Odliczenia od podstawy opodatkowania

Co możemy odliczyć od podstawy opodatkowania?

Podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi dochód pomniejszony o określone w przepisach odliczenia.

W praktyce szczególnie istotna dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest możliwość odliczania darowizn:

  • darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu
  •  darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Możliwość odliczenia darowizn uzależniona jest nie tylko od celu, ale także od podmiotu umowy darowizny. Odliczeniom bowiem nie podlegają darowizny na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Czy kwoty darowizny z obu grup należy ujmować łącznie dla określenia maksymalnej wysokości odliczenia?

Tak. Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% dochodu. Przykładowo, jeżeli podatnik dokonał darowizny na cele kulty w wysokości 5% dochodu oraz darowizny na cele naukowe w wysokości 10% dochodu, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie 10% dochodu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. nr 54 poz. 654 ze zmianami)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika