29.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników.

Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej?

Jeżeli wysyłasz pracownika w podróż służbową, musisz pokryć związane z nią wydatki. Za podróż służbową uznaje się wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

Porady prawne

Warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej w kraju i za granicą ustala się postanowieniami układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Jeżeli twoja firma nie jest objęta układem zbiorowym pracy lub nie jesteś zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania, warunki te mogą się znaleźć w umowie o pracę. W przypadku, gdy twoja firma nie ma własnych regulacji w tym zakresie, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej pracownikowi przysługują:

 • diety (przy podróży krajowej - ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia, a przy podróżach zagranicznych - ekwiwalent kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków);
 • zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Jako pracodawca określasz środek transportu w podróży służbowej zarówno krajowej jak też zagranicznej. Pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami określającymi cenę biletu.

Możesz wyrazić zgodę, by pracownik skorzystał z należącego do niego samochodu osobowego lub np. motocykla, zarówno w podróży krajowej jak też zagranicznej. W takiej sytuacji liczbę przejechanych kilometrów mnożysz przez stawkę za kilometr i zwracasz mu tak obliczone koszty.

Stawka zależy od rodzaju pojazdu. Nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czyli:

 • 0,5214 zł - dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3;
 • 0,8358 zł - dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3;
 • 0,2302 zł - dla motocykla.

Zwracasz też inne wydatki związane z podróżą, jeśli były one niezbędne, a pracownik udokumentował ich wysokość. Mogą to być: opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

Koszty podróży krajowej pracownika: diety i noclegi

Diety

Dieta krajowa wynosi 38 zł za dobę podróży. To minimalna stawka, ale możesz ustalić
w swojej firmie wyższą.

Jeżeli podróż trwa:

 • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin –przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin – dieta przysługuje w pełnej wysokości.

Jeśli podróż służbowa na terenie kraju trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin – przysługuje 50% diety.

Jeżeli pracownik otrzymuje bezpłatne wyżywienie, dietę obniża się. Dotyczy to także zakwaterowania w hotelu z wyżywieniem. Za śniadanie odejmujesz 25% diety, za obiad 50% diety, za kolację 25% diety.

Noclegi

Za nocleg w hotelu zwracasz pracownikowi poniesioną przez niego opłatę potwierdzoną rachunkiem. Kwota za jedną noc nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności diety (760 zł).

Jeśli nie zapewniłeś pracownikowi noclegu, a on nie przedstawi rachunku za nocleg, będzie przysługiwał mu ryczałt w wysokości 150% diety.

Koszty podróży zagranicznej pracownika

Diety

W firmach, które nie posiadają własnych rozwiązań w zakresie naliczania diet zagranicznych (np. określonych w regulaminie wynagradzania), dla obliczania diet stosuje się stawki określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wysokość diety w podróży zagranicznej zależy od państwa, do którego jedzie pracownik. Przykładowo w przypadku Niemiec jest to 49 euro, w przypadku Ukrainy – 41 Euro, Wielkiej Brytanii – 35 funtów.

Możesz ustalić inne limity, niż te określone w przepisach. Na przykład w regulaminie wynagradzania możesz zróżnicować kwoty diet w zależności o państwa, regionu itp. lub przyjąć stałą kwotę niezależnie od kraju podróży. Pamiętaj tylko, że minimalna kwota diety w podróży zagranicznej nie może być niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. To oznacza, że stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określona w rozporządzeniu, jest stawką minimalną. Jeśli ustalasz i wypłacasz pracownikowi dietę ponad limit określony we wskazanym wyżej rozporządzeniu, nadwyżka będzie dla niego przychodem, od którego zapłaci podatek.

Jeżeli podróż trwa:

 • do 8 godzin – pracownikowi przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – pracownikowi przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin – pracownikowi przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Czas podróży zagranicznej obliczasz:

 • przy podróży lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwa w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;
 • przy podróży lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
 • w przypadku podróży morskiej - tj. od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Pracownikowi nie przysługuje dieta, jeśli otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie w wysokości diety. Jeśli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości diety.

Jeśli zaś ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie, przysługuje mu 25% diety.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia (również w zakresie usługi hotelarskiej), przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 15% diety, obiad – 30% diety, kolacja – 30% diety.

Noclegi

Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, ale do limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dla każdego kraju ustalony jest odrębny limit. Przykładowo w Niemczech jest to 150 euro, w Belgii 160 euro.

Przykład:

Pan Jacek pojechał na polecenie pracodawcy w podróż na Ukrainę. Spędził dwie noce w hotelu, za co zapłacił łącznie 240 euro (2 x 120 euro). Pracodawca zwróci mu całą kwotę, ponieważ nie przekroczył limitu, który na Ukrainie wynosi 180 euro za dobę.

W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić pracownikowi wyższe koszty, potwierdzone rachunkiem. Jeśli pracownik nie przedstawi rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Nie zwracasz kosztów noclegu, jeśli sam zapewniasz pracownikowi bezpłatny nocleg lub robi to zagraniczny kontrahent.

Dojazdy

W miejscowości docelowej za granicą (oraz tam, gdzie pracownik nocował) pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości jednej diety na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego.

W przypadku dojazdu w jedną stronę, ryczałt wynosi 50% diety. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Ryczałty nie przysługują, jeżeli pracownik odbywa podróż służbowym lub prywatnym pojazdem lub ma zapewnione bezpłatne dojazdy.

Koszty leczenia

Jeśli pracownik zachoruje w trakcie zagranicznej podróży, zwracasz mu koszty leczenia za granicą, o ile są one udokumentowane, a ich poniesienie było niezbędne. Pracownik nie może domagać się zwrotu kosztów np. za leki, których nabycie za granicą nie było konieczne. Nie może też wystąpić o zwrot kosztów zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

Rozliczenie podróży krajowej i zagranicznej pracownika

Przed wyjazdem w podróż zagraniczną wypłacasz pracownikowi zaliczkę na pokrycie niezbędnych kosztów, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Może być wypłacona w walucie obcej albo w złotych (za zgodą pracownika) według średniego kursu złotego NBP z dnia wypłaty zaliczki.

Po zakończeniu podróży pracownik musi się z tobą rozliczyć w ciągu 14 dni. Powinien przedstawić ci dokumenty będące dowodem poniesionych kosztów, np. faktury za nocleg czy bilety.

Pracownik nie musi dokumentować sposobu, w jaki wydał diety.

Jeżeli przedstawienie dokumentu (rachunek, faktura, bilet) nie było możliwe, pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Dla pracownika dieta jest zwolniona z podatku dochodowego do wysokości limitu określonego w przepisach. Nie uwzględniasz jej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za pracownika. Jeśli jednak wypłacisz pracownikowi dietę ponad limit, nadwyżka będzie dla niego przychodem, od którego należy odprowadzić podatek.
Dla pracodawcy taka dieta jest kosztem uzyskania przychodu, również do limitu określonego w przepisach.

Przykład:

Pracodawca wysłał pracownika w 2-dniową delegację krajową. Wypłacone pracownikowi diety (76 zł) będą dla niego kosztem uzyskania przychodu, zaś pracownik nie zapłaci od nich podatku dochodowego (PIT).

Pracownik co do zasady nie płaci podatku od zwróconych mu kosztów podróży. Jeśli jednak przepisy określają limit takich wydatków, pracownik płaci PIT od nadwyżki ponad limit, zaś dla pracodawcy nadwyżka ponad limit nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Wydatki, które zwracasz pracownikowi za używanie jego własnego samochodu będą dla ciebie kosztem uzyskania przychodu jeśli:

 • zostały udokumentowane w prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu,
 • nie przekroczyły limitu (dla samochodów osobowych 0,5214 zł za kilometr przy pojemności silnika do 900 cm 3 lub 0,8358 zł za kilometr przy pojemności silnika powyżej 900 cm 3; dla motocykla - 0,2302 zł za kilometr).

Wydatki ponad limit nie są kosztem podatkowym pracodawcy, a dla pracownika są przychodem.

Przykład:

Pan Jacek pojechał w podroż służbową własnym autem o pojemności silnika poniżej 900 cm3. Przejechał 500 km, a pracodawca wypłacił mu 500 zł kilometrówki. Jednak pracodawca zaliczy do kosztów uzyskania przychodu tylko 260,7 zł (0,5214 zł x 500). Nadwyżka ponad tę kwotę, czyli 239,3 zł, będzie przychodem pana Jacka.

Wydatków związanych z podróżą służbową pracownika nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów, jeśli wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Te formy opodatkowania nie pozwalają odliczać kosztów.

Koszty podróży przedsiębiorcy

Podróże służbowe jako koszt uzyskania przychodu

Co do zasady kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu oraz zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu. Dlatego jeśli sam odbywasz podroż służbową, nasz prawo odliczyć od przychodu poniesione na ten cel wydatki, jako koszty uzyskania przychodu.

Powinieneś zachować wszelkie dowody potwierdzające związek podróży z prowadzoną działalnością, np. zebrane podczas niej zamówienia, faktury zakupowe, oferty kontrahentów.

Jeśli poruszasz się publicznym środkiem transportu (pociągiem, autobusem, samolotem), kosztem będzie cena biletu za przejazd. Nie ma ograniczeń co do rodzaju i klasy środka transportu. Jednak tak jak w przypadku innych kosztów obowiązuje cię zasada, zgodnie z którą wydatki muszą być racjonalnie uzasadnione.

Jeśli podróżujesz samochodem, który stanowi środek trwały firmy, odliczysz 100% wydatków na jego użytkowanie, o ile prowadzisz ewidencję przebiegu pojazdu.

Jeśli nie prowadzisz ewidencji, odliczysz 75% wydatków.

By odliczyć 100 % kosztów uzyskania przychodu w PIT, prowadzisz ewidencję taką jak dla celów VAT. Różni się ona od ewidencji prowadzonej w celu rozliczenia podróży służbowej pracownika m.in. tym, że nie obliczasz kosztów przejazdu (liczba przejechanych kilometrów x stawka za kilometr).

Jeśli w czasie podróży wykorzystujesz swój samochód prywatny (nie będący majątkiem firmy) dla celów działalności gospodarczej, nie musisz już prowadzić żadnej ewidencji przebiegu pojazdu. Wówczas odliczysz 20% wydatków na jego użytkowanie.

Diety

W podróży służbowej nie możesz odliczyć faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie. Jednak przysługuje ci dieta tej samej wysokości, co pracownikowi.

Przykład:

Pan Józef prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług inżynieryjnych. Przyjął zlecenie od klienta mającego siedzibę w innym województwie, co wymaga od niego częstych wyjazdów. Za każdą dobę podróży przysługuje mu dieta 38 zł. Załóżmy, że przebywa u klienta 16 dni w miesiącu, odliczy wówczas 480 zł (16 x 38 zł).

Firmowe wydatki, także diety za delegację, trzeba udokumentować, żeby zaliczyć je do kosztów podatkowych. Diety zaliczane są do kosztów w formie ryczałtu. Podstawą ich rozliczenia jest dowód wewnętrzny, który powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.

Noclegi i komunikacja lokalna

Wydatki na nocleg możesz rozliczać na podstawie faktury lub rachunku. Przedsiębiorcy nie obowiązują limity dotyczące pracowników.

Jeśli w podróży służbowej korzystasz ze środków komunikacji miejscowej, koszty rozliczasz w wysokości stwierdzonej biletem za przejazd albo innym dokumentem z którego będzie wynikała kwota poniesionego wydatku. Przedsiębiorcy nie obowiązują ryczałty dotyczące pracowników.

Odliczyć możesz także inne wydatki związane z prowadzoną działalności, np. zakup biletów na różnego rodzaju targi, wystawy, pokazy, w wysokości stwierdzonej fakturą lub rachunkiem.

Nie możesz rozliczyć kosztów podróży służbowej, jeśli wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Jak przeliczać koszty w walucie obcej?

Jeśli w trakcie podróży otrzymałeś dokumenty potwierdzające wydatki w innej walucie, przeliczasz ją na złote. Poniesione wydatki (np. opłata za przejazd autostradą, nocleg) rozliczasz według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktur (innych dowodów) dokumentujących koszty związane z podróżą. Diety przeliczasz według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dowodu wewnętrznego.

Odliczenie VAT od wydatków na podróż

Za podróż służbową możesz rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, jak przy innych czynnościach opodatkowanych. Pamiętaj, że nie odliczysz VAT od wydatków na usługi gastronomiczne i noclegi. Niepodlegający odliczeniu VAT z tytułu noclegu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kwota brutto).

Do odliczenia VAT uprawniają cię faktury oraz dokumenty uznawane zgodnie z przepisami za faktury, czyli na przykład jednorazowe bilety potwierdzające przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość.

Dokument:

 • powinien zawierać: numer i datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku, kwotę należności ogółem;
 • powinien zostać wystawiony przez podatnika uprawnionego do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Możesz odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego pod warunkiem, że wykorzystujesz samochód wyłącznie w działalności gospodarczej i złożysz do urzędu skarbowego formularz VAT-26. Potwierdzeniem wykorzystywania auta wyłącznie na potrzeby firmy jest prowadzenie ewidencji przebiegów do celów VAT (takiej jak dla celów PIT).

Jeśli nie prowadzisz ewidencji przebiegu pojazdu i używasz samochód do celów mieszanych – zarówno firmowych jak i osobistych - odliczysz 50% podatku.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych w kraju i za granicą będąc kierowcą we własnej firmie. Przedsiębiorstwo, w którym pracował wcześniej, wypłacało mu diety za podróże. Podatnik zwrócił się więc do urzędu skarbowego z pytaniem, czy jako osoba (...)

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czyim samochodem pracownik jedzie w podróż służbową?Kodeks pracy w art. 775 § 2 sformułował upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy, aby ten w drodze rozporządzenia określił wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Przedmiotem cyklu, do którego należy niniejszy artykuł, są kwestie dotyczące samochodów firmowych. Tematyka podróży służbowych zaś to nie tylko rozliczenia związane z używaniem samochodów, ale również diety, wydatki na noclegi itp. Tematyka ta wykracza (...)

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Co to jest zagraniczna podróż służbowa? Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Jak obliczyć czas trwania zagranicznej podróży służbowej? Czas pobytu pracownika poza granicami kraju (...)

Przychody pracownika z tytułu podróży służbowych i jazd lokalnych

Przychody pracownika z tytułu podróży służbowych i jazd lokalnych

W niniejszym artykule omówimy konsekwencje podatkowe używania przez pracownika samochodu (w tym również niebędącego własnością pracodawcy) w celu odbycia podróży służbowej.   Jak rozliczać należności pracownika z tytułu podróży służbowych? Kwoty otrzymywane przez pracownika (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla (...)

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Co to jest podróż służbowa (delegacja)? Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i (...)

"Wrzuć" wakacyjny wyjazd w koszty

Przedsiębiorcy wrócili z wakacji i zastanawiają się, jak zaliczyć do kosztów wydatki związane z wyjazdami, podczas których załatwiali również sprawy służbowe. Jest to możliwe. Podatnik musi jednak być w stanie udowodnić, że takie czynności faktycznie miały miejsce.(... )Organy podatkowe (...)

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Przez ostatnie 7 lat Ministerstwo Pracy zdawało się nie zauważać rosnącej inflacji, podwyżek cen i VAT. W efekcie diety za krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe stały się z czasem niewystarczające. Nowe stawki, które właśnie weszły w życie nie wprowadziły jednak oczekiwanej rewolucji. Znowelizowane (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". (...)

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Kto sprawuje kontrolę nad legalnością zatrudnienia?  Zgodnie z ustawą o promocji setOstatni( '5' ); zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania:  legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy (...)

Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku

Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku

Zmieniły się zasady rozliczania podatku z tytułu samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników do celów prywatnych. Od 2015 wartość przychodu określa ryczałt. Nowe, jaśniejsze przepisy Wysokość i zasady ustalania przychodu u pracownika z korzystania z aut służbowych (...)

Źywność a koronawirus

Źywność a koronawirus

Dowiedz się nt. bezpieczeństwa produktów spożywczych w dobie epidemii. Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 r. stanowisko, że zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, (...)

Dostęp do poczty pracowników

Dostęp do poczty pracowników

Przedsiębiorcy mają ograniczony dostęp do służbowej poczty elektronicznej swoich pracowników Firma ma prawo kontrolować służbowe e-maile. Sprawa jest jednak kontrowersyjna, bo w grę może wchodzić naruszenie prywatności pracownika i złamanie tajemnicy korespondencji. (...)Jeśli jednak e-maili (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Co to jest podróż służbowa ?Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i miejsce wykonania zadania. (...)

Podróż służbowa a odpoczynek

Podróż służbowa a odpoczynek

Nasze przepisy nie rozstrzygają, czy delegacje służbowe i szkolenia wlicza się do czasu pracy. Takie niedopatrzenie naraża Polskę na sankcje ze strony organów unijnych   (...)Chociaż pracownik w zasadzie nie może odmówić ich wykonania, przepisy nie kwalifikują ich wprost do czasu pracy (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę firmę zajmującą się produkcja i importem materiałów budowlanych. Zatrudniam kilkunastu pracowników biurowych, część z nich pracuje jako przedstawiciele handlowi w terenie. Pozostali pracują na stale w biurze. Niektórzy z nich biorą udział w prowadzonych (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Co to jest podróż służbowa ?Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i miejsce wykonania zadania. (...)

Podróż służbowa a odpoczynek

Podróż służbowa a odpoczynek

Nasze przepisy nie rozstrzygają, czy delegacje służbowe i szkolenia wlicza się do czasu pracy. Takie niedopatrzenie naraża Polskę na sankcje ze strony organów unijnych   (...)Chociaż pracownik w zasadzie nie może odmówić ich wykonania, przepisy nie kwalifikują ich wprost do czasu pracy (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę firmę zajmującą się produkcja i importem materiałów budowlanych. Zatrudniam kilkunastu pracowników biurowych, część z nich pracuje jako przedstawiciele handlowi w terenie. Pozostali pracują na stale w biurze. Niektórzy z nich biorą udział w prowadzonych (...)

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

Otrzymane od pracodawcy diety przypadające na czas podróży służbowej są zwolnione od podatku dochodowego tylko do pewnej wysokości. Z diet przekraczających wyznaczone przez przepisy limity pracownik musi rozliczyć się z fiskusem. Pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową pracodawca (...)

Podróże służbowe kierowców

Podróże służbowe kierowców

Dyskusja wokół podróży służbowych odbywanych przez osoby świadczące usługi transportowe jak i wokół należności przysługujących im z tego tytułu nie ustaje od połowy 2004 r. Ministerstwo Finansów konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące przedsiębiorców (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". (...)

Czy można spędzać większość czasu pracy w podróży służbowej?

Czy można spędzać większość czasu pracy w podróży służbowej?

Pracodawcy znaleźli sposób na ominięcie przepisów o nadgodzinach i oszczędzanie na pracownikach: ciągle wysyłają ich w podróże służbowe (...)Problem powstaje, gdy podróż służbowa obejmuje np. osiemnaście dniówek roboczych na dwadzieścia jeden przypadających w danym miesiącu. A to (...)

Podatek i składka od należności za podróż służbową zleceniobiorcy

Podatek i składka od należności za podróż służbową zleceniobiorcy

Ponieważ do redakcji wpływa wiele pytań dotyczących wliczania do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wypłacanych zleceniobiorcom należności z tytułu podróży służbowych, poniżej omówimy tę tematykę szczegółowo. Na wstępie (...)

Pracownicy oddelegowani za granicę zapłacą podatek

Pracownicy oddelegowani za granicę zapłacą podatek

Pracownicy oddelegowani lub przeniesieni służbowo, otrzymujący dodatkowe wypłaty od swego pracodawcy na pokrycie kosztów zakwaterowania, przejazdów itd., tożsame z wypłatami należnymi za czas podróży służbowej, zapłacą od nich podatek dochodowy. Nie jest to już bowiem podróż służbowa, (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła (...)

Wyższa kilometrówka

Wyższa kilometrówka

Rozporządzenie zmieniające Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów (...)

