Pora na dialog z młodym pokoleniem...

Sejm przyjął już rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowany przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Czym ma się zajmować Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem?

Powołana zostanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która będzie zajmować się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków oraz wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. 

Porady prawne

Rada będzie stanowić forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi i instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin, które obecnie nie posiadają zinstytucjonalizowanego sposobu komunikacji z administracją rządową szczebla centralnego.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o uprawnieniach w zakresie spraw dot. młodego pokolenia, będzie więc miejscem spotkań organizacji pozarządowych i instytucji państwowych z przedstawicielami młodzieży. Projekt przewiduje zapraszanie do współpracy młodych osób, angażujących się w działania rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. To szybko rozwijające się środowisko nie miało do tej pory przestrzeni do prezentowania swoich postulatów administracji rządowej. 

Powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania młodych Polaków dotyczące utworzenia instytucji, w ramach której ich przedstawiciele mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władz publicznych. Taki postulat pojawił się w programie „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przekazała czołowym przedstawicielom życia publicznego. Powołanie Rady przyczyni się do stworzenia trwałej i efektywnej formy międzypokoleniowego dialogu oraz większej aktywizacji młodzieży.

Członkami Rady będą przedstawiciele administracji państwowej, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę składu Rady. Członkowsko w Radzie wszystkich jej członków będzie kadencyjne. Kadencja Rady ma trwać 2 lata.

Na realizację zadań ustawowych przez Radę – rocznie trzeba będzie przeznaczyć ok. 300 tys.  zł z budżetu państwa.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Powołanie Rady pierwszej kadencji ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne