20.3.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to przejrzystość i dostęp organów podatkowych do informacji o schematach służących unikaniu opodatkowania.

Unikanie podatków przez firmy: porozumienie w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Proponowana dyrektywa jest najnowszym elementem pakietu środków, których celem jest zapobieganie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa.

Pośrednicy tacy jak doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy, którzy opracowują lub propagują rozwiązania z zakresu planowania podatkowego, będą musieli zgłaszać rozwiązania uznawane za potencjalnie agresywne.

Państwa członkowskie będą zobowiązane automatycznie wymieniać otrzymane informacje za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych. Dzięki temu szybciej będzie można wykryć ryzyko unikania opodatkowania i podjąć działania w celu zablokowania szkodliwych praktyk.

Państwa członkowskie będą musiały nakładać sankcje na pośredników, którzy nie przestrzegają wymogów przejrzystości.

„Zwiększenie przejrzystości jest kluczowym elementem naszej strategii zwalczania unikania opodatkowania i oszustw podatkowych” – powiedział powiedział Władisław Goranow, minister finansów Bułgarii, która sprawuje obecnie prezydencję. „Jeśli organy dowiedzą się o rozwiązaniach z zakresu agresywnego planowania podatkowego przed ich zastosowaniem, będą w stanie zlikwidować luki, zanim dojdzie do utraty dochodów.”

Państwom członkowskim coraz trudniej chronić swe bazy podatkowe przed erozją, gdyż transgraniczne struktury planowania podatkowego są coraz bardziej wyrafinowane. Proponowana dyrektywa ma zapobiegać agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez umożliwienie ostrzejszej kontroli nad działaniami pośredników.

Ustanawia „cechy rozpoznawcze” pomagające ustalić, które rozwiązania należy zgłosić organom podatkowym. Fakt, że dane rozwiązanie podlega zgłoszeniu, nie oznacza, że jest ono szkodliwe, tylko że organy podatkowe być może powinny poddać je dalszej kontroli. Choć wiele rozwiązań wprowadza się w całkowicie legalnych zamiarach, dyrektywa ma wskazać te, których cele nie są uczciwe.

Propozycja w dużej mierze odpowiada działaniu nr 12 w ramach opracowanego przez OECD planu działania na rzecz zwalczania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.

Co dalej z porozumieniem ECOFIN ws. automatycznej wymiany informacji podatkowych?

13 marca 2018 r. Rada porozumiała się w sprawie wniosku, który ma zwiększyć przejrzystość, co pozwoli zwalczać agresywne transgraniczne planowanie podatkowe. Polska, którą na spotkaniu ECOFIN w Brukseli 13 marca 2018 r. reprezentował wiceminister finansów Piotr Nowak, poparła projekt dyrektywy ws. automatycznego raportowania uzgodnień transgranicznych.

Porozumienie wypracowała Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Rada przyjmie dyrektywę bez przeprowadzania dyskusji, gdy jej tekst zostanie ostatecznie zredagowany we wszystkich językach urzędowych.

Na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego państwa członkowskie będą miały czas do 31 grudnia 2019 r.

Nowy wymóg dotyczący zgłaszania zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Państwa członkowskie będą musiały wymieniać informacje co trzy miesiące – w terminie miesiąca, licząc od końca kwartału, w którym te informacje przekazano. Zatem pierwszy cykl automatycznej wymiany informacji zakończy się najpóźniej 31 października 2020 r.

Dyrektywa wymaga jednomyślności w Radzie i uprzednich konsultacji z Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski przegłosował opinię 1 marca 2018 r. (podstawa prawna: art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Zob. Projekt dyrektywy o pośrednikach w planowaniu podatkowym (marzec 2018)

Coroczna analiza sytuacji gospodarczej i społecznej w UE

W ramach kolejnej edycji semestru europejskiego (koordynacja polityk gospodarczych państw UE) Komisja Europejska (KE) przedstawiła roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w krajach UE (tzw. sprawozdania krajowe, opublikowane przez KE 7 marca br.). Analiza uwzględnia ocenę utrzymujących się zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz postępu państw UE w realizacji ubiegłorocznych indywidualnych zaleceń, dotyczących ich polityki gospodarczej.

Rada przyjęła także wnioski dotyczące raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Skontrolował on wdrażanie przez KE procedury dotyczącej zapobiegania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które mogą negatywnie wpłynąć na stabilność gospodarczą w danym państwie UE, strefie euro lub w całej UE. Rada zgodziła się, że procedura została ogólnie dobrze opracowana, ale potrzebne są dalsze usprawnienia, które zapewnią skuteczne zapobieganie zakłóceniom równowagi i ich korygowanie.

Porady prawne

Plan ukończenia unii rynków kapitałowych

Rada przyjęła także stanowisko na spotkanie G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędzie się w dniach 19-20 marca br. w Buenos Aires.

 Ponadto Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw (opublikowanych 8 marca br.), które są częścią działań na rzecz ukończenia unii rynków kapitałowych. Są to: Plan działania ws. finansowania zrównoważonego wzrostu, Plan działania ws. innowacji finansowych (FinTech) i projekt rozporządzenia ws. finansowania społecznościowego w UE. To kolejne propozycje, które służą lepszemu powiązaniu finansowania i potrzeb gospodarki unijnej oraz ułatwieniu wykorzystywania nowych technologii przez sektor finansowy.

Kapitał bez granic

- "Chcemy, aby przedsiębiorstwa zyskały łatwiejszy dostęp do potrzebnego im finansowania na korzystniejszych warunkach" – zapowiada wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Komisja Europejska proponuje wsparcie dla alternatywnych źródeł finansowania i zniesienie barier dla inwestycji transgranicznych, co mam być kolejnym ważnym krokiem w kierunku rozwoju unii rynków kapitałowych.

Unia rynków kapitałowych przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim, w szczególności zaś wzmocni unię gospodarczą i walutową poprzez promowanie udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka.

Przedstawione wnioski, które opierają się na postępach już osiągniętych od czasu zainaugurowania inicjatywy w sprawie unii rynków kapitałowych w 2015 r., przyczynią się do pobudzenia transgranicznego rynku funduszy inwestycyjnych, będą wspierać unijny rynek obligacji zabezpieczonych jako źródło finansowania długoterminowego oraz zapewnią inwestorom większą pewność prawa w kontekście transakcji transgranicznych w obrocie papierami wartościowymi i wierzytelnościami. Unia rynków kapitałowych to jeden z priorytetów KE. Ma ona wzmocnić gospodarkę Europy i pobudzać inwestycje, co poskutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy. Jej celem jest zmobilizowanie kapitału i skierowanie go do wszystkich przedsiębiorstw w UE, w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które tego potrzebują, by móc się rozwijać.

Szybkie przyjęcie tych wniosków przez Parlament Europejski i Radę umożliwi przedsiębiorstwom i inwestorom pełniejsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez jednolity rynek. Ponadto Komisja wzywa współprawodawców do szybkiego przyjęcia kluczowych reform mających na celu ukończenie procesu tworzenia unii rynków kapitałowych, takich jak wnioski w sprawie wzmocnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowymrestrukturyzacji przedsiębiorstw i nowych możliwości gromadzenia oszczędności przez konsumentów. Spośród 12 przedstawionych przez Komisję wniosków, które miały przyczynić się do ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych, na obecnym etapie tylko 3 zostały uzgodnione przez współprawodawców.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: - "Przedstawione propozycje stanowią część szerszej strategii na rzecz wzmocnienia rynków kapitałowych i zachęcania do inwestycji w UE. Aby do 2019 r. w Europie powstała prawdziwa unia rynków kapitałowych, musimy kontynuować prace w trzech obszarach: europejskich znaków jakości i paszportów dla produktów finansowych, zharmonizowanych i uproszczonych przepisów mających na celu pogłębienie rynków kapitałowych oraz bardziej spójnego i skutecznego nadzoru".

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność Jyrki Katainen oświadczył: - "Chcemy, by przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, zyskały łatwiejszy dostęp do potrzebnego im finansowania na korzystniejszych warunkach. Pomoże im w tym pogłębiony jednolity rynek, który jednocześnie umożliwi im rozwój. Komisja wypełnia swoje zobowiązania w zakresie ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych. Teraz inicjatywa leży po stronie Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja wyraża swoją gotowość do współpracy, tak by wszystkie wnioski ustawodawcze zostały przyjęte do 2019 r."

Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová powiedziała: - "Nowe przepisy ułatwią MŚP dostęp do kredytów i będą wspierać inwestycje transgraniczne. Chcemy zapewnić pewność prawa i wyeliminować ryzyko prawne w przypadku transgranicznych przelewów wierzytelności oraz transakcji, które są istotne dla finansowania MŚP".

Szczegółowe informacje na temat przedstawionych wniosków (projektów):

  • Europejskie obligacje zabezpieczone

Komisja przedstawia wniosek w sprawie wspólnych przepisów – dyrektywy i rozporządzenia – dotyczącychobligacji zabezpieczonych. Łączna kwota otwartych pozycji w obligacjach zabezpieczonych wynosi 2,1 bln euro, co czyni rynek tych instrumentów jednym z największych rynków długu w UE. Banki europejskie są światowymi liderami na tym rynku, który stanowi ważne źródło finansowania długoterminowego w wielu państwach członkowskich UE.

Obligacje zabezpieczone to instrumenty finansowe zabezpieczone wydzieloną pulą kredytów. Są one uważane za korzystne nie tylko dlatego, że umożliwiają finansowanie pożyczek w sposób racjonalny pod względem kosztów, ale również ze względu na to, że są wyjątkowo bezpieczne. Rynek unijny jest jednak obecnie rozdrobniony, a w poszczególnych państwach członkowskich sytuacja przedstawia się odmiennie.

Proponowane przepisy opierają się na wysokiej jakości standardach i najlepszych praktykach. Mają one ułatwić korzystanie na większą skalę z obligacji zabezpieczonych, stanowiących stabilne i opłacalne źródło finansowania dla instytucji kredytowych, zwłaszcza w przypadku rynków słabiej rozwiniętych. Zapewnią one również inwestorom większe i bezpieczniejsze możliwości inwestycyjne.

Jednocześnie wniosek ma na celu obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego dla całej gospodarki. Z szacunków Komisji wynika, że unijni kredytobiorcy mogliby zaoszczędzić między 1,5 a 1,9 mld euro rocznie.

  • Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne stanowią istotne narzędzie, które pozwala skierować oszczędności prywatne do gospodarki i zwiększa możliwości finansowania dla przedsiębiorstw. Unijny rynek funduszy inwestycyjnych ma wartość 14,3 bln euro. Nie osiągnął on jednak jeszcze w pełni swojego potencjału. Nieco ponad jedna trzecia (37 proc.) funduszy UCITS i około 3 proc. alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) jest zarejestrowanych w celu sprzedaży swoich jednostek w więcej niż trzech państwach członkowskich, co wynika między innymi z barier regulacyjnych, które utrudniają obecnie transgraniczną dystrybucję funduszy inwestycyjnych.

Przedstawiony wniosek ma na celu wyeliminowanie przeszkód dla wszelkiego rodzaju funduszy inwestycyjnych, co sprawi, że transgraniczna dystrybucja ich jednostek będzie prostsza, szybsza i tańsza. Większa konkurencja przełoży się z kolei na większy wybór i lepszą wartość dla inwestorów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów.

  • Prawo właściwe dla transakcji transgranicznych w obrocie papierami wartościowymi i wierzytelnościami

Przelew wierzytelności odnosi się do sytuacji, w której wierzyciel przenosi na inną osobę prawo do dochodzenia wierzytelności w zamian za płatność. Z systemu tego korzystają przedsiębiorstwa, aby uzyskać płynność i dostęp do kredytów. W obecnej chwili brak jest pewności prawa co do tego, które prawo krajowe ma zastosowanie przy ustalaniu, kto posiada wierzytelność po dokonaniu jej przelewu w przypadku sprawy transgranicznej. Projekt nowych przepisów doprecyzowuje, zgodnie z jakim prawem mają być rozstrzygane takie spory – co do zasady miałoby to być prawo państwa, w którym wierzyciel ma miejsce zwykłego pobytu – bez względu na to, w którym państwie członkowskim sądy lub organy dokonują rozpoznania sprawy. Wniosek ten przyczyni się do promowania inwestycji transgranicznych, zapewnienia dostępu do tańszych kredytów i zapobiegania ryzyku systemowemu.

Komisja przyjęła również komunikat mający na celu doprecyzowanie, które prawo krajowe będzie miało zastosowanie przy ustalaniu, kto jest właścicielem papierów wartościowych w ramach transakcji transgranicznej. Zwiększona pewność prawa przełoży się na wzrost inwestycji transgranicznych, łatwiejszy dostęp do tańszych kredytów i większą integrację rynku.

Kontekst prawny

W 2015 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz unii rynków kapitałowych, którego celem jest stworzenie prawdziwego, jednolitego rynku kapitałowego w całej UE. Ów plan działania jest jednym z filarów planu inwestycyjnego dla Europy – tzw. planu Junckera. Jednolity rynek kapitałowy przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim UE, a w szczególności wzmocni unię gospodarczą i walutową poprzez promowanie transgranicznego udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka w strefie euro, co w istotnym stopniu pomoże zamortyzować wstrząsy gospodarcze o charakterze systemowym.

Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety:

  • pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji,
  • stworzenie nowych możliwości dla inwestorów,
  • połączenie branży finansowej z gospodarką realną dzięki promowaniu pozabankowych źródeł finansowania,
  • zapewnienie silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego.

przeglądzie śródokresowym planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych opublikowanym w czerwcu 2017 r. przedstawiono informacje na temat dotychczasowych postępów w realizacji tego planu i określono ramy czasowe dla kolejnych działań. W tym kontekście Komisja zapowiedziała, że w I kwartale 2018 r. opublikuje szereg wniosków ustawodawczych dotyczących w szczególności funduszy inwestycyjnych, obligacji zabezpieczonych i rozstrzygania sporów. Wnioski te znajdują się w przedstawionym dziś pakiecie.

Dodatkowe informacje:


 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

ECOFIN o wzmocnieniu uczciwej konkurencji na rynku wspólnym i zwalczaniu nadużyć w VAT

ECOFIN o wzmocnieniu uczciwej konkurencji na rynku wspólnym i zwalczaniu nadużyć w VAT

Ukończenie unii bankowej i dalsze działania ws. instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro oraz zwalczanie oszustw w VAT to jedne z tematów spotkań Eurogrupy i Rady ECOFIN. W obu spotkaniach, które odbyły się w Brukseli w dniach 7-8 listopada 2019 r., (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Szef KAS wyjaśnił m.in. kwestie związane z wszczęciem procedury APA oraz wymogami formalnymi wniosków o APA. Przed złożeniem wniosku o APA warto poznać odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania związane z procedurą zawierania uprzednich porozumień cenowych. Poruszone (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czemu służy rejestr setOstatni( '4' ); pośredników setOstatni( '5' ); ubezpieczeniowych? Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z:  rejestru agentów ubezpieczeniowych;  rejestru brokerów ubezpieczeniowych.  Agentem (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018”, przedłożone przez ministra (...)

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Co daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym? Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb (...)

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości weszłą w życie z dniem 31 grudnia 2008 r. Na czym polega zmiana?Zgodnie z treścią podpisanego przez Ministra (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Reguły konkurencji są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających. Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problematyka ta została ugruntowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie (...)

Wakacyjny wypoczynek. Poznaj swoje prawa

Wakacyjny wypoczynek. Poznaj swoje prawa

Jak uniknąć korków, wysokich opłat za telefon i cła za pamiątki? Co zrobić gdy przewoźnik zgubi nasz bagaż? Jakie ubezpieczenia warto wykupić? O tych oraz innych ważnych sprawach przy planowaniu letniego wypoczynku przypominają 33 instytucje biorące udział we wspólnej akcji Przed wakacjami (...)

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleciła Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Czy warto zawrzeć porozumienie cenowe w sprawie ustalania cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi?

Czy warto zawrzeć porozumienie cenowe w sprawie ustalania cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi?

Po co zawierać porozumienia cenowe? Od 1 stycznia 2006 roku, zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, podatnicy mogą zawrzeć porozumienie z administracją podatkową dotyczące ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Z uwagi na ramy niniejszej porady poniżej przedstawiamy (...)

Informowanie o schematach podatkowych

Informowanie o schematach podatkowych

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) Celem przepisów MDR jest dostarczenie administracji skarbowej informacji, która będzie wykorzystywana przez organy podatkowe do poprawy jakości systemu podatkowego. Dostarczane informacje umożliwią również szybką reakcję (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona działka ma status rolnej . Wokół mej posiadłości otaczające wszystkie działki mają status (...)

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane

Spółka z o o.o. której udziałowcami są 2 osoby fizyczne, prowadzi usługi transportowe samochodami wynajmowanymi od firm (osoba fizyczna i spółka cywilna), które należą do udziałowców spółki. Ponadto w sp. z o.o. jeden z udziałowców jest również prokurentem, mając jednocześnie firmę (...)

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kupuję działkę rolną od mojego przyjaciela. Jest ona w obrębie m.st. Warszawy w dzielnicy Wilanów, więc nie trzeba jej odralniać. Kolega ma warunki zabudowy tej działki na dom jednorodzinny w zabudowie zagrodowej; ma on niedaleko gospodarstwo rolne. Czy te warunki zabudowy można cesją przekazać (...)

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Zakupiłem w 2006r działkę rolną 1,14 ha z 47metrowym pasem frontowym przylegającym do drogi publicznej. Analizowana istniejąca linia zabudowy działek "sąsiednich" - w większości zabudowa zagrodowa - tworzy uskok, zabudowa innych działek znajduje się w odległości ca 18-20 metrów od drogi (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek? Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym posługuje się pojęciem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (np. wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).W jaki sposób następuje obliczenie wzrostu wartości nieruchomości? Które przepisy to regulują? Z (...)

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

WSA podtrzymał decyzję SKO unieważniającą decyzję uzgadniającą warunki zabudowy. Jednym z powodów podtrzymania unieważnienia było to, że w postępowaniu nie wyznaczono obszaru oddziaływania inwestycji, określającego, kto jest stroną w tym postępowaniu. Ponieważ decyzja o warunkach zabudowy (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym adresem. Żona figuruje w umowie dzierżawy (jako wspołdzierżawca) kawałka ziemi, powiedzmy kilkanaście (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Otrzymaliśmy z urzędu (...)

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Złożyłem w gminie wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu otrzymałem od RDOŚ (planowana inwestycja leży na terenie parku krajobrazowego) pismo przesuwające o kilkanaście dni termin zakończenia postępowania w sprawie uzgodnienia.Art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu (...)

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może się mylę, ale zakładam, że to na 100% oznacza, że poprzedni właściciele postawili ją samowolnie. (...)

Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa

Witam moje pytanie dotyczy interpretowania zasady tzw. dobrego sąsiedztwa. Posiadam 2 ha działkę rolną, na której chciałbym wybudować 4 domy jednorodzinne. Z moją działką graniczy działka sąsiada ok. 1,5 ha, na której wybudowany jest dom jednorodzinny z garażem. Z tego co się dowiedziałem (...)

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Podatek od nieruchomości za 2006 r. nie został jeszcze zapłacony i prawdopodobnie nie będzie zapłacony w tym roku. Czy zarachowany, lecz fizycznie nie zapłacony podatek od nieruchomości, jest kosztem uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Podatek od nieruchomości (...)

Miejsce opodatkowania usług budowlanych

Miejsce opodatkowania usług budowlanych

Polska firma budowlana świadczy usługi remontowo-budowlane w Danii, posiadamy NIP UE, a z podatku VAT rozliczamy się w Polsce i w Danii. Proszę określić, czy polskie firmy świadczące dla nas usługi budowlane podwykonawcze na nieruchomościach w Danii powinny nam wystawiać faktury VAT z 22% (...)

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Siedziba spółki kapitałowej w momencie rejestracji i pierwszych miesięcy prowadzenia działalności znajduje się w Toruniu tam też nastąpiła jej rejestracja w KRS, co należy zrobić jeśli spółka kapitałowa zmieni siedzibę na inne miasto np. Warszawę? Czy przynależność do określonego (...)