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

Diety wypłacane w związku z podróżami służbowymi stanowią dla pracownika przychód, którego źródłem jest stosunek pracy. Kwoty te z zasady podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT, ale tylko do pewnej wysokości i przy spełnieniu określonych warunków. W związku z podróżami służbowymi (...)

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Dostaniesz 30 złotych dziennie. Po pięciu latach rząd podnosi diety dla pracowników o 7 złotych. Nowe stawki zamieszczono w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z nimi dzienna dieta za służbowy wyjazd na terenie kraju pójdzie w (...)

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

SN: Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy wolno wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy, niż pracownikowi „budżetówki” W odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym w Izbie (...)

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny W regulaminie wynagradzania, w sp. z o.o. zostały ustalone wysokości diet zagranicznych. Stawki te są jednak niższe od stawek podanych w tabeli wskaźników i stawek z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Czy spółka z o.o. może obniżyć wysokość (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto (...)

Diety na podróże idą w górę

Diety na podróże idą w górę

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Samochód używany w różnych działalnościach

Samochód używany w różnych działalnościach

Nie wiem, czy wolno mi rozliczać koszty dojazdu do miejsca prowadzenia działalności w celu uzyskania pełnej informacji. Podam kilka szczegółów prowadzonych przeze mnie działalności: działalność (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania (...)

Brak prawa jazdy przyczyną wypowiedzenia

Brak prawa jazdy przyczyną wypowiedzenia

Pracownik jest zatrudniony jako dyrektor handlowy. Do jego obowiązków należą kontakty z klientami, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych, sprzedaż produktów na terenie kraju. Pracownik ma zagwarantowany (...)

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, która w ten sposób (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. (...)

Przedawnienie roszczeń pracownika

Przedawnienie roszczeń pracownika

Czy pracownik na delegacji poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy i miejscem zamieszkania pracownika, przebywający na niej kilka dni, może wliczyć czas spędzony po wykonaniu (...)

Diety dla przedstawiciela handlowego

Diety dla przedstawiciela handlowego

W jednej z ostatnich odpowiedzi prawnik napisał : "zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje (...)

Podróże służbowe członków zarządu

Podróże służbowe członków zarządu

W nowoutworzonej spółce XX z o.o. jest 2 członków zarządu, jednak nie są oni zatrudnieni na umowę o pracę w tej spółce. Spółka XX nie zatrudnia jeszcze żadnego pracownika. Członkowie zarządu (...)

Anulowanie złożonego wypowiedzenia

Anulowanie złożonego wypowiedzenia

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie z przysługującym mu umownie 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny wypowiedzenia. Po tygodniu złożył na piśmie oświadczenie (...)

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży (...)

Opodatkowanie delegacji

Opodatkowanie delegacji

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Miejscem pracy, wskazanym w umowie, będzie teren Polski. Pracownik będzie czasem kierowany w podróże służbowe do Danii, (...)

Obowiązkowe szkolenie pracowników w sobotę

Obowiązkowe szkolenie pracowników w sobotę

Pracodawca organizował obowiązkowe szkolenia dla pracowników w piątek i sobotę (po 8 godzin). Czy przysługuje pracownikowi dzień wolny za sobotę? Szkolenia odbywały się w siedzibie firmy i dotyczyły (...)

Wysokość diet za podróże służbowe

Wysokość diet za podróże służbowe

Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem umieszczenia tych zmian jest regulamin (...)

Samochody prywatne w jazdach lokalnych

Samochody prywatne w jazdach lokalnych

Firma kateringowa wykorzystuje samochody prywatne pracowników do rozwożenia towarów i zakupu surowców. Limit 700 km, który można przyznać w Warszawie, nie pokrywa w całości poniesionych przez (...)

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT (...)

FORUM PRAWNE

7/8 etatu w ramach urlopu wych. a zlikwidowanie biura pracodawcy w miejscu zam. pracownika

7/8 etatu w ramach urlopu wych. a zlikwidowanie biura pracodawcy w miejscu zam. pracownika Mam pewien problem i liczę, że ktoś ze specjalistów/-tek w temacie mógłby mi naświetlić najlepsze opcje. (...)

Diety zagraniczne 2011 ile wynoszą w poszczególnych krajach?

Diety zagraniczne 2011 ile wynoszą w poszczególnych krajach? Czy dieta związana z wyjazdem na delegację zawsze jest taka sama? Domyślam się, że są różnice w związku z tym czy jest w Polsce (...)

podróż służbowa

podróż służbowa Witam Mam problem i bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Stan faktyczny jest taki : w Polsce została założona 1osobowa firma z siedzibą w kraju, firma ta wysyłała pracowników (...)

Podróż służbowa

Podróż służbowa Dotyczy pracownika wykonującego naprawy sprzętu komputerowego często w terenie poza siedzibą zakładu pracy. Czy w sytuacji, kiedy wyjeżdża w delegację pociągiem o godz. 6.20 (...)

Podróż służbowa a urlop rozłąkowy

Podróż służbowa a urlop rozłąkowy Byłem w podróży służbowej przez ponad 100 dni poza granicami Polski. Wróciłem w niedzielę. W poniedziałem musiałem się zgłosić do pracy. Dział kadrowy (...)

obostrzenia w związku z koronawirusem - wyjazd za granicę do pracy a hotel w trasie ("podróż służbowa")

obostrzenia w związku z koronawirusem - wyjazd za granicę do pracy a hotel w trasie ("podróż służbowa") Witam wszystkich Forumowiczów. Bardzo proszę o pomoc. Szczerze mówiąc, to nie miałam pojęcia, (...)

Dwa miejsca pracy (obszary) na umowie, a diety w podrozy krajowej

Dwa miejsca pracy (obszary) na umowie, a diety w podrozy krajowej Witam, na umowie o pracę jako miejsce pracy zapisane jest: "województwo dolnośląskie, województwo małopolskie". Praca ma charakter (...)

Czas pracy a wolny dzień

Czas pracy a wolny dzień Przypuśćmy ze firma wysyła pracownika na szkolenie (bądź delegację) i np. trwa ono od środy do piątku do godz. 21. W ten dzień już nie ma pracownik żadnego połączenia (...)

Praca czy odp[oczynek po godzinach pracy

Praca czy odp[oczynek po godzinach pracy Witam Pracuję w dużej firmie telekomunikacyjnej. Ta firma jak i wiele innych przerzuca na pracowników wszelkie możliwe koszty, ale to już chyba standard. Mam (...)

Diety zagraniczne 2011 ile wynoszą w poszczególnych krajach?

Diety zagraniczne 2011 ile wynoszą w poszczególnych krajach? Czy dieta związana z wyjazdem na delegację zawsze jest taka sama? Domyślam się, że są różnice w związku z tym czy jest w Polsce (...)

podróż służbowa

podróż służbowa Witam Mam problem i bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Stan faktyczny jest taki : w Polsce została założona 1osobowa firma z siedzibą w kraju, firma ta wysyłała pracowników (...)

Podróż służbowa

Podróż służbowa Dotyczy pracownika wykonującego naprawy sprzętu komputerowego często w terenie poza siedzibą zakładu pracy. Czy w sytuacji, kiedy wyjeżdża w delegację pociągiem o godz. 6.20 (...)

Podróż służbowa a urlop rozłąkowy

Podróż służbowa a urlop rozłąkowy Byłem w podróży służbowej przez ponad 100 dni poza granicami Polski. Wróciłem w niedzielę. W poniedziałem musiałem się zgłosić do pracy. Dział kadrowy (...)

obostrzenia w związku z koronawirusem - wyjazd za granicę do pracy a hotel w trasie ("podróż służbowa")

obostrzenia w związku z koronawirusem - wyjazd za granicę do pracy a hotel w trasie ("podróż służbowa") Witam wszystkich Forumowiczów. Bardzo proszę o pomoc. Szczerze mówiąc, to nie miałam pojęcia, (...)

Dwa miejsca pracy (obszary) na umowie, a diety w podrozy krajowej

Dwa miejsca pracy (obszary) na umowie, a diety w podrozy krajowej Witam, na umowie o pracę jako miejsce pracy zapisane jest: "województwo dolnośląskie, województwo małopolskie". Praca ma charakter (...)

