Ogrodzenie wokół siedziby przedsiębiorstwa jako przedmiot opodatkowania

6.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Wedle artykułu 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości( dalej PNieruch.)  podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowaniu  nie podlegają natomiast użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 pkt.3 przez „budowlę” rozumieć należy: każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

W zakresie pojęcia urządzenia budowlanego mieszczą się natomiast urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki(art.3 pkt. 9 Pnieruch).

 

Jak zakwalifikować ogrodzenie?

            O kwalifikacji ogrodzenie oczywiście każdorazowo decyduje organ podatkowy. Będzie ona zależna od rodzaju tego ogrodzenia, a zwłaszcza składników z którego ono się składa. Wedle interpretacji podatkowej Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 marca 2011 roku ogrodzenie posiadające fundament żelbetonowy i słupki z cegły klinkierowej osadzone co 3 metry na elementach stalowych z wypełnieniem powtarzalnymi stalowymi segmentami ogrodzeniowymi , to urządzenie budowlane mieszczące się w kategorii budowli.

Należy jednak pamiętać, że interpretacja taka ma moc wiążącą tylko w indywidualnej sprawie w której została wydana i to tylko wobec organu, który ja wydał.

 

Związek z działalnością gospodarczą jako przesłanka opodatkowania

            Zgodnie z powyższym, ogrodzenie może być zakwalifikowane jako urządzenie budowlane będące zarazem budowlą. Jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z zakresu pojęcia działalności gospodarczej wyłącza prowadzenie:

  • działalności rolniczej lub leśnej        
  • wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

 

Sposób opodatkowania ogrodzenia

Wedle art. 5 ustawy to Rada gminy, na której terenie dana nieruchomość się znajduje, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ustawa nakłada na Radę jednak pewne ograniczenia stanowiąc, iż stawki nie mogą przekroczyć rocznie ( odnośnie budowli) 2% ich wartości  o której w przepisach o podatkach dochodowych, ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31)

Tomasz Schwertner

www.e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne