Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Co zakłada ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności?

Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności jest optymalizacja udostępniania danych jednostkowych z ewidencji ludności na rzecz podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych.

Porady prawne

W aktualnym stanie prawnym udostępnianie danych osobowo-adresowych na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, z późn. zm.) odbywa się na poziomie centralnym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z ogólnokrajowego rejestru PESEL oraz na poziomie lokalnym przez organy gmin z rejestrów mieszkańców. Dane zawarte w lokalnym rejestrze mieszkańców, prowadzonym zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowią część centralnego rejestru PESEL, w którym są gromadzone dane dotyczące wszystkich obywateli. Jednakże wniosek o udostępnienie danych z lokalnego rejestru mieszkańców nie może być obecnie zrealizowany, jeśli poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie jest aktualnie zameldowana na terenie gminy, do której wniosek został skierowany.

Nowelizacja ustawy przenosi obowiązek udostępniania danych jednostkowych z ogólnokrajowego rejestru PESEL z ministra właściwego do spraw wewnętrznych na organy gmin. W konsekwencji, organy gmin, poza udostępnianiem danych jednostkowych z lokalnych rejestrów mieszkańców, będą również posiadały ustawową kompetencję do udostępniania danych jednostkowych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Na skutek decentralizacji procesu udostępniania danych z rejestru PESEL, wniosek o udostępnienie danych z rejestru centralnego będzie można składać w dowolnym organie gminy. Aby wyeliminować sytuacje, w których wnioskodawca kieruje jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy lub zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek w tej samej sprawie, wniosek w tej samej sprawie będzie można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów dotychczasowych będzie zarówno rozpatrywał wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL złożone do niego przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jak również prowadził postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie nowelizacji w sprawach, w których właściwy stanie się organ gminy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne