7.8.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich potrzebujących

Głównym celem ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw jest poszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, wprowadzenie usprawnień w zakresie organizacji systemu punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, oraz wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną, jak również umożliwienie świadczenia w systemie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Cele nowelizacji bezpłatnej pomocy prawnej

Dzięki nowelizacji bezpłatną pomoc prawną będą mogli uzyskać wszyscy potrzebujący.

Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje, to zwiększenie beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, usprawnienie funkcjonowania punktów, w których jest ona udzielana, oraz uruchomienie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady prawne

– "Główna myśl tej nowelizacji to przede wszystkim dostępność" – mówił Prezydent. Od dnia wejścia ustawy w życie (1 stycznia 2019 r.) uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej będzie każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie. – "To jest najistotniejsza zmiana. Pomoc będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje" – zaznaczył Andrzej Duda.

Nowością będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Profesjonalni doradcy pomogą potrzebującym w rozwiązaniu na przykład problemów mieszkaniowych, związanych z zadłużeniem, czy dotyczących uzyskania świadczeń społecznych. 

Prezydent wymienił także dwa inne istotne elementy, które wprowadza podpisana przez niego ustawa: nieodpłatną mediację, która będzie dotyczyła rozwiązywania sporów w sposób pozasądowy – rozwiązania te mogą być najbardziej przydatne w sprawach rodzinnych – oraz  działalność edukacyjną. Ustawa kładzie bowiem też nacisk na edukację prawną. Organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie, by mogły skutecznie przybliżać Polakom wiedzę prawną, wzmacniać świadomość przysługujących praw i popularyzować możliwości uzyskania pomocy.

Według nowelizacji, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje mają objąć m.in. „osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, oraz te, wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne”. Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Nowelizacja została przygotowana we współpracy Kancelarii Prezydenta RP z Ministerstwem Sprawiedliwości i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości - w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.  

- "Cieszę się, że udało nam się wspólnie i zgodnie przygotować tę ustawę. Wierzę, że nieodpłatna pomoc prawna i pomoc obywatelom finansowana ze środków publicznych będzie realizowana lepiej" – mówił Andrzej Duda w trakcie uroczystości podpisania nowelizacji w Pałacu Prezydenckim.

– "Bardzo dziękuję za pomoc, za wszelkie konsultacje" – mówił Prezydent, dziękując za współpracę m.in. obecnemu na uroczystości ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. – "Wierzę, że nieodpłatna pomoc prawna i pomoc obywatelom finansowana ze środków publicznych będzie realizowana lepiej" – zakończył Andrzej Duda.

Obowiązująca od ponad dwóch lat ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej miała na celu zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa ta umożliwiła osobom fizycznym dostęp do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej na etapie przedsądowym. Pomoc świadczona jest w odpowiednich punktach prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych oraz przez organizacje pozarządowe. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach tego systemu finansowane jest ze środków publicznych.

„Nieodpłatna pomoc prawna dla każdego, kto jej potrzebuje”

Do tej pory z bezpłatnej pomocy prawnej mogli korzystać tylko niektórzy, np. bezrobotni, emeryci, renciści czy niepełnosprawni. Nowa ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozszerza ten krąg na wszystkich, których nie stać na adwokata lub innego rodzaju płatną usługę prawniczą. Jedynym warunkiem będzie złożenie oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Bezpłatna pomoc świadczona będzie w punktach organizowanych przez starostwa powiatowe, a prowadzonych przez adwokatów, radców prawnych, a także przez organizacje pozarządowe.

Obowiązująca od ponad dwóch lat ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej miała na celu zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa ta stworzyła mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym dostęp do uzyskania, na etapie przedsądowym, nieodpłatnej porady prawnej, świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych oraz przez organizacje pozarządowe. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach tego systemu finansowane jest ze środków publicznych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie.

W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo które ukończyły 65 lat, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) na rzecz poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy zostanie otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych.

Nowelizacja rozszerza zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmie poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym dodatkowo w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Co istotne, po wejściu ustawy w życie, pomoc prawna w punktach zostanie rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach, a nie, jak do tej pory, jedynie pomoc w ich sporządzaniu. Zachowano jednak istniejące wyłączenia w zakresie sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz sądowoadministracyjnym.

Ustawa likwiduje dotychczasowe wyłączenie z zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej porad z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego. Utrzymano natomiast wyłączenie dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Ustawa wprowadza również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czyli wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. – Osoby, w ramach poradnictwa obywatelskiego, otrzymają udzieloną w sposób zrozumiały dla zwykłego obywatela, pomoc w tym dotyczącą załatwienia czynności urzędowych lub rozwiązania pewnych problemów, na przykład w zakresie kredytów lub innych umów bankowych.

Nowe rozwiązania zakładają więc, że w ramach systemu punktów nieodpłatnej pomocy świadczone będzie również poradnictwo obywatelskie. Poradnictwo obywatelskie, świadczone osobom potrzebującym szczególnego wsparcia, ułatwia poruszanie się w systemie przepisów prawnych, zapobiega marginalizacji społecznej oraz, pomagając rozwiązywać problemy osób już wykluczonych, ułatwia im powrót do społeczeństwa. Poradnictwo obywatelskie powinno ułatwić osobom, które uzyskały poradę, a mogą mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego, w pełni wykorzystać uzyskaną wiedzę. Jako szczególnie preferowane dziedziny poradnictwa obywatelskiego ustawa wskazuje porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych i z zakresu zabezpieczenia społecznego. W ustawie przyjęto, że połowa punktów powierzonych organizacjom pozarządowym powinna zostać przeznaczona na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oznacza to, że około 25% wszystkich punktów funkcjonujących w ramach istniejącego systemu nieodpłatnej pomocy, będzie świadczyło właśnie poradnictwo obywatelskie. Organizacje pozarządowe, którym będzie powierzane prowadzenie obu rodzajów punktów, zostaną wyłonione w jednym otwartym konkursie ofert przeprowadzanym w każdym z powiatów. W przypadku, gdy do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa, punkty te będą powierzane do prowadzenia jako punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dopiero jeżeli w ten sposób do określonego w ustawie terminu nie dojdzie do powierzenia punktu organizacji pozarządowej, punkty będą przekazywane adwokatom lub radcom prawnym, których na wniosek starosty zobligowana jest wyznaczyć właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych.

Nieodpłatna mediacja 

Ponadto ustawa rozszerza dostęp do polubownych sposobów rozwiązywania sporów. Finansowana przez państwo nieodpłatna mediacja znajdzie zastosowanie zwłaszcza w sprawach rodzinnych i opieki nad dziećmi.

W dotychczasowej praktyce zauważalny był bowiem brak systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym. Odpowiadając na ten brak, nowelizacja umożliwia prowadzenie mediacji jako jednej z form świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy. Ustawa zakłada, że nieodpłatna mediacja nie będzie obejmowała spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Mediatorem będzie mogła być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa wskazuje ponadto pewien zakres spraw, w których mediatorem będzie mogła być osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Niemniej jednak posiedzenia mediacyjne będą mogły się odbywać jedynie przy udziale profesjonalnego mediatora (będącego jednocześnie adwokatem lub radcą prawnym w punktach prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych albo osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe).

Edukacja prawna

Organizacje pozarządowe, które będą prowadzić nieodpłatną pomoc prawną, będą także zobowiązane do organizowania przynajmniej raz w roku akcji edukacyjnej ukierunkowanej na określone zagadnienie prawne. – "Wiele z tych rozwiązań było już realizowanych" – zauważył Prezydent i dodał, że teraz będą one finansowane ze środków publicznych i, dzięki temu, będą miały większy zakres.

Aby zatem pobudzić rozwój edukacji prawnej w społeczeństwie, organizacje pozarządowe, które obejmą punkt nieodpłatnej pomocy, zostaną zobowiązane do przeprowadzenia przynajmniej jednego zadania z zakresu edukacji prawnej w roku. Pozwoli to poszerzyć wiedzę obywateli o przysługujących im uprawnieniach oraz nałożonych na nich obowiązkach. Zadania te będą mogły być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Co jeszcze unormowano?

Przepisy zawarte w ustawie mają na celu umożliwienie gminom i powiatom dostosowania oferowanych usług do potrzeb wspólnoty samorządowej. Starosta, w porozumieniu z gminami, będzie mógł przypisać specjalizację konkretnym dyżurom w punkcie. Specjalizację będzie można określić przykładowo poprzez wskazanie dziedziny prawa lub problematyki nieodpłatnej pomocy świadczonych podczas dyżuru albo poprzez wskazanie grupy osób uprawnionych, do której w szczególności adresowana będzie pomoc świadczona podczas dyżuru. Tym samym specjalizację dyżurów będą mogły stanowić m.in. porady dla ofiar przemocy domowej, porady dla lokatorów z budynków reprywatyzowanych czy też porady dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowelizacja wprowadza możliwość określenia różnych lokalizacji pojedynczych dyżurów składających się na jeden punkt, czyli takiego umieszczenia usług, aby było to dogodne dla klientów innych systemów wsparcia organizowanych przez samorządy, w tym również, np. w budynku lub w sąsiedztwie ośrodków pomocy społecznej czy siedzib gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nowością jest również wprowadzenie obowiązku przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy, o ile przedstawiony przez nią problem nie ma jedynie natury prawnej. Ustawa nakłada na starostę obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Pomoc będzie mogła zostać również udzielona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem, w tym za pomocą specjalistycznego sprzętu do porozumiewania się, dostosowanego do potrzeb osób głuchych lub niemych, w który wyposażone są niektóre urzędy i instytucje.

W związku z wprowadzeniem nowego rodzaju usługi – nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ustawa określa jednocześnie wymogi wobec osoby świadczącej nieodpłatne poradnictwo w ramach systemu nieodpłatnej pomocy zorganizowanego przez państwo. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym systemie będzie mógł świadczyć tzw. doradca, czyli osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez uprawniony podmiot, a także spełnia wymóg niekaralności, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych. Minimalny zakres szkolenia obejmować będzie 70 godzin zajęć z zakresu poradnictwa obywatelskiego, z których co najmniej 15 godzin przeznaczonych zostanie na zajęcia z zakresu metodyki pracy doradcy oraz co najmniej 20 godzin na zajęcia z zakresu poradnictwa dla osób zadłużonych. Ponadto doradca będzie obowiązany do uczestnictwa co najmniej raz w roku w kursie doszkalającym.

Szkolenie oraz kurs doszkalający będzie mógł z kolei prowadzić podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego. Za taki podmiot będzie mógł zostać uznany związek, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, zrzeszający co najmniej siedem organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo obywatelskie nieprzerwanie w okresie co najmniej siedmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku do Ministra Sprawiedliwości. Decyzja Ministra w przedmiocie uznania związku za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia i kursu doszkalającego przyjmie formę decyzji administracyjnej.

Kolejna kwestia objęta zakresem regulowanej ustawy dotyczy usprawnień w wyłanianiu organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w otwartym konkursie ofert. Ustawa zakłada stworzenie (na poziomie wojewody) listy organizacji pozarządowych, które następnie będą uprawnione do udziału w otwartych konkursach na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Wojewoda, wpisując daną organizację na listę, będzie badał istnienie przesłanek umożliwiających danej organizacji udział w konkursach. Zdejmie to ze starostów i zespołów oceniających oferty w powiatach obowiązek weryfikacji spełnienia przez organizację pozarządową formalnych przesłanek udziału w konkursie. Samo badanie złożonej oferty nadal powinno odbywać się na poziomie powiatu. Rozwiązanie to zmierza do wyrównania szans organizacji pozarządowych biorących udział w konkursach i stanowi odpowiedź na występujące obecnie w skali kraju rozbieżności w zakresie rozumienia i stosowania przepisów wykluczających poszczególne organizacje pozarządowe z udziału w otwartych konkursach ofert.

Ponieważ mankamentem dotychczasowych rozwiązań był brak dostatecznej kontroli nad sposobem udzielania porad, ustawa wprowadza elementy kontroli jakości i przewiduje możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej pomocy. Opinia ta będzie przekazywana do starosty (organizatora systemu na poziomie lokalnym), na którego nałożono wyraźny obowiązek analizowania przedstawionych opinii, mając na względzie potrzebę wprowadzenia usprawnień oraz podniesienia jakości nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach już sprawowanej przez starostę kontroli wykonania umowy przez organizację pozarządową, starosta będzie dokonywał również sprawdzenia, czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, zgodnie z warunkami wymaganymi przy wpisie tej organizacji na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, prowadzonej przez wojewodę.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących:

  • szkoleń dla doradców oraz uznania przez Ministra Sprawiedliwości związku stowarzyszeń organizacji pozarządowych za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  • przeprowadzenia konkursów oraz przygotowania organizacyjnego punktów do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa w 2019 r., które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
  • kontroli przez starostę wykonania umowy zgodnie z warunkami, na podstawie których organizacje pozarządowe zostały wpisane na listę wojewody oraz przepisów dotyczących uwzględniania w programie kursu doszkalającego wniosków o najczęściej zgłaszanych do nieodpłatnej pomocy problemach w roku poprzednim, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z zawartymi w ustawie przepisami przejściowymi, mediacja w docelowym kształcie ma funkcjonować od 2020 r., chyba że podmioty prowadzące punkty (zarówno adwokaci, radcowie prawni, jak i organizacje pozarządowe), które w 2019 r. będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zdecydują się na wzbogacenie swoich usług również o nieodpłatną mediację.

Nowelizacja przewiduje, że te organizacje pozarządowe, które wygrają konkurs na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, będą mogły w trakcie 2019 r. rozszerzyć zakres świadczonych usług także o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Również lista wojewody, obejmująca podmioty uprawnione do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy, znajdzie swoje praktyczne zastosowanie po raz pierwszy w 2019 r. do konkursów dotyczących prowadzenia punktów w roku 2020. Procedura konkursowa prowadzona na jesieni 2018 r. w zakresie badania wymogów formalnych ofert odbędzie się na zasadach dotychczasowych.

   Zobacz także: 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Dostęp do pomocy prawnej dla wszystkich obywateli jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawa. Przecież każdy z nas wie, że świadomość swoich praw i obowiązków, może pomóc mu w wielu życiowych sytuacjach. Stąd od pierwszego stycznia 2016 r., na terytorium całej Polski, (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Darmowa pomoc prawna - pierwsze czytanie projektu ustawy

Darmowa pomoc prawna - pierwsze czytanie projektu ustawy

Sejm RP rozpoczął 13 maja prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Dzięki przyjętym przez rząd rozwiązaniom obywatele będą mieć zapewniony równy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. (...)

Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Prezydencki projekt zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.  Czemu mają (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Czego dotyczy projektowana ustawa?  Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Darmowa pomoc prawna: Sejm przegłosował ustawę

Darmowa pomoc prawna: Sejm przegłosował ustawę

Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę zakładającą stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest (...)

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania określone darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów. Jakie darowizny na cele pożytku publicznego (...)

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejnych 45 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych, to główne cele założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła dokument (...)

Co wspiera Fundusz Kościelny?

Co wspiera Fundusz Kościelny?

Podstawa prawna i organizacja Funduszu Kościelnego Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego jako (...)

Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

W dniu 18 marca b.r. w MSWiA odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Spotkanie prowadzili Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA, współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej oraz (...)

Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych

Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych

Przyjmując sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego (EPP-ED, PL) Parlament Europejski poparł propozycję zwiększenia do prawie 500 milionów euro budżetu programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie.  Posłowie chcą, aby program w całości finansowany (...)

Organizowanie zbiórek publicznych w internecie - opinia prawna

Organizowanie zbiórek publicznych w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem strony www. Mój problem polega na tym, że nie wiem, czy strona ta jest zgodna z polskim prawem. Moje zlecenie polegałoby na sprawdzeniu legalności w/w strony www. Mówiąc krótko, jest to strona, gdzie użytkownik wysyła sms (9zł + vat) i jak pokaże nam dokumenty, (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Na co uważać zimą...

Na co uważać zimą...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu urządzeń grzewczych i gazowych. Tylko 16 stycznia br. dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem. Zimą szczególną uwagę powinniśmy też zwracać na (...)

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Wyróżnia się następujące rodzaje (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

W obrót gospodarczy wpisany jest element ryzyka. Ryzykiem tym jest między innymi niepewność związana z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czynności prawnych, począwszy od umowy pożyczki, sprzedaży i wielu innych umów wzajemnych. Niewypłacalność (...)

Duża pomoc dla ofiar przestępstw

Duża pomoc dla ofiar przestępstw

Ponad 352 mln zł na pomoc dla ofiar przestępstw Do setek tysięcy Polaków pokrzywdzonych przestępstwem trafi pomoc na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki wielkiemu programowi Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, potrzebujący otrzymają wsparcie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby wszystko było w zgodzie z prawem? Opinia prawna Niniejsze opinia prawna zawiera analizę sytuacji (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości spłaty kredytów. Bardzo proszę o poradę w jaki sposób mogę zabezpieczyć siebie, moją (...)

Osoba prawna jako rolnik

Osoba prawna jako rolnik

Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego do organizacji imprez firmowych. W tym celu planuje rozbudowę gospodarstwa o kilka dodatkowych budynków gospodarczych oraz (...)

Pominięcie wskazanego świadka

Pominięcie wskazanego świadka

W odpowiedzi na pozew, jaki wystosował do mnie adwokat byłego męża, wniosłam m.in. o przesłuchanie świadka. Osoba ta widziała wiele rzeczy, jest bezstronna. Jest to osoba zamieszkująca w Niemczech, więc wnioskowałam o przesłuchanie przez sąd niemiecki. Sąd rejonowy pominął tą kwestię. (...)

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący wezwał tylko jedną osobę, która na domiar złego, nie ma prawa jazdy więc będzie musiał (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. (...)

Uzyskanie danych osobowych ze zbioru PESEL

Uzyskanie danych osobowych ze zbioru PESEL

Nabyłem mieszkanie na licytacji komorniczej i obecnie chciałem złożyć pozew o eksmisję zamieszkujących tam osób. Ponieważ nie wiem kto dokładnie tam zamieszkuje, a więc kogo powinienem pozwać, udałem się do wydziału meldunkowego Urzędu Miejskiego. Okazałem się tytułem własności (postanowienie (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, choć tego słowa w nagłówku nie ma. Cena umowna towaru wynosi 1.950,00 zł + odsetki. Razem wynosi (...)

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna? Umowa zlecenia jest umową starannego działania, a nie jak w przypadku umowy o dzieło umową oznaczonego rezultatu. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie osobiście i stosować się do wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia (art. 737 (...)

Czynność odpłatna i nieodpłatna

Czynność odpłatna i nieodpłatna

Czy czynność polegająca na wykonaniu umowy o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych WŁASNOŚCIOWYCH prawach do lokalu, z określoną kwotą, na którą ustalona jest wartość lokalu, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest czynnością NIEODPŁATNĄ? Proszę podać przykłady czynności (...)

Nieodpłatna umowa zlecenia

Nieodpłatna umowa zlecenia

Jestem zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2008 r. (1126,00 PLN). Ponadto zamierzam zawrzeć na kilka miesięcy nieodpłatną umowę zlecenia z innym podmiotem niż mój pracodawca. Zleceniodawca prowadzi działalność gospodarczą. (...)

Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło do wątpliwości. Czy w myśl prawa autorskiego można udzielić licencji, na podstawie której producent kalendarza będzie (...)

Czynność nieodpłatna - skarga pauliańska

Czynność nieodpłatna - skarga pauliańska

Kilka lat temu na podstawie umowy darowizny dostałam od rodziców mieszkanie. Teraz dostałam wezwanie do wydania tego lokalu wierzycielowi mojego ojca. Darowiznę dostałam w tym roku, kiedy wydano nakaz zapłaty i na tej podstawie wierzyciel twierdzi, że wiedziałam, iż ojciec "ucieka" przed spłatą (...)

Nieodpłatna umowa zlecenia, a wydatki względem zleceniobiorcy

Nieodpłatna umowa zlecenia, a wydatki względem zleceniobiorcy

Czy zawierając nieodpłatną umowę zlecenia, będę musiał ponosić wydatki względem zleceniobiorcy? Nieodpłatność zlecenia nie zmienia faktu, że zleceniodawca będzie musiał zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki stosownie do normy z art. 742 kc (tak Krzysztof Kołakowski w: Dmowski (...)

Zgłoszenie do ZUS osoby pracujacej na nieodpłatnej umowie zlecenia

Zgłoszenie do ZUS osoby pracujacej na nieodpłatnej umowie zlecenia

Jak wygląda kwestia zgłoszenia do ZUS osoby pracującej na nieodpłatnej umowie zlecenia? Kwestia zgłoszenia osoby pracującej na nieodpłatnym zleceniu wygląda następująco. Z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ubezpieczeniach społecznych wynika, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (...)

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna? Umowa zlecenia jest umową starannego działania, a nie jak w przypadku umowy o dzieło umową oznaczonego rezultatu. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie osobiście i stosować się do wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia (art. 737 (...)

Czynność odpłatna i nieodpłatna

Czynność odpłatna i nieodpłatna

Czy czynność polegająca na wykonaniu umowy o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych WŁASNOŚCIOWYCH prawach do lokalu, z określoną kwotą, na którą ustalona jest wartość lokalu, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest czynnością NIEODPŁATNĄ? Proszę podać przykłady czynności (...)

Nieodpłatna umowa zlecenia

Nieodpłatna umowa zlecenia

Jestem zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2008 r. (1126,00 PLN). Ponadto zamierzam zawrzeć na kilka miesięcy nieodpłatną umowę zlecenia z innym podmiotem niż mój pracodawca. Zleceniodawca prowadzi działalność gospodarczą. (...)

Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło do wątpliwości. Czy w myśl prawa autorskiego można udzielić licencji, na podstawie której producent kalendarza będzie (...)

Czynność nieodpłatna - skarga pauliańska

Czynność nieodpłatna - skarga pauliańska

Kilka lat temu na podstawie umowy darowizny dostałam od rodziców mieszkanie. Teraz dostałam wezwanie do wydania tego lokalu wierzycielowi mojego ojca. Darowiznę dostałam w tym roku, kiedy wydano nakaz zapłaty i na tej podstawie wierzyciel twierdzi, że wiedziałam, iż ojciec "ucieka" przed spłatą (...)

Nieodpłatna umowa zlecenia, a wydatki względem zleceniobiorcy

Nieodpłatna umowa zlecenia, a wydatki względem zleceniobiorcy

Czy zawierając nieodpłatną umowę zlecenia, będę musiał ponosić wydatki względem zleceniobiorcy? Nieodpłatność zlecenia nie zmienia faktu, że zleceniodawca będzie musiał zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki stosownie do normy z art. 742 kc (tak Krzysztof Kołakowski w: Dmowski (...)

Zgłoszenie do ZUS osoby pracujacej na nieodpłatnej umowie zlecenia

Zgłoszenie do ZUS osoby pracujacej na nieodpłatnej umowie zlecenia

Jak wygląda kwestia zgłoszenia do ZUS osoby pracującej na nieodpłatnej umowie zlecenia? Kwestia zgłoszenia osoby pracującej na nieodpłatnym zleceniu wygląda następująco. Z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ubezpieczeniach społecznych wynika, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (...)

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Za pośrednictwem adwokata wypowiedziałem umowę użyczenia z dwoma osobami mieszkającym w moim mieszkaniu. Wypowiedzenie zostało napisane dnia 27 lutego 2007 "ze skutkiem na dzień 26 kwietnia 2007" i zostało odebrane jako list polecony na początku marca. Nie ma tam również powodu zerwania. Czytając (...)

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu? Wskazujemy, że wartość przedmiotu sporu określa się zgodnie z art. 19 i nast. kodeksu postępowania cywilnego ( dalej (...)

Służebność osobista mieszkania a umowa dożywocia

Służebność osobista mieszkania a umowa dożywocia

Czym różni się służebność mieszkania od umowy dożywocia? Służebność mieszkania należy odróżnić od praw wynikających z umowy dożywocia. W literaturze przyjmuje się, iż służebność mieszkania prezentuje się jako prawo do „zamieszkiwania”, a więc zajmowania oznaczonego (...)

Służebność dojazdu

Służebność dojazdu

Jestem zainteresowany zakupem działki. Dojazd z drogi publicznej wiedzie przez inną, wąską działkę, która w księdze wieczystej ma wpis: \"Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia do i z działek władnących oraz przeprowadzenia urządzeń - sieci i instalacji (...)

Umowa dożywocia a obowiązek alimentacyjny

Umowa dożywocia a obowiązek alimentacyjny

W latach siedemdziesiątych moi dziadkowie przepisali mojemu ojcu gospodarstwo rolne łącznie z nieruchomościami, jeszcze był kawalerem. W zamian dziadkowie otrzymali prawo dożywocia. Trzy lata temu ojciec zmarł. Spadek po nim otrzymałem ja wraz z moją siostrą i mamą. Mama u notariusza przekazała (...)

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał ubezpieczenia i doznał wylewu. Za opiekę pan zapisał nam dom. Nie miał dzieci. Ze swoją żoną (...)

Powierzchnia pod działalność

Powierzchnia pod działalność

Chcę rozpocząć własną działalność gospodarczą, oczywiście starając się o przyznanie środków z Funduszu Pracy. Działalność będzie polegała w głównej mierze na wykonywaniu projektów budowlanych. Mój Ojciec prowadzi sklep budowlany (drobne materiały budowlane wraz z narzędziami) (...)

Prawa dożywotnie

Prawa dożywotnie

W umowie darowizny gospodarstwa rolnego zapisana została nieodpłatna dożywotnia osobista służebność mieszkania dla darczyńców polegająca na prawie korzystania z części domu i budynków gospodarczych oraz prawo użytkowania działki o określonej powierzchni. Nie ma w niej mowy o tym, kto (...)

Ustanowienie służebności pod wpływem podstępu

Ustanowienie służebności pod wpływem podstępu

Kilkanaście lat temu, aktem notarialnym małżonkowie podarowali córce nieruchomość (dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze, ogród). Jednocześnie zobowiązali córkę do ustanowienia służebności osobistej na rzecz matki (dożywotnie użytkowanie połowy nieruchomości). Nieruchomość ta stanowiła (...)