Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

3.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:

Specyfika spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie jest ona także przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa działalności gospodarczej. Aczkolwiek w niektórych jeszcze dziedzinach spółka ta traktowana jest jak podmiot (np. na gruncie ustawy o podatku VAT), to należy ją traktować jako zwykłą umowę wspólników. Wspólnicy tworzący spółkę cywilną odpowiadają osobiście za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej w tej formie.

Spółka jawna.

Spółka jawna, jako osobowa spółka handlowa jest podmiotem praw i obowiązków, zaciągniętych przez nią samą. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie ze sobą oraz ze spółką, przy czym odpowiedzialność wspólników spółki jawnej jest subsydiarna (szczegóły w poradzie „Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej"). Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, podczas gdy w przypadku spółki cywilnej rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej podlegają tylko wspólnicy tej spółki.

Kwestia obowiązkowego przekształcenia.

Spółka jawna została zaprojektowana w celu prowadzenia przedsiębiorstwa większych rozmiarów. Dlatego też większe przedsięwzięcia gospodarcze powinny być przeprowadzane co najmniej w tej formie. Przyczyną tego stanu jest podmiotowość spółki jawnej, która sama występuje w obrocie gospodarczym, jako podmiot praw i obowiązków. Za takim rozwiązaniem przemawia także regulacja spółki jawnej w Kodeksie spółek handlowych, który powinien być naczelnym aktem regulującym stosunki pomiędzy przedsiębiorcami.


Do 8 stycznia 2009 roku tj. do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych, k.s.h. przewidywał obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną w sytuacji, w której przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli 800 000 EURO. Kwota ta odnosiła się do przychodów, nie zysków spółki. Należało więc brać pod uwagę wszelkie przychody pochodzące z wymienionych źródeł, przed dokonaniem jakichkolwiek potrąceń (np. odliczenia kosztów uzyskania przychodu czy należnych podatków).

Z dniem 8 stycznia 2009 roku zniesiony został obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.  

Natomiast zgodnie z art. 26 k.s.h. spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przed zgłoszeniem wspólnicy są zobowiązani dostosować umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Spółka cywilna staje się spółką jawną z chwilą wpisu do rejestru. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.

 

 Zobacz także.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne