24.1.2023

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć

8 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego od pozwanej spółki kwotę 1.480 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć (tożsamość płciową).

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

Powódka, będąc w trakcie procesu zmiany płci, poszukiwała pracy. Przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, przedstawiając się i będąc postrzegana jako kobieta, jednak legitymowała się jeszcze dowodem osobistym, z którego wynikało, że jest mężczyzną. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów, umożliwiono jej przymierzenie stroju służbowego damskiego i wykonano zdjęcie do legitymacji. Ostatecznie jednak odmówiono jej wydania stroju damskiego wskazując, że powinna otrzymać strój korespondujący z danymi w dokumencie tożsamości. Powódka wystąpiła z powództwem o zapłatę kwoty tytułem odszkodowania przewidzianego w art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tzw. „ustawa antydyskryminacyjna") za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć (tożsamość płciową). Naruszenie polegać miało na odmowie wydania stroju damskiego, pomimo że strona czuła się, wyglądała i zachowywała jak kobieta oraz tak była postrzegana (także podczas rekrutacji).

Sąd Rejonowy oddalił powództwo, natomiast zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie, na skutek apelacji Powódki, zmienił wyrok sądu I instancji zasądzając żądaną w pozwie kwotę 1.480 zł od pozwanej spółki. Sąd Okręgowy za nieprawidłowe uznał ustalenie Sądu Rejonowego, że Powódka nie wyrażała zgody na zamieszczenie na legitymacji służbowej imienia zgodnego z dokumentem tożsamości. Za okoliczność dyskryminującą Powódkę Sąd Okręgowy uznał fakt odmowy przyznania jej stroju damskiego, już po przejściu procesu rekrutacji (podczas którego do momentu podpisania dokumentów była postrzegania i traktowana jak kobieta).

Prokurator Generalny, w skardze nadzwyczajnej zarzucił naruszenie określonych w Konstytucji RP zasad, wolności i praw człowieka i obywatela tj. wynikającej z art. 2 Konstytucji zasady lojalności państwa do adresatów norm prawnych oraz art. 22 Konstytucji RP, a ponadto  rażące naruszenie przepisów ustawy antydyskryminacyjnej, wskazując jednocześnie, że uchylenie wyroku jest konieczne dla zapewnienia poszanowania zasady demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oddalił skargę nadzwyczajną od wyroku zasądzającego odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć

Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę nadzwyczajną (sygn. akt I NSNc 575/21) zwrócił uwagę, że Sąd Okręgowy dokonał wykładni i zastosował przepisy ustawy antydyskryminacyjnej w sposób uwzgledniający orzecznictwo TSUE, z którego wynika, iż zakresem ochrony jest objęta także tożsamość płciowa (rozumiana jako głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej, która może nie odpowiadać płci określonej przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności i inne formy wyrażania własnej płciowości przez ubiór, mowę  czy  sposób zachowania), a nie tylko – jak wskazywano w skardze nadzwyczajnej – jedynie określona płeć. Przy ocenie tego, czy doszło do potraktowania osoby transpłciowej mniej korzystnie powinno się dokonywać porównania sytuacji takiej osoby z sytuacją osoby, która nie jest transpłciowa. Wobec powyższego zarzuty rażącego naruszenia przepisów ustawy antydyskryminacyjnej okazały się bezzasadne. Sąd Najwyższy zaznaczył przy tym, że skarżący w dużej mierze oparł swoją argumentację o ustalenia poczynione przez Sąd Rejonowy, m.in.  przyjmując, iż Powódka nie wyraziła zgody na zamieszczenie na legitymacji danych zgodnych z dowodem tożsamości, natomiast Sąd Najwyższy związany był w tym zakresie ustaleniami Sądu Okręgowego, który przyjął, że ostatecznie zgoda taka została udzielona. Prawne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miała zatem jedynie okoliczność odmowy przydzielenia powódce stroju damskiego.

