Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

359 zezwoleń na nabycie nieruchomości uzyskali w zeszłym roku cudzoziemcy. Dotyczyły one gruntów rolnych jak i mieszkań. Jak podkreśla MSW, od pięciu lat liczba pozwoleń na kupno nieruchomości utrzymuje się na podobnym poziomie.

Z przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawozdania wynika, że w 2014 roku liczba udzielanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych nieznacznie wzrosła. W 2013 roku wydano ich o 21 mniej, natomiast w roku 2012 o 45 więcej. Liczba obecnie udzielanych zezwoleń jest znacznie niższa niż w latach 90-tych, oraz w latach 2000-2005. W tamtym okresie udzielano średnio ok. 1800 zezwoleń rocznie.

- Powyższe jest wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz swobód przyznanych podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie nabywania nieruchomości w Polsce. Aktualnie podmioty z EOG nabywają większość nieruchomości bez zezwolenia MSW, zezwolenia wymaga jedynie nabycie przez te podmioty nieruchomości rolnych, zatem liczba wydawanych zezwoleń na rzecz tych podmiotów jest znacząco niższa niż przed akcesją Polski do UE - podaje MSW.

Porady prawne

Jak precyzuje resort, w 2014 roku spośród wszystkich 359 wydanych zezwoleń, 273 dotyczyło nabycia nieruchomości gruntowych, 70 nabycia lokali mieszkalnych i użytkowych, a 16 nabycia udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

Pod względem powierzchni sprzedano obcokrajowcom1036,35 hektarów ziemi. Niewielkie działki kupiły też ambasady Syryjskiej Republiki Arabskiej i Turcji.

- Wśród nieruchomości gruntowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się nieruchomości położone m.in. w województwach: wielkopolskim (łączna powierzchnia - 194,83 ha), lubuskim (łączna powierzchnia - 163,69 ha) i warmińsko-mazurskim (łączna powierzchnia 159,77 ha). Natomiast wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na kupno nieruchomości gruntowych najczęściej reprezentowanym obywatelstwem i kapitałem był: ukraiński - 59 zezwoleń, niemiecki - 36 zezwoleń oraz holenderski - 15 zezwoleń - precyzuje resort.

MSW pisze też, że w 2014 roku 68 razy odmówiono cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości. Najczęstszymi powodami, dla których odmawiano udzielenia zezwolenia było: nie wykazanie przez cudzoziemca jego trwałych więzi z Polską, brak spełnienia ustawowych przesłanek oraz sprzeciw ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Z uwagi na sprzeciw ministra rolnictwa wydano 14 decyzji odmownych.

- Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister rolnictwa i rozwoju wsi - przypomina MSW

W latach 1990-2014 cudzoziemcy uzyskali w sumie 24 tys. 739 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych. Najwięcej zezwoleń wydano pod koniec lat 90-tych (np. w roku 1999 było to ponad 2 tys. zezwoleń na nieco ponad 5 tys. ha).

(SOK), msw.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?