Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Każda spółdzielnia bez względu na to czy to będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czy spółdzielnia pracy, czy też spółdzielnia produkcji rolnej musi posiadać odpowiednie organy, przez które będzie prowadzić swoją działalność. Spółdzielnia bowiem, jako podmiot posiadający fundusz udziałowy, prowadzi na rzecz swoich członków działalność gospodarczą o takim profilu, na jaki wskazuje rodzaj spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa zatem zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych swoich członków, przez dostarczanie im lokali mieszkalnych. Jej działalność opiera się w przeważającej mierze na budowaniu lub nabywaniu budynków w celu realizacji jej podstawowych funkcji. Jest rzeczą oczywistą, że taką działalnością muszą kierować odpowiednie organy, które będą podejmowały decyzje w kluczowych dla spółdzielni sprawach (jaką nieruchomość nabyć, jaki teren przeznaczyć na budowę), następnie będą te decyzje wprowadzać w życie.

W związku z faktem, że spółdzielnia dysponuje środkami finansowymi zgromadzonymi w funduszu udziałowym, które stanowią własność członków, muszą również istnieć organy, które będą kontrolowały poczynania organów zarządzających spółdzielni, tak aby były one zarówno zgodne z prawem jak i interesami członków oraz opierały się o zasady prawidłowej gospodarki. Mając to na uwadze, w każdej spółdzielni występuje: walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli, zarząd, rada nadzorcza oraz zebrania grup członkowskich, jeżeli walne zgromadzenie zastąpione jest przez zebranie przedstawicieli.

Co to jest walne zgromadzenie i jakie przysługują mu uprawnienia?

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. Członek spółdzielni może brać udział w zgromadzeniu jedynie osobiście, chyba że jest osobą prawną, która z natury rzeczy musi działać przez pełnomocnika. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy. Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez zarząd spółdzielni.

Każdy członek spółdzielni musi być zawiadomiony o terminie zgromadzenia, miejscu, w którym się ono odbędzie oraz o sprawach, które będą na nim poruszane. Sposób i terminy, w jakich należy dokonywać zawiadomień ujęte są w statucie spółdzielni, do którego każdy z członków ma wgląd oraz może żądać jego odpisu. Walne zgromadzenie ma wyłączną kompetencję w sprawach:

 • uchwalania kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię, np. w sprawie planu budowy nowych osiedli;
 • rozpatrywania sprawozdań rady nadzorczej dotyczących działalności zarządu, rozpatrywanie sprawozdań zarządu dotyczących jego rocznej działalności na rzecz spółdzielni oraz gospodarki finansowej jaką prowadzi;
 • udzielania zarządowi absolutorium, czyli zaaprobowanie kierunków działania jakie zarząd podejmuje;
 • podejmowania uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 • oznaczania najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
 • podejmowania uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
 • uchwalania zmian statutu spółdzielni;
 • wyboru członków rady nadzorczej;
 • podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 • podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielnia ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia zarządu do działania w tym zakresie;
 • wyboru delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona;
 • rozpatrywania odwołań od uchwał rady nadzorczej;
 • rozpatrywania wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie;
 • podejmowania uchwał w sprawie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat spółdzielni.

Poza wymienionymi wyżej kompetencjami, które mocą statutu nie mogą być walnemu zgromadzeniu odebrane, statut spółdzielni może przyznawać walnemu zgromadzeniu również inne kompetencje, np.

niektóre z kompetencji zastrzeżonych zasadniczo dla rady nadzorczej. Zasadniczo do kompetencji walnego zgromadzenia należy również wybór członków zarządu spółdzielni, jednakże statut może przekazać tę kompetencję radzie nadzorczej.

Kiedy walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli i jakie uprawnienia przysługują zebraniom grup członkowskich?

Zasadniczo organem najwyższym w spółdzielni jest walne zgromadzenie. Może się jednak zdarzyć, że w jego miejsce wchodzi inny organ, którym jest zebranie przedstawicieli. Będzie to miało miejsce, gdy statut spółdzielni z góry określa, jaka jest maksymalna liczba osób, wchodzących w skład walnego zgromadzenia. Jeżeli ilość członków spółdzielni, czyli uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu, przekroczy tę liczbę, wówczas organem, któremu przysługują uprawnienia walnego zgromadzenia, będzie zebranie przedstawicieli. W wypadku takim, statut musi określać również zasady ustalania liczby przedstawicieli, zasady ich wyboru, a także czas trwania takiego przedstawicielstwa. Pomimo, iż członek spółdzielni nie ma prawa głosu na zebraniach przedstawicieli, należy zawiadomić go o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli, gdyż ma prawo w nim uczestniczyć.

W przypadku, gdy organem spółdzielni jest zebranie przedstawicieli, organami dodatkowymi, poza radą nadzorczą i zarządem, są zebrania grup członkowskich. Są to organy obligatoryjne, gdyż one właśnie delegują przedstawicieli, którym służą uprawnienia walnego zgromadzenia. Przedstawiciele ci bowiem, są reprezentantami poszczególnych grup członków, utworzonych według ustalonego w statucie klucza, np. członkowie spółdzielni podzieleni są na grupy wedle ulic, na których zamieszkują i z tego właśnie obszaru delegują taką ilość członków, jaką określa statut, np. po jednym z każdej ulicy . Dlatego też zebrania grup członkowskich powinny obejmować wszystkich członków spółdzielni. Zasady działania takich zebrań określa statut spółdzielni.

Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:

 • wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
 • wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej spółdzielni, jeżeli statut tak stanowi, w przeciwnym razie dokonuje tego zebranie przedstawicieli;
 • rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli oraz rozpatrywanie wniosków w tych sprawach;
 • rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu;
 • wyrażanie swoich opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.

Statut spółdzielni może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.

Co to jest rada nadzorcza i jakie są jej kompetencje?

Rada nadzorcza jest organem kontrolnym; sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni, wykonywaną przez zarząd. Członkowie rady wybierani są spośród członków spółdzielni przez walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli albo przez zebrania grup członkowskich. Minimalny skład rady nadzorczej to trzech członków.

Do zakresu działania rady należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej spółdzielni;
 2. nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
  • badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych zarządu;
  • dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków;
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków innych organów spółdzielni i jej członków;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjne spółdzielni;
 6. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
 7. wybór członków zarządu, jeżeli statut nie przewiduje kompetencji walnego zgromadzenia w tej kwestii;
 8. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnią w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

Statut może przekazać również inne uprawnienia radzie, może także część lub wszystkie uprawnienia dotyczące planów gospodarczych, nabywania nieruchomości oraz zatwierdzania struktury organizacyjnej przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia.

Najważniejsze jednak uprawnienia rady mają charakter kontrolny i nadzorczy. Aby więc rada mogła realnie spełniać swoją funkcję ma także prawo żądać od zarządu, członków oraz pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, ma prawo przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

Jakie czynności leżą w gestii zarządu spółdzielni?

Organem wykonawczym każdej spółdzielni jest jej zarząd. To właśnie zarząd wykonuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie oraz przez radę nadzorczą i de facto on prowadzi politykę spółdzielni. Członków zarządu stosownie do postanowień statutu spółdzielni wybiera walne zgromadzenie lub rada nadzorcza. To, kto może wchodzić w skład zarządu, jak również ilość członków określa statut, przy czym możliwy jest również zarząd jednoosobowy, w skład którego wchodzi jedynie prezes.

Biorąc pod uwagę wszystkie organy spółdzielni, na zarządzie spoczywa domniemanie kompetencyjne, co oznacza, iż zarząd wykonuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem spółdzielni, które szczegółowo w ustawie bądź w statucie nie są zarezerwowane dla innych organów. Jak już bowiem wyżej powiedziano zarząd jest organem wykonawczym spółdzielni i jako taki musi prowadzić jej działalność. Poza kierowaniem działalnością spółdzielni, zarząd reprezentuje również spółdzielnię na zewnątrz, a mianowicie przy różnego rodzaju czynnościach prawnych i faktycznych przez nią dokonywanych.

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek oraz pełnomocnik spółdzielni. Zarząd może również udzielić pełnomocnictwa członkowi zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej części, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności. Statut może jednak uzależnić możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez zarząd od uprzedniej zgody rady nadzorczej.

Pamiętaj, że:

 • spółdzielnia jest osobą prawną, dlatego musi działać w obrocie gospodarczym przez swoje organy;
 • każda spółdzielnia obligatoryjnie posiada organ, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni: walne zgromadzenie lub zebrania grup członkowskich, które wybierają swoich przedstawicieli na zebrania przedstawicieli;
 • zebraniu przedstawicieli przysługują kompetencje walnego zgromadzenia;
 • każda spółdzielnia posiada organ, który prowadzi jej politykę gospodarczą, jest dysponentem środków pieniężnych zgromadzonych w funduszu udziałowym oraz reprezentuje spółdzielnię – jest to oczywiście zarząd spółdzielni;
 • każda spółdzielnia posiada organ, który kontroluje i nadzoruje poczynania zarządu, zwłaszcza w zakresie celowości wydatkowania środków z funduszu udziałowego, który stanowi przecież wspólny majątek członków spółdzielni oraz pod względem przestrzegania praw członków spółdzielni – jest to rada nadzorcza;
 • najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie i ono właśnie podejmuje decyzje strategiczne w zakresie kierunków rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu przysługują szczególne uprawnienia? Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Spółdzielnia dla producentów rolnych

Spółdzielnia dla producentów rolnych

25 września 2008 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy - Prawo spółdzielcze.Jaki nowy rodzaj spółdzielni dla producentów rolnych przewidziano?Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej wyłącznie w celu organizowania (...)

Komu spółdzielnia buduje mieszkania?

Komu spółdzielnia buduje mieszkania?

Spółdzielnie coraz częściej pozwalają, aby o budowane mieszkania z dotychczasowymi członkami rywalizowały osoby, które nie są spółdzielcami. Są wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami. (...) Eksperci w swoich komentarzach do przepisów o spółdzielniach nie poświęcają wiele miejsca problemowi nabywania mieszkań przez osoby, które nie są członkami spółdzielni. (...) Jedynie (...)

Spółdzielnia a zasiedzenie nieruchomości

Spółdzielnia a zasiedzenie nieruchomości

Te spółdzielnie, które 5 grudnia 1990 r. posiadały grunty będące własnością Skarbu Państwa, gminy lub nieznanego właściciela, uzyskały ich własność przez zasiedzenie. Takie prawo przyznała im ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w nowym – obowiązującym od 31 lipca 2007 r. – art. 35 ust. 41. W uchwale z 26 listopada 2008 r. Sąd (...)

Jak działa spółdzielnia europejska?

Jak działa spółdzielnia europejska?

We wszystkich krajach Unii będą mogły powstawać spółdzielnie europejskie. To szansa m.in. dla polskich mleczarni, lekarzy i rolników. To kolejna po spółkach europejskich forma działalności gospodarczej. Podstawa prawna ich powołania to rozporządzenie Rady 1435/2003/WE w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, dyrektywa 2003/72/WE dotycząca angażowania pracowników oraz ustawa, która (...)

Spółdzielnia członkiem wspólnoty

Spółdzielnia członkiem wspólnoty

Większość właścicieli mieszkań w budynku spółdzielczym może utworzyć wspólnotę mieszkaniową i zrezygnować z usług spółdzielni jako zarządcy. (...) Chcemy utworzyć wspólnotę mieszkaniową i zrezygnować z zarządzania spółdzielni. Jesteśmy w stanie zdecydowanie lepiej i taniejzadbać o nasz dom - uważa. Zarząd spółdzielni twierdzi, że po przeniesieniu własności lokali (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny a to ograniczy rozlewanie (...)

Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność

Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność

Jaki jest cel ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących? Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cele specustawy mieszkaniowej. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków (...)

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowej po konsultacjach publicznych Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji publicznych projektu specustawy mieszkaniowej. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych posiadacza rachunku. Na jakie cele można (...)

Wspólnota Mieszkaniowa – uchwały nieistniejące

Wspólnota Mieszkaniowa – uchwały nieistniejące

Uchwały właścicieli lokali są podstawowym sposobem wyrażania woli przez podmiot jakim jest Wspólnota Mieszkaniowa. Uchwały te mogą być podejmowane lub na zebraniu, lub w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, bądź w drodze kombinacji obu tych metod głosowania (art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali – dalej: u.w.l.).  Szczególne unormowania (...)

Komisja odrzuca najnowsze plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej oraz wyznacza termin ostatecznego rozwiązania sprawy

Komisja odrzuca najnowsze plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej oraz wyznacza termin ostatecznego rozwiązania sprawy

Komisja Europejska stwierdziła, że obecne plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej przedstawione przez władze polskie są niezgodne z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw oraz że pomoc wypłacona stoczniom naruszałaby zasady pomocy państwa ustanowione w Traktacie WE i skutkowałaby (...)

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru.  - Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 - Komisja przeciwko Polska (Puszcza Białowieska). Czego dotyczyła sprawa? W roku 2007 (...)

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych - doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem wyznaczania w Polsce sieci obszarów specjalnej ochrony. Stavros Dimas, europejski komisarz (...)

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych - doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem wyznaczania w Polsce sieci obszarów specjalnej ochrony.  Stavros Dimas, europejski komisarz (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta oraz (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., wstąpienie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego nabycia (...)

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są działaniami skierowanymi na rzecz wspólnego dobra członków spółdzielni. Ażeby działania takie (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych kończąc. Podstawowym skutkiem ustania członkostwa jest nienależenie dalej do struktury jaką jest (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak uchwały są przedmiotowo skierowane na wywarcie bezpośredniego skutku w prawach lub obowiązkach (...)

Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Konstrukcja spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego jest jedną z form ograniczonych praw rzeczowych. W odróżnieniu od własności, która stanowi podstawową formę korzystania z rzeczy i daje właścicielowi pełną władzę nad rzeczą, ograniczone prawa rzeczowe zapewniają uprawnionemu tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy. Właściciel rzeczy może (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania podatkowego. Są one istotną częścią systemu i normami o szerokim zakresie, które nakładają (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających naszemu Kodeksowi celnemu art. 28–36 WKC, w art. 141–181 Rozporządzenia Rady (EWG) nr (...)

Państwo bezradne wobec oszustów podatkowych. Oto raport NIK

Państwo bezradne wobec oszustów podatkowych. Oto raport NIK

W ocenie NIK organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym. W badanym okresie nastąpił gwałtowny wzrost uszczupleń VAT, przy jednocześnie niskim poziomie kwot odzyskiwanych z tego tytułu przez Skarb Państwa. NIK odnotowuje jednak, że Minister Finansów podejmował liczne działania zmierzające do zminimalizowania (...)

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

"Tachograf cyfrowy" - co to takiego? Tachograf cyfrowy to stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 (...)

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności lobbingowej.Projekt ustawy o działalności lobbingowej stanowi novum nie tylko w polskim systemie prawnym. Regulacja ta służyć będzie zwiększeniu przejrzystości działania organów władzy publicznej i życia publicznego.W ustawie określono zasady wykonywania działalności lobbingowej, dopuszczalne formy oddziaływania na rozstrzygnięcia (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto powołuje Prezesa Urzędu? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (...)

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany z podpisem Prezydenta Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym. Zmiana, będąca realizacją postulatu przedsiębiorców, (...)

Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

Do końca roku trwa nabór wniosków do programu Akademia Menadżera Innowacji. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych. Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to druga edycja (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka związana z jednym z organów spółki europejskiej systemu monistycznego, a mianowicie (...)

Inicjatywa dla różnorodności w Europie

Inicjatywa dla różnorodności w Europie

Sąd Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie T-391/17 - Rumunia przeciwko Komisja Europejska. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Komisji w sprawie rejestracji propozycji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”. Propozycja wchodzi w zakres kompetencji Komisji, która wystarczająco (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru,  będącego stroną (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

Jaka ustawa reguluje zasady funkcjonowania spółdzielni pracy? Jakie są zasady podejmowania decyzji? Gdzie szukać wiedzy na ten temat? Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby (...)

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Rozszczenia z tytułu rękojmi za wady mieszkania

Rozszczenia z tytułu rękojmi za wady mieszkania

W grudniu 2006 kupiłam mieszkanie z rynku pierwotnego ( nowa nieruchomość ). We wrześniu 2007 miało miejsce oficjalne oddanie kluczy i wtedy tez się wprowadziłam. Następnej jesieni/zimy (2008/2009) (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy (...)

Rękojmia za wady fizyczne

Rękojmia za wady fizyczne

Co to jest rękojmia za wady fizyczne? Jak powstaje? Kto jest upranionym, a kto zobowiązanym z jej tytułu? Do jej powstania nie jest potrzebna odrębna od umowy sprzedaży czynność prawna. Ustawa bowiem (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? (...)

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

Syndyk sprzedaje nieruchomość zabudowaną w ramach upadłości spółdzielni mieszkaniowej, sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z 19 lokali mieszkalnych i 2 dwóch użytkowych - jeden (...)

Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Jakie przepisy regulują czas, w jakim spółdzielnia powinna udzielić odpowiedzi na złożone pismo? Czy ma tu zastosowanie kodeks postępowania administracyjnego? Niestety prawo nie zobowiązuje spółdzielni (...)

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową? Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, (...)

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Czy KPA nie dotyczy, czy dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej? Jeśli nie dotyczy - jak członkowie spółdzielni mieszkaniowej słyszą od zarządu - to co oznacza termin "organizacje spółdzielcze", (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna uzyskać NIP i REGON? Jak stanowi art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Balkony przyległe do lokalu są własnością indywidualną właściciela. Czy balustrady balkonowe jako część składowa elewacji są własnością wspólną. Kwestia którą Państwo poruszają, (...)

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

W jakich przypadkach żołnierzowi przysługuje odprawa mieszkaniowa? Z art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi: (...)

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Nieruchomość, (3 kondygnacyjny budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi w parterze mający w sumie 11 niezależnych lokali oraz piwnice i strychy) była w posiadaniu 4 współwłaścicieli. Jeden ze (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Karta kierowcy wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej

Karta kierowcy wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej

Czy karta kierowcy wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest ważna także w Polsce? Przepisy Rozporządzenia 3821/85, które bezpośrednio obowiązują również w Polsce, (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Sprzedaż próbek za przysłowiowy grosz

Sprzedaż próbek za przysłowiowy grosz

Firma oferuje gratisowe próbki perfum dołączane do konkretnych produktów pefumeryjnych. Uznaliśmy, iż nie będą one traktowane jako jeden towar, wraz z produktem głównym, ale sprzedawane będą (...)

Podział spółdzielni mieszkaniowej

Podział spółdzielni mieszkaniowej

Czy ze spółdzielni mieszkaniowej może wydzielić się nowa spółdzielnia lokali użytkowych (pawilony handlowe)? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów? Podział spółdzielni jest możliwy (...)

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym i jestem w związku z tym członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wiadomo, że z pewnymi usługodawcami rozlicza się spółdzielnia, (...)

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Jak wygląda status członka oczekującego w spółdzielniach mieszkaniowych w chwili obecnej? Czy posiada on takie samo prawa i obowiązki jak pozostali członkowie? Kiedy można skreślić członka oczekującego (...)

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu (...)

Emerytura a członkostwo w spółdzielni

Emerytura a członkostwo w spółdzielni

Czy członek i pracownik spółdzielni przechodząc na emeryturę musi zrezygnować z członkostwa w spółdzielni? Obowiązujące w Polsce prawo spółdzielcze (Ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo (...)

Organy sołectwa

Organy sołectwa

Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo? Ustawodawca stosunkowo szczegółowo uregulował kwestię organów jednostek pomocniczych wymienionych w ustawie o samorządzie (...)

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem jest tekst w języku obcym). Czy (...)

Spółka kapitałowa - organy

Spółka kapitałowa - organy

Jakie organy powinna posiadać spółka kapitałowa? Spółki kapitałowe, jako osoby prawne, działają poprzez swoje organy w sposób określony przez ustawę oraz umowę spółki czy (...)

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"? Pojęcie podmiotu postępowania administracyjnego jest pojęciem doktrynalnym, nie definiowanym bezpośrednio przepisami prawa. Obejmuje ono: stronę (...)

Import towarów z Chin

Import towarów z Chin

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do paczki dostawca dołączył fakturę. (...)

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

W przypadku zawierania umowy z dostawcą zagranicznym jaki język kontraktu obowiązuje? Jak ustala się właściwość sądu, na ile polski partner handlowy ma prawo wyboru w zakresie stosowania prawa (...)

FORUM PRAWNE

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Spółdzielnia

Spółdzielnia Witam, mam dwa pytania, będę wdzięczny za jakąś odpowiedź 1) czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze na własność, czy jest na to jakiś przepis (obecnie ta spółdzielnia (...)

wspólnota - spółdzielnia

wspólnota - spółdzielnia Czy mieszkańców budynku wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową, którzy w stu procentach podpisali akty notarialne na odrębną własność i utworzyli wspólnotę (...)

spółdzielnia remontuje

spółdzielnia remontuje Witam.Czy spółdzielnia mieszkaniowa przeprowadzajac remont sieci wodnej polegajacej na wymianie rur wodnych (pionów) znajdujących sie w łazience moze zniszczyc wystrój łazienki (...)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Czy?, jeśli wymieniłem okna w mieszkaniu (spółdzielcze własnościowe) po wcześniejszej zgodzie spółdzielni i teraz mam czekać w kolejce po zwrot kosztów (gdzieś tak (...)

Spółdzielnia ignoruje wodomierze

Spółdzielnia ignoruje wodomierze Witam W naszym bloku wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze. Tymczasem 2 tygodnie temu zarząd spółdzielni podjął uchwałę że zużycie wody będzie rozliczane (...)

Ksiazeczka mieszkaniowa

Ksiazeczka mieszkaniowa Witam Serdecznie Kupilam mieszkanie po polowie z jeszcze jenda osoba. Chcialam przy tym wykorzystac srodki znajdujace sie na ksiazeczce mieszkaniowej. NIestety powiedziano mi, iz (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Czy zarządca nieruchomości może zabronic dostępu do dokumentów członkom wspólnoty?chodzi mi szczególnie o protokół przeglądu technicznego budynku (Zoi) absolutnie nie (...)

Ksiazeczka mieszkaniowa

Ksiazeczka mieszkaniowa skonczyla mi sie ksiazeczka mieszkaniowa z wkladem okolo 2.000 zlotych, zalozona w lipcu 1988 roku (rok przed granica \"premii gwarancyjnej\") i stoje przed wyborem, zlozyc wniosek (...)

Książeczka mieszkaniowa 1986-92

Książeczka mieszkaniowa 1986-92 Witam!Posiadam ksiązeczkę mieszkaniową założoną w 1986 roku z zadeklarowanym dziesiecioletnim okresem wplaty, ktory zostal po szesciu latach przerwany.Czy ktoś (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Śnieg zaskoczył władze USA.

Śnieg zaskoczył władze USA. Kilku centymetrowa warstwa śniegu zaskoczyła poważnie mieszkańców północną wschodniej części stanów zjednoczonych. Jak dla mnie to żadna rewelacyjna wiadomość (...)

jak można odzyskac władze rodzicielskom

jak można odzyskac władze rodzicielskom jak można odzyskac władze rodzicielskom

Zrzeczenie sie władz rodzicielskiej

Zrzeczenie sie władz rodzicielskiej Witam. Pare lat temu zaszłam w ciąże z kolega ze szkoły. On jednak nie opiekuje sie dzieckiem. Mam meża i z nim drugie dziecko. Chce pozbawi go ojcostwa i przeniesc (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Porady prawne