Za bezzasadny uznany został również zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji RP. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Za niedopuszczalny w ramach przesłanek szczegółowych został z kolei uznany zarzut naruszenia art. 2 Konstytucji.

Sąd Najwyższy podkreślił również, że skarga nadzwyczajna służy zapewnieniu zgodności orzeczeń sądów z art. 2 Konstytucji RP, który zasadniczo stoi na straży ostateczności i trwałości prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych. Dlatego jedynie wyjątkowo natura i ciężar popełnionych uchybień sprawia, że ochrona prawomocnych orzeczeń musi ustąpić pierwszeństwa konieczności ochrony innych wartości konstytucyjnych wynikających z zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. W rozpoznawanej skardze konieczność taka nie zachodziła.

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2022 r. z uzasadnieniem (sygn. akt I NSNc 575/21)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze względu na płeć została rozszerzona na inne jeszcze kryteria. Co oznacza zasada równego traktowania (...)

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Pani M. H. Marshall pracowała na umowę o pracę jako starszy dietetyk w Southampton oraz South-West Hampshire Health Authority (instytucji służby zdrowia). Instytucja ta prowadziła politykę kadrową polegającą na tym, że zwalniano z pracy osoby, które uzyskały prawo do świadczeń z systemu (...)

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Powszechnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność  Zakres dyskryminacji w stosunkach pracy jest elementem szeroko pojmowanego zakazu dyskryminowania obywateli, który znajduje wyraz już (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  Przesłanki dyskryminacji w pracy Polski Kodeks pracy zawiera (...)

Prawo do emerytury po zmianie płci

Prawo do emerytury po zmianie płci

Sprawa dotyczyła sporu zawisłego pomiędzy S. M. Richards, osobą, która poddała się operacji zmiany płci, a Secretary of State for Work and Pensions w przedmiocie odmowy przyznania S. M. Richards świadczenia emerytalnego począwszy od jej 60-tych urodzin. (...)

Urlop macierzyński a kariera zawodowa

Urlop macierzyński a kariera zawodowa

Pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie dotyczyło m.in. wykładni dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia (...)

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Problematyka równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy jest uregulowana w Dyrektywie nr 207 z dnia 9 lutego 1976 r. (OJ Nr L 39/1976 r.). Co to jest zasada równego traktowania?Dyrektywa ustala (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Równouprawnienie w zachętach do rezygnacji z pracy

Równouprawnienie w zachętach do rezygnacji z pracy

W wyroku Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2005 r., wydanym w trybie prejudycjalnym, orzekł on, co następuje: Dyrektywę Rady nr 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia (...)

Nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia

Nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia

Ze względu na rozbieżność w orzeczeniach Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do SN wniosek o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne: "Czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury może stanowić wyłączną przesłankę (...)

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Do dnia 8 grudnia 2020 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Czego dotyczy Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania (...)

Nie wolno zwolnić pracownicy w trakcie zapładniania in vitro

Nie wolno zwolnić pracownicy w trakcie zapładniania in vitro

S. Mayr była zatrudniona przez Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner w Salzburgu jako kelnerka. W ramach próby zapłodnienia in vitro oraz po niemal półtoramiesięcznej terapii hormonalnej, przeprowadzono u S. Mayr punkcję w celu pobrania komórek jajowych. Lekarz domowy wypisał jej tygodniowe (...)

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

W wyroku z 11 lipca 2006 r. Trybunał  Sprawiedliwości po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie pojęcia „niepełnosprawności” w rozumieniu dyrektywy dotyczącej równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Ponadto uściślił warunki ochrony osób niepełnosprawnych (...)

Równo dla kobiety i mężczyzny

Równo dla kobiety i mężczyzny

Sejm pracuje nad kontrowersyjnym projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Kontrowersyjny, ponieważ już drugi raz wnioskowano o jego odrzucenie. Co takiego „nie do przyjęcia” jest w tym projekcie?Co miałby regulować projekt?Projekt definiuje dyskryminację, z podziałem (...)

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie (...)

Zakaz dyskryminacji w rekrutacji do pracy

Zakaz dyskryminacji w rekrutacji do pracy

Sabine von Colson i Elizabeth Kamann, wykwalifikowane pracownice socjalne, starały się o pracę w męskim więzieniu administrowanym przez kraj federalny Północna Nadrenia-Westfalia. Nie dostały jednak posady ze względu na swą płeć oraz ryzyko związane z zatrudnianiem kobiet w męskim więzieniu. (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może stanowić zakazaną dyskryminację kobiet

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może stanowić zakazaną dyskryminację kobiet

Niektórym kategoriom urzędników w Niemczech może przysługiwać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zamiast rekompensaty w postaci dodatkowego czasu wolnego. Według przepisów niemieckich wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest jednak niższe od wynagrodzenia za czas pracy w ramach pensji zasadniczej. (...)

Czy każdy przypadek nierównego traktowania w zatrudnieniu jest równoznaczny z dyskryminacją?

Czy każdy przypadek nierównego traktowania w zatrudnieniu jest równoznaczny z dyskryminacją?

Zasada równego traktowania w pracy została określona w przepisach prawa pracy i oznacza równe traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie dyskryminując (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

KGP pracuje nad równym traktowaniem ze względu na płeć

KGP pracuje nad równym traktowaniem ze względu na płeć

Bank Dobrych Praktyk, system diagnostyczny, analiza aktów prawnych - to między innymi tym zajmie się Zespół ds. Strategii Równych Szans w Policji. Ma on pokazywać jakie są potrzeby i oczekiwania policjantek oraz policjantów w zakresie równego traktowania ze względu na płeć. W jego skład (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności (...)

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

WSA podtrzymał decyzję SKO unieważniającą decyzję uzgadniającą warunki zabudowy. Jednym z powodów podtrzymania unieważnienia było to, że w postępowaniu nie wyznaczono obszaru oddziaływania (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Bony żywieniowe a składki ZUS

Bony żywieniowe a składki ZUS

Chcemy na stałe dodawać do wynagrodzenia bony żywieniowe na podstawie § 2 , pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. (Dz.U Nr 161 poz 1106 ze zm.). Bony żywieniowe (...)

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast (...)

Skład sądu

Skład sądu

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 78 § 1 kp wynagrodzenie (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Pracodawca wprowadził swoim zarządzeniem regulamin wynagradzania w zakładzie, wprowadzając m.in. zasadę wypłaty ryczałtu za delegację służbową. Problem dotyczy wypłaty tego dodatku osobom, (...)

Opieka nad małoletnimi dziećmi

Opieka nad małoletnimi dziećmi

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej na której na czas trwania procesu opieka nad dziećmi została przyznana ich matce. Przypuszczam że pomimo moich starań o opiekę nad moimi dziećmi (badania w RODK) (...)

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

Poszkodowany mężczyzna został pobity. W wyniku pobicia doznał obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała (zwłaszcza oka lewego) na okres dłużej niż 7 dni. W sprawie (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to (...)

Oskarżenie poszkodowanego przez sprawcę

Oskarżenie poszkodowanego przez sprawcę

Zostałam pobita ok. rok temu. Na miejsce zdarzenia była wzywana policja-poinformowano mnie jak powinnam w takiej sytuacji postąpić (obdukcja, złożenie zeznań). Osoba, która mnie pobiła nie wspomniała (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

FORUM PRAWNE

Obowiązek służby wojskowej

Obowiązek służby wojskowej Mam problem: kończę studia i chcą mnie powołać do "służby ojczyźnie". Skończyłem technikum elektroniczne, a oni podobno potrzebują fachowców w tej dziedzinie, (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

DZIECKO a widzenia z OJCEM kłamcą......

DZIECKO a widzenia z OJCEM kłamcą...... Małe pytanko, jak udowodnić mążowi, że nie interesuje sie dzieckiem. Od 10 miesięcy ma możliwość widzeń z dzieckiem w każdą sobotę, ale nie przyjeżdża (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

Porady prawne