Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Jaki jest cel ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw?

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców.

Celem nowelizacj, czekającej już tylko na podpis Prezydenta, jest bowiem wypełnienie przez państwa członkowskie UE obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe. Ustawa wprowadza m.in. nowy system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów niezgodnych z normami. Ma to poprawić warunki uczciwej konkurencji. 

Senat wprowadził do ustawy 4 poprawki. Zgodnie z jedną z nich decyzja o zakazie udostępniania wyrobu musi być poprzedzona postanowieniem wzywającym do zaprzestania udostępniania i wyznaczającym termin na wykonanie postanowienia. Kolejna przesądza o charakterze prawnym stwierdzenia niezgodności formalnych jako przesłanki wszczęcia postępowania administracyjnego, zmierzającego do wyeliminowania wyrobu z obrotu. Pozostałe zmiany służyły zapewnieniu ustawie spójności terminologicznej. 

Dostosowanie przepisów do prawa Unii Europejskiej

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach: urządzeń kolei linowych (2016/424), środków ochrony indywidualnej (2016/425) oraz urządzeń spalających paliwa gazowe (2016/426).

Ustawa rozszerza katalog przepisów o sankcje za naruszenie przepisów rozporządzeń. Ze względu na potrzebę zachowania spójności systemu nadzoru rynku oraz jego niedyskryminującego charakteru, zmienia również katalog oraz brzmienie niektórych istniejących już przepisów sankcyjnych.

- "Ustalając wysokość nowych sankcji brano za podstawę sankcje już istniejące w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku" – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu nadzoru rynku pojęcie tzw. „niezgodności formalnych”. Przewiduje wyodrębnienie w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku procedur kontrolnej i nadzorczej w sprawie takich niezgodności. Działania należy podjąć nawet wtedy, gdy wyrób jest zgodny z wymaganiami i nie stwarza zagrożenia. 

Reforma postępowania w sprawie kar administracyjnych

Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) poszerzają korzystne dla obywatela rozwiązania w zakresie proporcjonalności stosowanych środków oraz okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę dla sprawiedliwego wymierzenia sankcji.

Ustawa reformuje postępowanie w sprawie administracyjnych kar pieniężnych na wzór rozwiązań przyjętych w KPA, uwzględniając jednak specyfikę systemu nadzoru rynku.  

Zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa zakłada zmiany, dzięki którym systemy oceny zgodności i nadzoru rynku mają być bardziej przystępne dla przedsiębiorców.

Wprowadzona zostanie reguła, że w certyfikacie akredytacji wystawianym na potrzeby autoryzacji, wskazywany będzie odpowiedni unijny akt unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Odpowiedni, to znaczy taki, w którym określone zostały wymagania do notyfikacji, na którą pozwala akredytacja.

W obszarze nadzoru rynku ustawa zakłada umożliwienie kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia osób trzecich, niezależnie czy są one pracownikiem kontrolowanego.

- "Dotychczas upoważniony mógł być tylko pracownik. Nie każdy kontrolowany przedsiębiorca zatrudnia pracownika. Czasem łatwiej upoważnić jest kogoś z rodziny lub nawet innego współpracującego przedsiębiorcę. Proponowane rozwiązanie powinno wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców" – powiedział wiceminister Marcin Ociepa.

Zob. też: Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Nękająca sąsiadka

27.3.2018 przez: onalwayst

Kłopot z odzyskaniem nieruchomości.

13.9.2017 przez: ferczer

Rejestrowanie startup'u

21.10.2015 przez: pozmac