24.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny

We wrześniu ubiegłego roku wygrałem sprawę z byłym zakładem pracy o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Sprawa dotyczyła godzin nadliczbowych oraz tzw. 13-tek. Sąd w wyroku przyznał mi odpowiednie sumy wynagrodzeń oraz ustawowe odsetki za zwłokę. Zakład pracy po uprawomocnieniu się wyroku przekazał na moje konto sumę w pięciu ratach. Z moich wyliczeń wynika, że łączna suma wypłacona przez zakład odpowiada sumie określonej w wyroku sądowym pomniejszonej o składkę ZUS i podatek, jednak bez uwzględnienia odsetek za zwłokę. Na wysyłane kilkakrotnie pisma zakład nie reaguje. Jak obliczyć należność, czy powinienem założyć kolejną sprawę w sądzie pracy, jak sformułować pozew - aby skutecznie wyegzekwować należność.

Opinia prawna

Poprzedzając wywody dotyczące możliwości egzekwowania należnych odsetek za zwłokę należy wyjaśnić zasady obliczania wysokości tych odsetek.

Obliczanie odsetek ustawowych

Zgodnie z at. 359 kodeksu cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. W analizowanym przypadku podstawą naliczenia odsetek jest orzeczenie sądowe, w którym wyraźnie zaznaczono obowiązek wykonania zobowiązania wraz z odsetkami. Ponieważ strony (zakład pracy i pracownik) nie określiły w odrębnej umowie wysokości odsetek, jaka w przypadku opóźnienia w wyniku wypłaty wynagrodzenia przysługiwałaby stronie uprawnionej, zgodnie z art. 359 § 2 k.c., należą się odsetki ustawowe. Ten sam przepis kodeksu cywilnego zawiera delegacje ustawową dla Rady Ministrów, by w formie Rozporządzenia określiła wysokość tych odsetek.

Odsetki ustawowe obliczane są w stosunku rocznym. Oznacza to, że jeżeli w danym roku stawka odsetek ustawowych ulegnie zmianie, wysokość tych odsetek liczona jest proporcjonalnie do stawki obowiązującej w danej części roku.
Odsetki obliczane są zawsze od zaległości głównej. Jeżeli więc nastąpi zmiana wysokości odsetek ustawowych, nowa stawka odnosić się będzie do należności głównej, nie powiększonej o obliczone już odsetki.

Na stronach internetowych znajdują się kalkulatory odsetkowe, za pomocą których można dokładnie obliczyć wysokość należnych odsetek. Podajemy adres strony internetowej, na której można znaleźć taki kalkulator : http://www.infor.pl/

Egzekucja wykonania wyroku sądowego

Egzekucja wykonania wyroku sądowego następuje w sytuacji, w której wyrok ten nie jest przez dłużnika wykonany. Przez wykonanie wyroku należy rozumieć całkowite spełnienie obowiązku określonego w treści wyroku sądowego. Niewykonanie wyroku lub też nienależyte jego wykonanie (np. wykonanie częściowe) powoduje, iż stwierdzone orzeczeniem sądowym uprawnienie wierzyciela nie zostało zaspokojone. W takim przypadku należy uruchomić postępowanie egzekucyjne, mające na celu całkowite wykonanie wyroku sądowego.

W analizowanym przypadku wyrok sądowy nie został w całości wykonany. Dlatego też starania o wypłatę należnych odsetek nie muszą być przeprowadzane w drodze powództwa sądowego. W takim przypadku należy wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne należy do właściwości sądów rejonowych i działających przy nich komorników (art. 758 k.p.c.). Aby jednak wszcząć postępowanie egzekucyjne muszą zostać spełnione określone przez przepisy k.p.c. przesłanki. Warunkami dopuszczalności egzekucji sądowej są :

  • istnienie ważnego tytułu egzekucyjnego
  • nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności
  • wystąpienie do właściwego organu egzekucyjnego w wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

W celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na postawione w analizowanym stanie faktycznym pytania należy szczegółowo wyjaśnić wymienione powyżej pojęcia.

Tytuł egzekucyjny

Poprzez tytuł egzekucyjny należy rozumieć urzędowy dokument, w którym stwierdza się istnienie określonego roszczenia wierzyciela w stosunku do dłużnika. Tytuł egzekucyjny określa także zakres w jakim roszczenie to ma zostać przez dłużnika wykonane. Z tytułu egzekucyjnego musi więc wynikać zarówno treść roszczenia wierzyciela jak i treść obowiązków dłużnika a także obowiązek wykonania konkretnego świadczenia przez konkretnego dłużnika. Treść świadczenia jak i osoba dłużnika muszą być w tytule egzekucyjnym wyraźnie i precyzyjnie określony – w przeciwnym wypadku taki tytuł nie mógłby zostać wyegzekwowany.

