14.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez niego samego (odpowiedzialność partnera za własny błąd tzw. błąd w sztuce), jak również za zobowiązania spółki stanowiące następstwo działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie jakiegokolwiek zatrudnienia, które podlegały kierownictwu tego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki (odpowiedzialność partnera za błąd osób, którymi kieruje). Poza powyższą odpowiedzialnością partner spółki ponosi solidarną odpowiedzialność ze spółką, co oznacza, że odpowiedzialność pozostałych partnerów ograniczona zostaje do wysokości wartości ich wkładów do spółki.

Każdy partner spółki odpowiada więc całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i subsydiarnie za własny błąd w sztuce, a także za błędy popełnione przez pracowników i inne osoby pozostające pod kierownictwem danego partnera.

Jaka jest odpowiedzialność spółki partnerskiej?

Spółka partnerska jako taka odpowiada za wszelkie swoje zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Dotyczy to również zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez któregokolwiek z partnerów wolnego zawodu w spółce jak również zobowiązań będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Ewentualne wyłączenie odpowiedzialności dotyczy tylko partnerów.

Jaka jest ogólna zasada odpowiedzialności partnera spółki?

Partner ponosi odpowiedzialność jedynie za zobowiązania jakie powstały w wyniku jego działania lub zaniechania (tzw. błąd w sztuce) oraz odpowiada za działania i zaniechania osób które podlegają jego kierownictwu. Daje to gwarancję, iż w spółce za błędy jednego wspólnika lub kilku wspólników oraz osób zatrudnionych przez spółkę zostanie wyłączona odpowiedzialność pozostałych wspólników. Każdy z partnerów ponosi solidarnie z pozostałymi partnerami oraz ze spółką nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (zobowiązania związane z nabywaniem przez spółkę określonych przedmiotów majątkowych niezbędnych dla jej funkcjonowania jako jednostki organizacyjnej - lokale, pojazdy, urządzenia, materiały biurowe, jak również zobowiązania związane z zatrudnianiem pracowników itp.).

Jeżeli błąd w sztuce popełniło dwu lub więcej partnerów, można przyjąć, że ich odpowiedzialność jest solidarna. Jednakże kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w doktrynie. Odpowiedzialność partnerów będzie więc solidarna, ale względem spółki, np. gdy będziemy mieli do czynienia z regresową odpowiedzialnością za czyny niedozwolone (art. 441 § 1 kc). Wobec wierzyciela (klienta spółki partnerskiej) odpowiedzialność ta może, ale nie musi, być solidarna. Odpowiedzialność partnerów wobec klienta jest odpowiedzialnością wynikającą z umowy (nienależyte wykonanie zlecenia klienta na skutek błędu w sztuce). W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z odpowiedzialnością solidarną tylko wtedy, jeżeli wynika to z treści umowy z klientem albo z ustawy. Jeśli jednak świadczenie partnerów ma charakter niepodzielny (np. wspólne sporządzanie projektu architektonicznego), odpowiadają oni za jego spełnienie tak jak dłużnicy solidarni. Jeżeli świadczenie partnerów jest podzielne, odpowiadają za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne świadczenie wierzyciela jest niepodzielne, chyba że umówiono się inaczej.

Czy odpowiedzialność za zobowiązania spółki zawsze jest taka sama?

Za zobowiązania spółki nie mające związku z wykonywaniem w niej wolnego zawodu odpowiedzialność całym majątkiem bez ograniczenia ponosi każdy partner solidarnie z pozostałymi partnerami oraz ze spółką.

Czy możliwa jest zmiana zakresu ponoszonej przez partnerów odpowiedzialności?

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że jeden lub większa liczba partnerów ponoszą (wyraźnie się godzą na to) odpowiedzialność tak jak wspólnik spółki jawnej. Zatem jedyną możliwością rozszerzenia odpowiedzialności wspólników jest umowa tej spółki. W takiej sytuacji jeden lub więcej partnerów może dokonać modyfikacji swojego zakresu odpowiedzialności wobec wierzycieli. Efektem tego jest ponoszenie odpowiedzialności całym swoim majątkiem, bez ograniczenia przez jednego lub kilku partnerów. Więcej informacji na temat odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej znajdą Państwo w artykule zatytułowanym Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Pamiętaj, że:

  • Jeżeli została wskazana osoba lub osoby które ponoszą pełną odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki to pozostali wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnera.
  • Rozszerzenie w umowie spółki ograniczonej odpowiedzialności partnerów do odpowiedzialności nieograniczonej ma ten skutek, że konieczne staje się zamieszczenie nazwisk i imion tych partnerów, tak jak w spółce jawnej, zarówno w umowie spółki jak i w jej zgłoszeniu do sądu rejestrowego.
  • Brak jest ustawowego obowiązku ubezpieczenia się partnerów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prze nich wolnych zawodów, ani takiego obowiązku dla samej spółki.
  • Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy zobowiązań spółki, nie odnosi się do zobowiązań partnera zaciągniętych przez niego indywidualnie (tzn. poza ramami spółki). Decyduje w tym względzie podstawa prawna działania partnera w konkretnym przypadku a więc to, czy działał on w wykonaniu umowy której stroną była spółka czy też w wykonaniu umowy której stroną był on sam.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Partnerzy biznesowi odpowiadają za siebie

Partnerzy biznesowi odpowiadają za siebie

Architekci, adwokaci czy doradcy podatkowi mogą założyć spółkę partnerską. Wzajemne zaufanie partnerów nie gra tu większej roli, ponieważ partner nie odpowiada za zobowiązania drugiego partnera. Spółka partnerska posiada zdolność do czynności prawnych, nie ma za to osobowości prawnej. Do jej założenia zamiast aktu notarialnego wystarczy umowa sporządzona na piśmie. Spośród innych (...)

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Stan faktycznyRozważam założenie spółki partnerskiej razem ze znajomym lekarzem. Ja jestem z zawodu rehabilitantem. Czy i na jakich warunkach możemy założyć spółkę partnerską? Czy możemy założyć razem inną spółkę na przykład cywilną lub jawną? Czy w spółce partnerskiej mogą być osoby wykonujące różne zawody? Jakie zawody mogą być wykonywane (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy odróżniające ją od innych.   Prowadzenie spraw spółki partnerskiej   Prowadzenie spraw spółki należy do prawa wspólnika związanego z uczestnictwem w spółce, w (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich partnerów, ogłoszenia upadłości spółki, utraty przez wszystkich partnerów (...)

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

  Umowa spółki Założycielami i wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W celu założenia spółki partnerskiej osoby te powinny zawrzeć umowę spółki partnerskiej. Umowa ta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Do niezbędnych elementów umowy należą: określenie wolnego zawodu (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, która przeznaczona jest wyłącznie dla tej grupy zawodowej. Nowa spółka partnerska (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (ja nie widnieję w KRS). Przy czym ja mam podpisaną intercyzę. Ostatnio usłyszałam od (...)

Zasady opodatkowania partnerów spółki partnerskiej

Zasady opodatkowania partnerów spółki partnerskiej

Przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółki partnerskiej będącej handlową spółką osobową zawiera Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). Tego rodzaju spółka nie jest wprawdzie osobą prawną, ale posiada zdolność prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, (...)

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej

Zgodnie z art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowawspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Przepis § 1 stosuje się (...)

Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny W przypadku niewypłacalności spółki jawnej, może być nadana klauzula wykonalności na wspólników tej spółki. Czy klauzula wykonalności może być wydana na byłych wspólników, którzy byli wspólnikami w momencie zaciągnięcia zobowiązania, ale wystąpili ze spółki przed złożeniem pozwu do sądu przeciwko (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Poniżej przedstawiono główne, pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki. Obowiązki z zakresu rachunkowości Na gruncie ustawy o rachunkowości za kierownika jednostki uznaje (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. W spółkach kapitałowych (sp. z o.o, spółce akcyjnej), posiadających osobowość (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

 Zmiana zasad rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 25 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Poprzednia regulacja przewidywała, że powstanie spółki jawnej następowało w momencie zawarcia umowy o utworzeniu (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Weszło ono w życie 1 września 2005 r. Minister określił w nim: tryb wydawania (...)

Kasyno on line - opinia prawna

Kasyno on line - opinia prawna

Stan faktyczny Mam zamiar założyć firmę. Chcę założyć stronę www o grze poker. Na stronie mam zamiar mieć forum pokerowe, sprzedawać książki o grze i reklamować różne kasyna internetowe. Kiedy z mojej strony do kasyna internetowego ktoś kliknie na link kasyno płaci mi za to. Chciałbym wiedzieć jeżeli można reklamować gry hazardowe według polskiego prawa i czy można założyć (...)

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

  Jakie czynności konieczne są do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową? Do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobowa wymagane jest przeprowadzenie następujących czynności: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, zawiadomienie wspólników o przekształceniu, powzięcie (...)

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową jest możliwe po spełnieniu ogólnych wymagań ustanowionych dla wszystkich przekształceń oraz dodatkowo pewnych szczególnych wymogów związanych tylko ze spółkami osobowymi.   Jakie szczególne warunki muszą zostać spełnione w przypadku dokonywania przekształcenia spółki (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.W aktualnym stanie prawnym jednoosobową może być więc zarówno spółka (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak przebiega postępowanie upadłościowe spółki cywilnej? Postępowanie" upadłościowe (...)

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Spółka akcyjna w organizacji jest więc podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. Spółka akcyjna w organizacji może więc prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego (...)

Spółka jawna jako pokrzywdzony

Spółka jawna jako pokrzywdzony

W sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 296 k..k. Sąd Okręgowy przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: Czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego? SN nie podjął uchwały w tym przedmiocie, ale w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze (...)

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

  Jak dochodzi do powstania spółki komandytowej? Zawiązanie spółki komandytowej następuje w drodze zawarcia umowy pomiędzy jej uczestnikami, spółka zaś jako odrębny podmiot powstaje z chwilą wpisu do właściwego rejestru (art. 109 § 1 KSH). Chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy zwany dalej rejestrem, wprowadzony ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Okres pomiędzy podpisaniem umowy spółki a rejestracją w KRS jest okresem organizacyjnym, w którym (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

Dzisiaj, czyli 19 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Ustawa ta właściwie już dawno powinna była zostać uchwalona, gdyż 8 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie są (...)

Spółka wyłączona z opodatkowania

Spółka wyłączona z opodatkowania

W systemach podatkowych wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej przewidziano wyłączenie z podatku dochodowego od spółek dochodów związanych z posiadaniem udziałów (akcji), przede wszystkim dywidend oraz dochodów ze sprzedaży udziałów. Wyłączenie z opodatkowania określa się zwykle jako wyłączenie partycypacyjne (ang. participation exemption). Podstawowym uzasadnieniem wprowadzenia (...)

Uchwalona spółka europejska

Uchwalona spółka europejska

Sejm uchwalił niedawno, uwzględniwszy poprawki Senatu, ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. To nowa, atrakcyjna forma działalności gospodarczej. Do polskiego porządku prawnego zostało w ten sposób wprowadzone rozporządzenie z 25 lipca 1985 r. nr 2137/85/EWG o stworzeniu EZIG, rozporządzenie z 8 października 2001 r. nr 2157/2001/WE o statucie (...)

Spółka cywilna a małżeństwo

Spółka cywilna a małżeństwo

Zawarcie przez jedno lub też oboje małżonków umowy spółki cywilnej nie powoduje żadnych zmian w stosunkach majątkowych małżonków uregulowanych w Dziale III k.r.o. (...)Wspólnik spółki cywilnej pozostający w związku małżeńskim samodzielnie korzysta ze swych uprawnień w spółce - zarówno korporacyjno-organizacyjnych, jak i majątkowych. (...)Pamiętać przy tym należy, że wypłacony (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

MPiT rusza z konsultacjami Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy prostej spółki akcyjnej. Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów. To kolejne rozwiązanie z pakietu ułatwień (...)

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Rządowy projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej już w Sejmie Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” (...)

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. - Taką uchwałę w składzie 7 sędziów podjął 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FPS 5/16), (...)

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę działalność gospodarczą w postaci spółki partnerskiej. Jest to kancelaria biegłych rewidentów, w której działa 3 partnerów posiadających uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (biegłych rewidentów). W ostatnim czasie nasza współpraca nie układała się należycie w związku z czym najpierw jeden z partnerów wystąpił (...)

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna jest jedną z najprostszych postaci spółek, które można utworzyć na terenie Polski. To spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową, np. spółką partnerską czy spółką akcyjną. Przez umowę spółki jawnej (która powinna zostać zawarta na piśmie pod (...)

Francuska Spółka Akcyjna: SOCIETE ANONYME. Ogólna charakterystyka

Francuska Spółka Akcyjna: SOCIETE ANONYME. Ogólna charakterystyka

1. Francuska spółka handlowa SA (Société Anonyme) uregulowana jest przepisami art. L. 224-1 do L. 225-270 francuskiego Kodeksu Handlowego (Code de Commerce). Ustawodawca definiuje ją jako spółkę, której kapitał podzielony jest na akcje i utworzony pomiędzy wspólnikami, którzy ponoszą straty proporcjonalnie do wniesionych wkładów. Jest (...)

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

  Kiedy spólka handlowa ma charakter spółki dominującej? Do wystąpienia stosunku dominacji (i zależności z drugiej strony) wystarcza zaistnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek: Dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie (...)

Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie wspólnie zastanowić się nad założeniem spółki komandytowej. Spółka ta należy do tzw. spółek osobowych, podobnie jak np. spółka jawna czy spółka (...)

Spółka z o.o. jako poszkodowany

Spółka z o.o. jako poszkodowany

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ochronie prawnej przed działaniami mogącymi przynieść jej szkodę, gdyż osoby powiązane ze spółką mogą narazić ją na straty majątkowe. W takiej sytuacji spółka z o.o. może pociągnąć je m.in. do odpowiedzialności i zażądać odpowiedniego odszkodowania. Warunkiem jest jednak skierowanie (...)

ZOZ czy spółka użyteczności publicznej

ZOZ czy spółka użyteczności publicznej

Do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt dotyczący przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej. Spółka użyteczności publicznej byłaby szczególnym rodzajem spółki kapitałowej, przystosowanej do działania „w sferze nie w pełni poddawalnej mechanizmom rynkowym” – napisano w uzasadnieniu projektu. Byłaby to więc niejako (...)

Spółka musi przekazać terminowo dywidendy

Spółka musi przekazać terminowo dywidendy

Spółka, która nie przekaże w terminie dywidendy, może mieć problem nie tylko ze wspólnikami. Urzędy uważają, że przetrzymując pieniądze udziałowców, uzyskuje przychód. Nie mają przy tym znaczenia przyczyny opóźnienia.Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 13.05.2009 r. spółka, dywidenda, udział, zysk

Jednoosobowa spółka akcyjna a akcje małżonków

Jednoosobowa spółka akcyjna a akcje małżonków

Czy można mówić o jednoosobowej spółce akcyjnej, gdy jej wszystkie akcje są składnikiem majątku wspólnego małżonków? Innymi słowy, jeżeli jest dwóch współuprawnionych z akcji, to czy spółka jest jeszcze jednoosobowa - zastanawia się wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, radca prawny, koordynator w Banku Zachodnim WBK we Wrocławiu (...)Sprawa komplikuje się, gdy (...)

Spółka europejska także w Polsce

Spółka europejska także w Polsce

Przedsiębiorcy z UE będą mogli wybierać na siedzibę firmy Polskę, nadając swej działalności biznesowej formę spółki europejskiej. Będą mogli też dla realizacji wspólnych celów sytuować w naszym kraju europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Sejm uchwalił wczoraj ustawę nadającą prawne ramy tym nowym instytucjom. Przepisy normujące ich działanie powstają teraz we wszystkich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wkłady w spółce partnerskiej

Wkłady w spółce partnerskiej

W styczniu br. przez dwóch partnerów została zawiązana spółka partnerska. Każdy z partnerów wniósł wkład o tej samej wartości, ponadto w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (...)

Wykluczenie wspólnika ze spółki partnerskiej

Wykluczenie wspólnika ze spółki partnerskiej

Wspólnicy, partnerzy spółki partnerskiej podjęli decyzję o wykluczeniu jednego z partnerów uchwałą wspólników w trakcie trwania spółki. Czy wspólnik, który ma podlegać wyłączeniu, ma prawo (...)

Przychody i koszty wspólników sp. partnerskiej

Przychody i koszty wspólników sp. partnerskiej

Biuro rachunkowe prowadzi rozliczenia spółki partnerskiej i indywidualnie partnerów. Przy rozliczeniu indywidualnym na poczet miesięcznej zaliczki na poczet podatku deklaracji PIT-5 stosuje metodę (...)

Zasady odpowiedzialności księgowego

Zasady odpowiedzialności księgowego

Główny Księgowy spółki z o.o. podpisał wraz z umową o pracę "zakres obowiązków i odpowiedzialności". Dokument ten jest podzielony na dwie części: "zakres prac i obowiązków" oraz "zakres (...)

Podział zysku w spółce partnerskiej

Podział zysku w spółce partnerskiej

Spółka partnerska lekarzy dzieli dochód na koniec roku. Padł wniosek, by podzielić przychód procentowo wg posiadanych udziałów na każdego partnera, a następnie od tego każdy odejmuje podzielone (...)

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

Posiadam nakaz przeciwko wspólnikowi spółki jawnej. Dłużnik sam rzekomo nie ma nic. Jedyne co posiada to jego obecność w spółce. Spółka ma majątek (załóżmy, że jest to jedna, duża maszyna), (...)

Odpowiedzialność zarządu spółki z o. o.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o. o.

Egzekucja p-ko Spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Spotkałem się z różnymi poglądami co do drogi procesowej obciążenia członków zarządu Spółki. Jedna to odrębny proces, a druga to (...)

Wyciąg z listy wierzytelności tytułem egzekucyjnym

Wyciąg z listy wierzytelności tytułem egzekucyjnym

Sąd stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego wobec spółki. Moja firma jest wierzycielem tej spółki - byliśmy na liście wierzytelności. Suma przeznaczona do podziału nie wystarczyła (...)

Rozszerzenie klauzuli na wspólników spółki

Rozszerzenie klauzuli na wspólników spółki

Posiadam Nakaz Zapłaty na spółkę jawną, która została rozwiązana. W jaki sposób uzyskam klauzulę wykonalności na byłych właścicieli (osoby fizyczne) i ich małżonki? Zgodnie z treścią (...)

Egzekucja z nowej spółki jawnej dłużników

Egzekucja z nowej spółki jawnej dłużników

Moim dłużnikiem jest spółka jawna, przeciwko której dysponuję tytułem wykonawczym. Jednak choć spółka ta figuruje wciąż w KRS, to w rzeczywistości nie przejawia już żadnej aktywności gospodarczej, (...)

Spółka cicha

Spółka cicha

Przeczytałem artykuł na Państwa stronie na temat spółki cichej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/pozostale/artykuly/co-to-jest-spolka-cicha-i-jaki-jest-jej-status-w-porzadku-prawnym-strona-3.htmlCzy (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna

W lipcu 2008 wstąpiłem jako trzeci wspólnik do istniejącej spółki cywilnej. Nie tworzyliśmy nowej umowy spółki, tylko został przygotowany aneks dodający nowe punkty do umowy i modyfikujący (...)

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Zawarto pisemną umowę spółki cywilnej. Czy spółka cywilna musi być wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej? Sama spółka cywilna nie podlega wpisowi do ewidencji działalności (...)

Jednoosobowa spółka jawna

Jednoosobowa spółka jawna

Spółkę jawną tworzy dwóch wspólników. Po pewnym czasie jeden rezygnuje ze spółki, sprzedając swoje udziały. Czy spółka może kontynuować działalność, jeśli udziały wspólnika wykupi (...)

Spółka bez siedziby

Spółka bez siedziby

Spółka z o.o. w likwidacji zajmująca się do tej pory handlem detalicznym ma siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu handlowym. W trakcie likwidacji nie zamierza prowadzić działalności i w związku (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Spółka komandytowa w organizacji

Spółka komandytowa w organizacji

Jesteśmy w trakcie rejestracji spółki z o.o., która ma zostać komplementariuszem w spółce komandytowej. Chcemy żeby ta spółka komandytowa podpisała umowę najmu na lokal w którym będzie prowadzona (...)

Spółka cywilna a podział majątku

Spółka cywilna a podział majątku

Jestem w trakcie podziału majątku wspólnego małżonków (po rozwodzie). Założona przed ślubem spółka cywilna, w której byłem jednym z dwóch wspólników (była żona nie była nigdy wspólniczką) (...)

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Czy spółka cywilna posiada status przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa cywilnego? Spółka cywilna jest zawiązywana w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (...)

Spółka kapitałowa - organy

Spółka kapitałowa - organy

Jakie organy powinna posiadać spółka kapitałowa? Spółki kapitałowe, jako osoby prawne, działają poprzez swoje organy w sposób określony przez ustawę oraz umowę spółki czy (...)

Spółka jawna a podatek dochodowy

Spółka jawna a podatek dochodowy

Czy spółka jawna jest podatnikiem podatku dochodowego? Spółka jawna posiada własny numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest odrębny od numerów (...)

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Czy spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym? Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym. Stosunek ten oparty jest na umowie, zgodnie z którą (...)

Spółka cywilna - osobowość prawna

Spółka cywilna - osobowość prawna

Czy spółka cywilna posiada osobowość prawną? W aktualnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą i nie posiada zdolności sądowej. Zgodnie (...)

Jednoosobowa spółka jawna

Jednoosobowa spółka jawna

Czy osoba fizyczna może założyć jednoosobową spółkę jawną? Jeżeli tak to czy umowa spółki winna mieć nagłówek akt założycielski spółki jawnej? Spółka jawna należy do kategorii spółek (...)

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

Czy jest możliwe założenie spółki cywilnej, do prowadzenia stałej działalności gospodarczej, złożonej tylko z małżonków - członków tej samej rodziny. Jeżeli tak, jakie powoduje to konsekwencje (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

Prowadzimy działalność w trójkę żona 50%, syn 40%, mąż 10%. Każda osoba posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W trakcie trwania spółki mąż zajmował się między innymi dokumentacją (...)

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

Prowadzę z mężem działalność na podstawie wpisów do ewidencji (każde z osobna) jako spółka cywilna, choć nie mamy spisanej umowy spółki (przed 2001 r. spisywanie umowy nie obowiązywało małżonków). (...)

spółka cywilna-zamiana adresu

spółka cywilna-zamiana adresu

Spółka cywilna dokonała zmiany adresu prowadzenia działalności, każdy ze wspólników dokonał odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie gminy, czy gmina poinformuje o ww. zmianie zus, urząd skarbowy (...)

Spółka cywilna właścicielem auta

Spółka cywilna właścicielem auta

W spółce cywilnej wspólnicy wnieśli do spółki swoje samochody prywatne jako środki trwałe. Była to zmiana umowy spółki. Kto powinien widnieć w dowodach rejestracyjnych samochodów jako właściciel (...)

Spółka cywilna - jednostka organizacyjna

Spółka cywilna - jednostka organizacyjna

Czy spółkę cywilną można uznać za jednostkę organizacyjną? W aktualnym stanie prawnym, spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą i nie posiada zdolności (...)

FORUM PRAWNE

Problem Spółka

Problem Spółka Witam, Mam taki maleńki problem, prezesem spółki z o.o. nie może być osoba skarana prawomocnym wyrokiem karnym, ale czy tak jest w przypadku prezesa spółki komandytowej? dziękuję (...)

SPÓŁKA A DG

SPÓŁKA A DG Witam. Potrzebuje odpowiedzi na moje pytanie. Obecnie jestem członkiem zarządu w spółce z o.o. i zatrudniona jestem na umowę o pracę na 1/8 etatu w tej spółce.. Po wygaśnięciu (...)

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna Czy można sprzedać akcje nie opłacone w całości?

spółka-rozwiązanie

spółka-rozwiązanie Jestem członkiem spółki cywilnej dwuosobowej- sklep. Postanowiłem rozwiązać spólkę z końcem roku i prowadzić interes sam Pismo z moją decyzją przedstawiłem mojemu wspólnikowi (...)

Spółka Jednoosobowa

Spółka Jednoosobowa Mam taki problem. Mianowicie ma być to spółka jednoosobowa z minimalnym wkładem 50 tyś. Następnie wkład ma zostać powiększony przekraczające wkład początkowy 50 tyś. (...)

spółka partnerska?

spółka partnerska? Witam Chcemy ze znajomym założyć biuro tłumaczeń, z tego co wiem musiałaby to być spółka partnerska a ja tłumaczem nie jestem (on jest). Czy wobec tego musimy się zdecydować (...)

spółka jawna

spółka jawna Witam, proszę o poradę jakie dokumenty należy złożyć w KRS w przypadku gdy oboje wspólnicy zmienili dane osobowe (adres zamieszkania oraz dowody osobiste). Z góry dziękuję za (...)

Spółka Cywilna

Spółka Cywilna Mam pytanie dotyczące rozszerzenia Spółki Cywilnej. Mianowicie ze wspólnikiem mamy udział :ja z małżonką 20+30%,wspólnik 50%.Wspólnik chce rozszerzyć ,tzn. zmienić swój udział (...)

Spółka partnerska

Spółka partnerska W spólce partnerskiej z mocy prawa Zarząd: a) może być powoływany z mocy umowy b) musi być opowoływany wg Kodeksu Spółek Handlowych???? (Agnieszka) moze darek

Spółka cywilana

Spółka cywilana Czy mozna w umowie spolki na podstwie art. 866 wylaczyc wspolnikowi mozliwosc wykonywania czynności nagłej o jakiej mowa w art.865 par.3 (Bielawa) nie, nie można. art. 866 nie pozwala (...)

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna Proszę o informacje na temat PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE (vifox) Patrz: rozdział 2 Kodeksu spółek handlowych pt. prawa i obowiązki akcjonariuszy art. 328-367 ;) Tomek

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Spółka jawna spółka Z o.o.

Spółka jawna spółka Z o.o. Witam. Moi znajomi programiści chcą otworzyć firmę, będą wspólnikami maja wkład po 5000 tyś i sprzęt. Jakie rodzaju działalność powinni otworzyć?

Spółka cywilna i Spółka Z o.o

Spółka cywilna i Spółka Z o.o Witam, mam pytania odnośnie spółki cywilnej i spółki z o.o. Czym one się dokładnie różnią? Jakie są ich plusy i minusy? Oraz czy można przerejestrować spółkę (...)

spółka z o.o. pożyczka

spółka z o.o. pożyczka Dzień dobry, to że spółka może udzielić pożyczki współwłaścicielowi to znalazłem informacje jest w pełni dopuszczalne. A co w przypadku gdy spółka bierze pożyczkę (...)

Spółka w UK

Spółka w UK Dzień dobry Posiadam dwie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jedną w PL i drugą w UK i chciałbym sprzedać udziałów spółki w PL spółce w UK. Jak to mogę zrobić ? I jakie (...)

Spółka mieszkaniowa zawyżona kwota

Spółka mieszkaniowa zawyżona kwota Witam chciałbym zasięgnąć informacji co można zrobić w takiej sytuacji. Spółka mieszkaniowa nie ma pieniędzy od lat na zrobienie czegokolwiek w bloku chociażby (...)

Osobne działalności kontra spółka

Osobne działalności kontra spółka Witam, Planujemy z koleżanką założyć własną działalność w zakresie projektowania architektury wnętrz. Chcemy tworzyć wspólną markę. Na początku roku (...)

Spółka cywilna - składka zdrowotna

Spółka cywilna - składka zdrowotna Witam, jeśli założyłam działalność gospodarczą wyłącznie po to, żeby móc wejść do spółki cywilnej ze znajomym i przychody uzyskuje wyłącznie w obrębie (...)

Spółka cywilna a u.skarbowy

Spółka cywilna a u.skarbowy W jakim stopniu zobowiązania dwóch wspólników s.c. w stosunku do urzędu skarbowego,którzy nie posiadają środków do ich uregulowania, mogą skrzywdzić ich najbliższych, (...)

Porady prawne