Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Każda spółdzielnia bez względu na to czy to będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czy spółdzielnia pracy, czy też spółdzielnia produkcji rolnej musi posiadać odpowiednie organy, przez które będzie prowadzić swoją działalność. Spółdzielnia bowiem, jako podmiot posiadający fundusz udziałowy, prowadzi na rzecz swoich członków działalność gospodarczą o takim profilu, na jaki wskazuje rodzaj spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa zatem zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych swoich członków, przez dostarczanie im lokali mieszkalnych. Jej działalność opiera się w przeważającej mierze na budowaniu lub nabywaniu budynków w celu realizacji jej podstawowych funkcji. Jest rzeczą oczywistą, że taką działalnością muszą kierować odpowiednie organy, które będą podejmowały decyzje w kluczowych dla spółdzielni sprawach (jaką nieruchomość nabyć, jaki teren przeznaczyć na budowę), następnie będą te decyzje wprowadzać w życie.

W związku z faktem, że spółdzielnia dysponuje środkami finansowymi zgromadzonymi w funduszu udziałowym, które stanowią własność członków, muszą również istnieć organy, które będą kontrolowały poczynania organów zarządzających spółdzielni, tak aby były one zarówno zgodne z prawem jak i interesami członków oraz opierały się o zasady prawidłowej gospodarki. Mając to na uwadze, w każdej spółdzielni występuje: walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli, zarząd, rada nadzorcza oraz zebrania grup członkowskich, jeżeli walne zgromadzenie zastąpione jest przez zebranie przedstawicieli.

Co to jest walne zgromadzenie i jakie przysługują mu uprawnienia?

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. Członek spółdzielni może brać udział w zgromadzeniu jedynie osobiście, chyba że jest osobą prawną, która z natury rzeczy musi działać przez pełnomocnika. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy. Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez zarząd spółdzielni.

Każdy członek spółdzielni musi być zawiadomiony o terminie zgromadzenia, miejscu, w którym się ono odbędzie oraz o sprawach, które będą na nim poruszane. Sposób i terminy, w jakich należy dokonywać zawiadomień ujęte są w statucie spółdzielni, do którego każdy z członków ma wgląd oraz może żądać jego odpisu. Walne zgromadzenie ma wyłączną kompetencję w sprawach:

 • uchwalania kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię, np. w sprawie planu budowy nowych osiedli;
 • rozpatrywania sprawozdań rady nadzorczej dotyczących działalności zarządu, rozpatrywanie sprawozdań zarządu dotyczących jego rocznej działalności na rzecz spółdzielni oraz gospodarki finansowej jaką prowadzi;
 • udzielania zarządowi absolutorium, czyli zaaprobowanie kierunków działania jakie zarząd podejmuje;
 • podejmowania uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 • oznaczania najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
 • podejmowania uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
 • uchwalania zmian statutu spółdzielni;
 • wyboru członków rady nadzorczej;
 • podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 • podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielnia ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia zarządu do działania w tym zakresie;
 • wyboru delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona;
 • rozpatrywania odwołań od uchwał rady nadzorczej;
 • rozpatrywania wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie;
 • podejmowania uchwał w sprawie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat spółdzielni.

Poza wymienionymi wyżej kompetencjami, które mocą statutu nie mogą być walnemu zgromadzeniu odebrane, statut spółdzielni może przyznawać walnemu zgromadzeniu również inne kompetencje, np.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika