Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia i używania przez spółki firmy, np.

  • zgodnie z zasadą wyłączności - każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, działających na tym samym rynku,
  • zasadą jedności - spółka może używać tylko jednej firmy,
  • zasadą prawdziwości - firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, miejsca działalności czy źródeł zaopatrzenia
  • zasadą ciągłości - dopuszcza dalsze zachowanie dotychczasowej firmy w określonej sytuacji (np. nabywca istniejącego przedsiębiorstwa może je za zezwoleniem poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców prowadzić pod dotychczasową firmą, powinien tylko zamieścić odpowiedni dodatek, oznaczający nabywcę).

Z dniem 25 września 2003r. podstawowym aktem regulującym instytucję firmy stał się Kodeks cywilny, zastępując obowiązujacy wcześniej Kodeks handlowy z 1934r.

Co powinna zawierać firma spółki handlowej?

W obowiązującym Kodeksie spółek handlowych nie ma ogólnych przepisów, które dotyczyłyby wszystkich spółek, ponieważ dla każdego rodzaju spółek Kodeks przewiduje inne wymagania dla ich nazwy. I tak:

  1. firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna" (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. j."),
  2. firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.p."),
  3. firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa" (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.
    Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika