1.9.2020

Joanna Bacior

Joanna Bacior

Radca Prawny

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Przez wiele lat wykonywanie obowiązków, wynikających z określenia kontaktów z dzieckiem, podlegało egzekucji sądowej, która była prowadzona w oparciu o art. 1050-1051 k.p.c. (m.in. SN z 26.5.1975 r., III CZP 30/75). Powyższe uległo zmianie z dniem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 26.05.2011 r., która wprowadziła do kodeksu przepisy art. 598(15)-598(21) k.p.c. Wówczas postępowanie w przedmiocie wykonywania kontaktów z dzieckiem utraciło charakter egzekucyjny i stało się jednym z postępowań opiekuńczych, ograniczonym jedynie do fazy wykonawczej. Obowiązujące obecnie przepisy prawa określają sposób postępowania sądu opiekuńczego adekwatnie do różnych stanów faktycznych i dobra dziecka, jeśli obowiązki, które wynikają z orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, dotyczącej kontaktów z dzieckiem, nie są wykonywane albo są wykonywane niewłaściwie. Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 maja 2013 r., sygn. III CZP 25/13, ww. przepisy regulują postępowanie opiekuńcze, w którym wyłączone zostało stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, w tym także o postępowaniu klauzulowym.

Porady prawne

Postępowanie, które zostało uregulowane w przepisach art. 598(15)-598(21) k.p.c., odnosi się nie tylko do spraw dotyczących kontaktów rodziców z dzieckiem, ale również do kontaktów dziecka z innymi osobami, wskazanymi w art. 113(6) k.r.o., tj. z rodzeństwem, dziadkami, powinowatymi w linii prostej, a także innymi osobami, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę na dzieckiem. Jednakże dla przejrzystości i pewnego uproszczenia, w dalszej części niniejszego opracowania uwagi odnosiły się będą wyłącznie do wykonywania kontaktów rodziców z dzieckiem.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o. „rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”, jednakże nie sposób stosować przymus wobec rodzica, który z własnej woli, w pełni dobrowolnie nie wykonuje kontaktów z dzieckiem, ustalonych w orzeczeniu sądu albo w ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Jeżeli rodzic dobrowolnie rezygnuje z przysługującego mu kontaktu z dzieckiem, to zakłada się, że wykonywane przez niego pod przymusem kontakty z dzieckiem nie mogłyby być wykonywane w sposób prawidłowy, co więcej – mogłyby być wykonywane ze szkodą dla dziecka. Dobrowolne niewykonywanie kontaktów z dzieckiem przez rodzica, który jest uprawniony do kontaktów, nie podlega przymusowej egzekucji. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niewykonywania takich kontaktów możliwe jest zastosowanie przepisów mających na celu zmobilizowanie rodzica uchylającego się, do realizacji kontaktu, tj. sąd może zagrozić i nałożyć na uprawnionego i uchylającego się od realizacji kontaktu – rodzica, obowiązek zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Sankcja powyższa wchodzi w rachubę zarówno w razie niewykonywania, jak i niewłaściwego wykonywania obowiązków przez rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem.

Ponadto niewykonywanie kontaktów z dzieckiem, ustalonych w orzeczeniu sądu albo w ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sądowego o zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów, a w szczególnych przypadkach nawet w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Jak wynika z uchwały SN z dnia 22 maja 2013 r., sygn. III CZP 25/13, „Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem obejmuje dwa etapy. W pierwszym sąd orzeka o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej osobie oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie. W art. 598(15) § 1 KPC zagrożenie to jest adresowane do osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, i dotyczy zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Z kolei w art. 598(15) § 2 KPC zagrożenie jest adresowane do osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osoby, której tego kontaktu zakazano, naruszającej obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. W tym wypadku zagrożenie dotyczy zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Wyczerpanie pierwszego etapu jest konieczne do przejścia na drugi etap, (…) w którym sąd orzeka o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej. Wynika to z art. 598(16) § 1 KPC, zgodnie z którym jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń”.

Postępowanie sądowe w powyższym zakresie jest wszczynane jedynie na wniosek podmiotu uprawnionego – osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje albo osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Ponadto z wnioskiem może wystąpić także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Sąd opiekuńczy nie może wydać z urzędu postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy (art. 598(18) § 1 k.p.c.). Przed wydaniem postanowienia sąd zobowiązany jest wysłuchać uczestników postępowania (art. 598(18) § 2 k.p.c.). Co istotne, sąd w takim postępowaniu nie bada kwestii merytorycznych w przedmiocie ustalenia kontaktów, ponieważ kwestia ta została już wcześniej uregulowana. Ponadto w doktrynie wskazuje się, że w swej treści postanowienie takie powinno określać obowiązek, którego naruszenie zostało zagrożone nakazaniem zapłaty. Jedno postanowienie może obejmować kilka takich obowiązków, co więcej – może dotyczyć zarówno osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, jak i osoby uprawnionej do kontaktu albo osoby, której tego kontaktu zakazano.

Wskazuje się, że ww. postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem nie zawsze będzie dwuetapowe, bowiem istnieją sytuacje, w których może ono ograniczyć się do etapu pierwszego (np. gdy po zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej do sądu nie wpłynie wniosek o nakazanie zapłaty tej sumy) albo wyłącznie do etapu drugiego (np. gdy sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej już w postanowieniu ustalającym kontakty na podstawie art. 582(1) § 3 k.p.c.) (zob. Art. 598(15) KPC T. III red. Marciniak 2020, wyd. 1/Jagieła, Legalis; Art. 598(15) KPC T. II red. Szanciło 2019, wyd. 1/Jastrzemska, Legalis).

Przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem nie określają ani dolnej, ani górnej granicy sumy pieniężnej, której zapłatą może zagrozić sąd w przedmiotowym postępowaniu. Przepis art. 598(15) k.p.c. stanowi jedynie o uwzględnieniu „sytuacji majątkowej” osoby obowiązanej do zapłaty, nie powołując się na żadne inne kryteria. Zatem oznaczenie wysokości ww. sumy pieniężnej zostało pozostawione uznaniu sądu. Mimo istnienia przesłanek do zagrożenia zapłatą określonej sumy pieniężnej, istnieje możliwość odstąpienia od tego środka ze względu na sytuację majątkową obowiązanego, z której wynika, iż zapłata oznaczonej przez sąd sumy pieniężnej nie jest i nie będzie możliwa w bliższym okresie. Wskazuje się, że sąd opiekuńczy powinien w takiej sytuacji z urzędu, zgodnie z art. 570 k.p.c., rozważyć możliwość zastosowania innych środków prawnych, które zostały przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, celem zapewnienia realizacji kontaktów z dzieckiem. Przykładem takiego środka jest art. 113(4) k.r.o., zgodnie z którym sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań wskazanych w tym przepisie. Istnieje także możliwość zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Orzeczenie sądu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej ma formę postanowienia, na które przysługuje zażalenie (art. 598(15) § 3 k.p.c.). Zażaleniu podlega również postanowienie oddalające wniosek w ww. przedmiocie (zob. SN z dnia 22.05.2013r., sygn. III CZP 25/13).

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie wypełnia swego obowiązku, zgodnie z art. 598(16) § 1 k.p.c. sąd opiekuńczy nakazuje tej osobie zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń, a w wyjątkowych wypadkach sąd może zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 598(15) k.p.c. ze względu na zmianę okoliczności. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie postanowienia o nakazaniu zapłaty jest osoba, do rąk której zapłata ma nastąpić, jak również – na zasadach ogólnych – prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Nie jest dopuszczalne nakazanie zapłaty tej sumy z urzędu. Jak wynika z postanowienia SA w Krakowie z dnia 09 października 2014 r., sygn. I ACz 1723/14, „W sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem sąd opiekuńczy orzeka wyłącznie na wniosek, dotyczy to zarówno postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej, jak i nakazaniu jej zapłaty”.

Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (art. 598(16) § 3 k.p.c.). Zgodnie z powołaną już wyżej uchwałą SN z dnia 22.05.2013r., sygn. III CZP 25/13, zażalenie przysługuje również na postanowienie o oddaleniu wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej, co więcej – może dotyczyć wszystkich kwestii, które zostały rozstrzygnięte w zaskarżonym postanowieniu, w tym również co do wysokości zasądzonej kwoty.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, stanowi tytuł wykonawczy bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 598(16) § 4 k.p.c.). Sąd opiekuńczy I instancji z urzędu stwierdza wykonalność tego postanowienia, po jego uprawomocnieniu się (art. 578(1) § 3 k.p.c.), a sąd II instancji – dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie (art. 578(1) § 2 w zw. z art. 364 § 1 k.p.c.). Postanowienie o nakazaniu zapłaty podlega wykonaniu w trybie egzekucji sądowej według przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych.

Załączniki do wniosku

Zarówno do wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (art. 598(15) k.p.c.), jak i do wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej (art. 598(16) k.p.c.), należy dołączyć, zgodnie z art. 598(19) § 1 k.p.c., odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Wykonalność ta musi zostać stwierdzona przez sąd tzw. wzmianką o wykonalności, a nie klauzulą wykonalności. Stwierdzenia wykonalności dokonuje sąd w formie postanowienia. Ponadto należy przedłożyć dowody, które stanowią o tym, że rodzic nie wywiązuje się z obowiązków wskazanych w orzeczeniu sądu albo ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem jest zgodnie z art. 569 § 1 k.p.c.: sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Sprawy te rozpoznawane są na posiedzeniach jawnych z tym, że wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu (art. 514 § 1 k.p.c.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym sąd uwzględnia (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Postanowienie o zagrożeniu nakazania oznaczonej sumy pieniężnej

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Postanowienie o zagrożeniu nakazania oznaczonej sumy pieniężnej

Bardzo często nawet uzyskanie sądowego rozstrzygnięcia regulującego sposób kontaktów uprawnionego, np. jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem, nie oznacza, że kontakty z dzieckiem faktycznie odbywać się będą zgodnie z tak ustalonym harmonogramem. Jakie możliwości przewidują (...)

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem obywatelką Polski, od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Francji, tam też mieszkam. Nasz syn ma podwójne obywatelstwo oraz 2 paszporty. Jestem ofiarą przemocy domowej, alkoholizmu małżonka, ciągłych gróźb dotyczących odebrania mi (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Wyrok TK 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt SK 3/20) w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zagadnienia nałożenia przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Orzekanie o nakazaniu zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej stanowi drugi etap postępowania mającego na celu doprowadzenie do należytego wykonywania obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, które wynikają z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. (...)

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego. Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego Rząd (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Sprawa o rozwód i separację a władza rodzicielska

Sprawa o rozwód i separację a władza rodzicielska

Art. 4451 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej, stosuje (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej bez ograniczeń czasowych Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może teraz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Od 30 (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co (...)

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Z jakich instrumentów prawnym może skorzystać rodzić uprawniony do kontaktów z dzieckiem, w przypadku gdy drugi rodzić uniemożliwia wykonywanie tych kontaktów? Trzeba zwrócić uwagę, że (...)

Widywanie dziecka

Widywanie dziecka

Jestem 3 lata po slubie, mam 3 letniego synka. Chce sie rozstac z moja zona, lecz nie chce utracic kontaktu z synem. Wiem jak dlugo ciagna sie sprawy rozwodowe. Zona powiedziala ze nie ma problemu mozemy (...)

Utrudnienia widywania dziecka

Utrudnienia widywania dziecka

Od stycznia do teraz odbyły się dwie sprawy o separację. Brat nie ma żadnych ograniczeń w prawach do dziecka, mimo to jego żona utrudnia mu widywanie z córką (2,5 roku). Czy można coś w tej sprawie (...)

Orzeczenie o władzy rodziców w wyroku rozwodowym

Orzeczenie o władzy rodziców w wyroku rozwodowym

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie powódka wnosi o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad 20-miesięcznym dzieckiem obojgu rodzicom, ustalając, że (...)

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny (...)

Kontakty dziecka z babcią

Kontakty dziecka z babcią

Żona utrudnia kontakty 3,5 letniego dziecka z rodziną ojca, w tym z babcią. Ojciec ma sądownie ustalone kontakty. Do jakiego sądu się zwrócić w sprawie kontaktów z dzieckiem? Czy może to być (...)

Opieka nad dzieckiem po wniesieniu pozwu o rozwód

Opieka nad dzieckiem po wniesieniu pozwu o rozwód

Córka złożyła kilka dni temu pozew o rozwód i poinformowała o tym współmałżonka. Od tej chwili życie córki zamieniło się w piekło. Mąż robi awantury i ubliża córce w sposób absolutnie (...)

Kontakty z wnuczką

Kontakty z wnuczką

Z powodu utrudniania mi przez córkę i zięcia widywania wnusi chce rozpocząć postępowanie sądowe. Wiem, że ma to być postępowanie nieprocesowe. Chce napisać wniosek do sądu już na przyszły (...)

Tymczasowe postanowienie dotyczące dzieci

Tymczasowe postanowienie dotyczące dzieci

Jeżeli sąd wydał tymczasowe postanowienie (na czas trwania sprawy rozwodowej), że moje spotkania z dzieckiem mają się odbywać w obecności żony i nie określił miejsc tych spotkań, to czy takie (...)

Tymczasowe ustalenie widzeń z dzieckiem a rozwód

Tymczasowe ustalenie widzeń z dzieckiem a rozwód

Czy jeżeli sąd wydał tymczasowe postanowienie (na czas sprawy rozwodowej) w sprawie moich widzeń z dzieckiem bez określenia miejsc tych widzeń, jednocześnie postanawiając, że te spotkania mają (...)

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Jestem w tej sprawie pozwanym z wnioskiem o jednostronne ustalenie winy (mojej). Wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania 1.07.2005 chcąc oszczędzić dziecku pewnych (...)

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Była żona utrudniała mi przez 13 lat kontakt z dzieckiem. Płacę alimenty regularnie, natomiast odnośnie kontaktów z dzieckiem, była żona twierdzi, że mam dać spokój, bo dziecko jest nerwowe (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Kontakty z dzieckiem a praca za granicą

Kontakty z dzieckiem a praca za granicą

Jestem po rozwodzie 2 lata i mam ustalone szerokie kontakty z synem. Oczywiście realizuje je w 100%, a nawet często staram się je rozszerzać, choć opór matki nie zawsze na to pozwala. W przyszłym (...)

FORUM PRAWNE

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

alimenty i ustalenie ojcostwa

alimenty i ustalenie ojcostwa Pewna dziewczyna w 8 miesiacu ciazy pozwala mnie do sadu o alimenty. Widzialem ja raz jedyny w zyciu i wtedy wspolzylismy na dyskotece, (oboje nietrzezwi). z tego co wiem (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Rozwód

Rozwód Witam Podjęłam decyzje o rozwodzie z moim mężem, który przebywa obecnie w zakładzie psychiatrycznym, ja natomiast jestem bezrobotna, czy mogę w takim wypadku uzyskać rozwód bez orzekania (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich. Proszę o pomoc. Jestem zupełnie zielona jeśli chodzi o prawo i nie wiem jak się za to zabrać. Problem polega na tym, że chcę by pozbawiono praw rodzicielskich ojca (...)

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca Jestem po rozwodzie, córka jest przy mnie, nie ma kontaktów z ojcem, ale ojciec nie chce wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu. W jakiej formie (pozew, (...)

Porady prawne