Kodeks postępowania cywilnego określa rodzaje tytułów egzekucyjnych. Zgodnie z art. 777 k.p.c. tytułem takim jest m.in. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. Taki też będzie tytuł egzekucyjny w analizowanym przypadku.

Klauzula wykonalności

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. ##baner## ZAŁATW ONLINE Zrealizuj (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) transakcji realizowanych w ramach umów o (...)

Odsetki od zaległego wynagrodzenia

Odsetki od zaległego wynagrodzenia

Często zdarza się, że pracodawcy zalegają z wypłatą naleznego pracownikom wynagrodzenia. W braku odmiennych uregulowań umownych, za zwłokę (zawiniona) czy nawet opóźnienie (niezawinione) w wypłacie wynagrodzenia, od naleznej kwoty przysługują odsetki ustawowe. Sąd Najwyższy w podjętej ostatnio uchwale potwierdził tę zasadę orzekając, że odsetki należą się od wszystkich składników (...)

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice wybudowali domek jednorodzinny w latach 1973-1975. Ja czynnie uczestniczyłem w budowie wykonując (wraz z mamą) wszelkie prace fizyczne. Pracowałem przez cały okres budowy, wykorzystując na ten cel również swoje urlopy wypoczynkowe. Wraz z rodzicami zamieszkałem w tym domku. W roku 1989 zmarł ojciec. Od tego momentu właściwie wszelkie obowiązki w pracach (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części właścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym. Mam obawy, ze mój współwłaściciel chce sprzedać dom bez mojej zgody tzn. na pełnomocnictwie podrobić mój podpis i pieczęć notarialną. W jakiej formie i czy jest taka możliwość by zrobić zastrzeżenie w księgach wieczystych, że tylko moje osobiste stawiennictwo będzie brane pod uwagę (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (ja nie widnieję w KRS). Przy czym ja mam podpisaną intercyzę. Ostatnio usłyszałam od (...)

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Stan faktyczny W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka, a mojego męża część nieruchomości z warunkiem, że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje dwie swoje siostry. Babcia zmarła w roku 1974, a mąż mój w roku 1991. W postanowieniu sądowym z roku 1992 stwierdzającym nabycie spadku Mąż mój jest nabywcą spadku w 25/100 częściach. (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  Poznań Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł. Poznań Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku wydanych decyzji nakazowych zaległe świadczenia finansowe na rzecz pracowników w wysokości (...)

Odsetki zasądzone od zaległego wynagrodzenia należy liczyć od kwoty brutto czy netto - opinia prawna

Odsetki zasądzone od zaległego wynagrodzenia należy liczyć od kwoty brutto czy netto - opinia prawna

Stan faktycznyByły pracodawca wypłacił mi zasądzone przez Sąd Okręgowy zaległe wynagrodzenie za nadgodziny za okres od marca 2002 do listopada 2003 r. wraz z odsetkami. Czy odsetki powinny być naliczone od kwot netto - po potrąceniu wszystkich składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy -czy od zasądzonych kwot brutto, jak ja uważam za słuszne? Pracodawca zastosował ten pierwszy sposób. (...)

Szef nie dał wypłaty. Co zrobić?

Szef nie dał wypłaty. Co zrobić?

Możesz donieść na pracodawcę do PIP lub złożyć pozew do sądu pracy. W pierwszych trzech miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków niewypłacenia pensji. Firmy nie przelały na konta pracowników w sumie 33 mln zł. Zgodnie z kodeksem pracy szef ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym z góry (...)

Spory o zaległe wynagrodzenie

Spory o zaległe wynagrodzenie

Pracodawca, który po zwolnieniu pracownika zobowiąże się wypłacić mu zaległą pensję później, powinien liczyć terminy przedawnienia od tej daty, a nie od dnia rozwiązania umowy między nimi. (...) Sądy wskazały przy tym, że zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...) (...)

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Jeżeli Państwa kontrahent nie reguluje płatności za usługi w terminie określonym w fakturze lub umowie przysługują Państwu odsetki. Zgodnie ze znaną już przed wiekami regułą pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, każda osoba, która zawarła skuteczną i ważną umowę zobowiązana jest ją realizować. To właśnie naruszenia powyższej zasady odnośnie terminu (...)

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych. O jakie transakcje handlowe chodzi? Transakcja handlowa jest umową, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie (...)

Nowe odsetki od 1 stycznia 2016 r.