Czas pracy a wolny dzień

Czas pracy a wolny dzień Przypuśćmy ze firma wysyła pracownika na szkolenie (bądź delegację) i np. trwa ono od środy do piątku do godz. 21. W ten dzień już nie ma pracownik żadnego połączenia (...)

Praca czy odp[oczynek po godzinach pracy

Praca czy odp[oczynek po godzinach pracy Witam Pracuję w dużej firmie telekomunikacyjnej. Ta firma jak i wiele innych przerzuca na pracowników wszelkie możliwe koszty, ale to już chyba standard. Mam (...)

Najniższa krajowa 2011 netto ile wynosi ??

Najniższa krajowa 2011 netto ile wynosi ?? Najniższa krajowa 2011 netto można obliczyć według kwoty brutto, tj. w 2011 roku stawka minimalna brutto wynosi 1386 zł. tak więc: * najniższa krajowa (...)

Najniższa krajowa 2011 netto ile wynosi ??

Najniższa krajowa 2011 netto ile wynosi ?? Najniższa krajowa 2011 netto można obliczyć według kwoty brutto, tj. w 2011 roku stawka minimalna brutto wynosi 1386 zł. tak więc: * najniższa krajowa (...)

Kwota najniższa krajowa 2012 brutto.

Kwota najniższa krajowa 2012 brutto. Czy kwota najniższej brutoo na przyszły rok to 1600zł? Właśnie coś takiego się dowiedziałem od kolegi z pracy, nie moge jednak tej informacji znalezc na necie. (...)

Ile wynosi średnia krajowa?

Ile wynosi średnia krajowa? Średnia krajowa na rok 2013 powinna byc znana po pierwszym kwartale czy później? Są już jakieś kalkulacje ile wyniesie? Witam Mam pytanie dokładnie takie jak podałem (...)

Najniższa średnia krajowa 2012

Najniższa średnia krajowa 2012 Witam,mam taki problem, zaczne od poczatku zeby przedstawic całą sytuację. Straciłem pracę w związku z restrukturyzacją mojego zakładu pracy. Przyjęto Bardziej (...)

jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa

jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa jaka jest najniższa krajowa ile wynosi najniższa pensja w tym roku? oczekuje prostej (...)

najniższa krajowa, czego nie można wliczać?

najniższa krajowa, czego nie można wliczać? witam, mam na umowie o prace najniższą krajową ale na rękę dostaję bardzo malo wydaje mi się że pracodawca odlicza mi od pensji za dużo. Jak jest (...)

Najnizsza krajowa 2012 a średnia krajowa.

Najnizsza krajowa 2012 a średnia krajowa. Heja. Wiem jaka jest średnia krajowa najniższa, ale chciałabym się dowiedzieć jaka jest średnia zarobków wszystkich polaków? Chciałabym porównać wysokości (...)

Krajowa Informacja Podatkowa - NUMER INFOLINII !!!

Krajowa Informacja Podatkowa - NUMER INFOLINII !!! Krajowa Informacja Podatkowa to podatkowa infolinia, w której każdy nieodpłatnie może zapytać, jak powinien odczytać treść mało zrozumiałego (...)

Najniższa krajowa 2013 jest w netto ???

Najniższa krajowa 2013 jest w netto ??? Hej, obecna najniższa krajowa 2013 podawana jest w netto czy brutto? Tzn. chodzi mi o te kwotę 1600zł? Hej sa już jakieś plany na kwote minimalnej płacy (...)

najniższa krajowa 2011 netto ile wynosi

najniższa krajowa 2011 netto ile wynosi Najniższą krajową 2011 netto można obliczyć według kwoty brutto. W 2011 roku stawka minimalna brutto wynosi 1386 zł. Aby dowiedzieć się ile wynosi kwota (...)

czy jesli mam stale zatródnienie stała umowa o prace i naj niższa krajowa wynagrodzenia i jestem samotnie

czy jesli mam stale zatródnienie stała umowa o prace i naj niższa krajowa wynagrodzenia i jestem samotnie czy jesli mam stale zatródnienie stała umowa o prace i naj niższa krajowa wynagrodzenia i (...)

Porady prawne