Nowe odsetki od 1 stycznia 2016 r.

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1830). Celem wprowadzenia ww. ustawy było zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy (...)

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Większość przedsiębiorców każdego dnia podejmuje decyzję, w jaki sposób ukształtować stosunki zobowiązaniowe ze swoimi kontrahentami. Początkowo strony są skłonne iść na wiele wzajemnych ustępstw, mając na uwadze dobrze rokującą dalszą współpracę. Niestety, coraz częściej, pomimo rzetelnie wykonanego świadczenia przez jedną ze stron, druga np. nie uiszcza (...)

Wyższe odsetki ustawowe

Wyższe odsetki ustawowe

Ile teraz wynoszą odsetki ustawowe?Od 15 grudnia 2008 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym. Dotąd odsetki ustawe wynosiły 11,5 % w stosunku rocznym (od 15 października 2005 r.).Skąd zmiana?Z datą weszło 15 grudnia 2008 r. bowiem w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odsetki od podatku od nieruchomości

Odsetki od podatku od nieruchomości

Podatnik od 2007 roku opłaca podatek od nieruchomości. Nie otrzymał decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2010 rok. Natomiast w 2011 roku otrzymał decyzję dot. podatku od nieruchomości za (...)

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli jego pracodawca nie dopełnił obowiązku wypłaty wynagrodzenia za jego pracę? Naruszenie niniejszego obowiązku łączy się z szeregiem konsekwencji (...)

Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

Wykonawca wygrywa przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Ma podpisać umowę w której znajduje się m.in. zapis o karach umownych, które (...)

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Pracodawca wypłacił w listopadzie kilku pracownikom premię uznaniową i dwóm pracownikom premię prowizyjną. Jest to premia za wrzesień. Pracodawcę obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym (...)

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim (...)

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

W 2006 roku moi żyjący wówczas rodzice dokonali darowizny aktem notarialnym na rzecz swojej wnuczki - mojej siostrzenicy. Przedmiotem darowizny był dom z działką, w którym zamieszkały wnuczka z (...)

Charakter prawny opinii prawnej

Charakter prawny opinii prawnej

Jakie znaczenie dla Sądu ma opinia prawna? Czy jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu danej sprawy, czy służy jedynie jako narzędzie adwokata? Zasadą jest, że opinia prawna - jest to stanowisko (...)

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek

Spadkodawca napisał testament, w którym wszystkie nieruchomości i działającą firmę zapisał wnuczce, natomiast konkubinie, jednej osobie obcej i trojgu dzieci zapisał gotówkę w równych częściach. (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Po prawomocnym wyroku w Sądzie Pracy, komornik wyegzekwował od mojego zakładu pracy kwotę pieniędzy (wraz z odsetkami) i przekazem pocztowym wysłał mi do domu. Pieniądze otrzymałam w 2004 r za (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

We wrześniu 2007 roku podjąłem prace w firmie zajmującej się sprzedażą okien, drzwi, itp. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin i 2 soboty w miesiącu dodatkowo po 4 h. Nasz pracodawca za każde (...)

Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika

Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Nie ma osoby, która mogłaby otrzymać jego wynagrodzenie za pracę za te pół miesiąca (nikt nie spełnia warunku ewentualnej renty rodzinnej). Wynagrodzenie (...)

Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2006 r. byłem zatrudniony w firmie usługowej (Sp. z o.o.) na stanowisku specjalisty. Mój tryb pracy był normalny zwany w regulaminie zakładu pracy administracyjnym, (...)

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Mam wyrok sądu pracy zasądzający zaległe wynagrodzenia za rok 2001 i 2002 wraz z odszkodowaniem z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Czy komornik egzekwujący całą kwotę od pracodawcy, który (...)

Obliczanie odsetek ustawowych

Obliczanie odsetek ustawowych

Roszczenie w wysokości 400 zł jest wymagalne do 15.12.2004 r. Odsetki ustawowe do 09.01.2005 wynosiły 12,25%, potem od 10.01.2005 do 14.10.2005 - 13,5%, a od 15.10.2005 - 11,5%. Wierzyciel liczy i podaje (...)

Podstawy naliczania odsetek karnych

Podstawy naliczania odsetek karnych

Czy bank miał prawo naliczać mi odsetki ustawowe i karne w trakcie trwania umowy kredytowej, czy mógł to zrobić kiedy zakończył się okres kredytu? W paragrafie 1 umowy kredytowej zostało zapisane: (...)

Odsetki umowne

Odsetki umowne

Strony podpisały ugodę w sprawie zadłużenia. Zawarto w niej zapis, iż w przypadku nieterminowego wywiązania się z zapłaty należności wskazanej w ugodzie, dłużnik zapłaci wierzycielowi odsetki (...)

Sposób naliczania odsetek

Sposób naliczania odsetek

Otrzymałam notę odsetkową za 23 dni zwłoki w zapłacie czynszu. Od kwoty około 2300 zł naliczono odsetki 40 zł, a według odsetek ustawowych wynosi to około 17 zł. Czy mają prawo naliczać odsetki (...)

Kara umowna a odsetki maksymalne

Kara umowna a odsetki maksymalne

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). (...)

FORUM PRAWNE

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

wykup mieszkania od spółdzielni.......

wykup mieszkania od spółdzielni....... Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe (...)

opinia prawna

opinia prawna witam, poszukuje prawnika, adwokata kogo kolwiek kto jest w stanie udzielic profesjonalnje porady prawnej, byle szybko. chodzi o prawo ograniczenia kontaktow i przebywania w tym samym miejscu (...)

Opinia prawna

Opinia prawna Onufry przez 20 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Pcimiu. 30 października 2006 r otrzymał decyzję dyrektora Izby Skarbowej o przeniesieniu z dniem 1 listopada 2006 na okres 6 m-cy (...)

Choroba psychiczna a rozwód

Choroba psychiczna a rozwód Mam uzasadnione podejrzenia, ze moj ojciec ma problemy psychiczne (np. urojenia). Moja mama myslala o rozwodzie ale przeraza ja dlugosc toczenia sie rozprawy i koniecznosc (...)

zaległe wynagrodzenie

zaległe wynagrodzenie Miałem umowę ustna na wykonanie pracy, ale nie dostałem wynagrodzenia. Czy w związku z tym że była to umowa ustna mogę ubiegać się na drodze sądowej o zapłatę ? Jeśli (...)

Zaległe wynagrodzenie

Zaległe wynagrodzenie Witam. Mam następujący problem i prosze o rade. Były pracodawca jest mi winien pieniadze, około 2 tys zł. Zgodził się ze mną podpisać umowe o zobowiazaniu spłaty która (...)

Zaległe wynagrodzenie - długi temat

Zaległe wynagrodzenie - długi temat Witam wszystkich serdecznie Mam ogromną zagłostkę z pewną sprawą dotyczącą zaległego wynagrodzenia. Temat kształtuje się następująco: Od ponad 6 miesięcy (...)

zaległe wynagrodzenie za pracę

zaległe wynagrodzenie za pracę Witam, mam tako problem. Pracowałam na pół etatu jako sprzedawca, dostałam 2 tygodniowe wypowiedzenie, za ten okres wypowiedzenia należy mi się wynagrodzenie, miało (...)

Jak wywalczyć zaległe wynagrodzenie?

Jak wywalczyć zaległe wynagrodzenie? Mam wielki problem... zmieniłem ostatnio pracę, mój były pracodawca nie wypłacał mi pensji i teraz nie mogę doprosić się go, aby oddał mi pieniądze za (...)

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Czy ktoś mógłby mi podać , jakie były odsetki ustawowe w 2000 r Z góry dziękuje. (kate) jak się dobrze rozejrzysz toznajdziesz na tej stronie uszanowanie mario Witam! Chciałabym (...)

Obowiązki komornika względem Sądu, wierzyciela

Obowiązki komornika względem Sądu, wierzyciela Nie wiem czy właściwie zadaje pytanie. Jakie obowiazki ma komornik wzgledem Sądu i wierzycieli sporządzając plan podziału? Jest wielu wierzycieli (...)

dotacja PUP brak dochodu, odsetki ustawowe

dotacja PUP brak dochodu, odsetki ustawowe Witam, Żona otrzymała dotację z PUP na rozpoczęcie działalności (dotacja wpłynęła 2010-12-22, działalność rozpoczęta: 2013-01-12). Mamy dwa problemy: 1. (...)

Ile mają wynosić odsetki ustawowe 2012??

Ile mają wynosić odsetki ustawowe 2012?? Potrzebuje szybko dowiedzieć się czy te odsetki ustawowe mają ulec zwiększeniu. Nie jestem ekspertem, ale wyczytałam, że odsetki ustawowe mogą wynosić (...)

Dokonany zwrot pieniędzy a odsetki ustawowe oraz koszty przesyłki zwrotnej

Dokonany zwrot pieniędzy a odsetki ustawowe oraz koszty przesyłki zwrotnej Niedawno sprzedałem telefon. Kupujący po dotarciu do niego towaru stwierdził, że pod ekranem znajduje się mikroskopijna (...)

Porady prawne