Prace nad wdrożeniem SSRK idą zgodnie z harmonogramem

28.12.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prace związane z wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SSRK), pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 15 działań zostanie wdrożonych do końca 2020 r. Kolejne 75 do końca 2022 r. Nad pozostałymi – jak np. Edukacja, Ład Korporacyjny, Zrównoważone Finansowanie czy gold-plating i nadregulacja, prace toczą się na bieżąco.

Porady prawne

Dotychczasowe działania

W trakcie prac nad realizacją SSRK, zaangażowane podmioty podjęły takie działania jak:

 • Implementacja Jednolitej Licencji Bankowej (zaawansowane prace w Ministerstwie Finansów).
 • Rozszerzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakresu działania Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego dla mniej płynnych polskich spółek. Program umożliwia inwestorom podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne źródło informacji o 51 spółkach giełdowych.
 • Zakończenie w Ministerstwie Finansów analizy dotyczącej możliwości przyspieszonego rozwoju Zielonych Obligacji.
 • Stworzenie dynamicznego modelu współpracy z rynkiem kapitałowym poprzez utworzenie grup roboczych związanych kluczowymi obszarami wskazanymi w SRRK. Utworzenie kolejnych planowane jest na początek 2021 r.
 • Nawiązanie i wzmocnienie współpracy z polskimi podmiotami lobbingowymi w instytucjach unijnych, w tym z Business & Science Poland oraz Polskim Komitetem Energii Elektrycznej.

Kluczowa współpraca z rynkiem

Jedną z głównych zasad przy wdrażaniu SSRK, jest współpraca z podmiotami polskiego rynku kapitałowego. To przede wszystkim Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Istotny swój wkład ma nadzór rynku – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Kilkanaście działań przewidzianych w Strategii jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z Giełdą Papierów Wartościowych. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach, między innymi w zakresie:

 • wprowadzenia wskaźnika niskoemisyjności przez spółkę GPW Benchmark;
 • planów zbudowania i wdrożenia przez GPW Nowego Systemu Transakcyjnego pozwalającego na wzrost konkurencyjności i prestiżu warszawskiego parkietu przy jednoczesnej możliwości wprowadzenia kolejnych nowych produktów i dywersyfikacji przychodów;
 • rozszerzenia Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, wzmacniającego pozycję i przejrzystość już 51 mniej płynnych spółek objętych programem;
 • analizy możliwości i kierunku rozwoju giełd terminowych poprzez przejście na Zorganizowaną Platformę Obrotu (OTF), uruchomienie Rynku Rolnego i jego dalszy rozwój;
 • uruchomienie przez Towarową Giełdę Energii transgranicznego rynku SIDC;
 • pożyczki Papierów Wartościowych, jako kluczowego elementu dalszego rozwoju giełdy (przy szczególnym zaangażowaniu przedstawicieli UKNF, zaawansowane prace);
 • utworzenie przy GPW akceleratora FinTech dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. Zakres działalności to m.in. Big Data, sztuczna inteligencja, robotyzacja.

Natomiast wspólne z KNF działania to:

 • identyfikowanie nadmiarowych regulacji w ramach gold-platingu;
 • umożliwienie emitentom prowadzenia programów lojalnościowych dla inwestorów oraz identyfikacja posiadaczy papierów wartościowych w KDPW;
 • publikacja przez UKNF wskazówek dla emitenów, jak prawidłowo komunikować się z inwestorami podczas kampanii reklamowej prowadzonej w formule crowdfundingu.

Razem z KDPW pracujemy nad wdrożeniem technologii centralnego rozliczania transakcji REPO, co ma nastąpić w pierwszym kwartale 2021 r. Kolejnym zrealizowanym działaniem jest usprawnienie, w zakresie ochrony konsumentów na niepublicznym rynku pierwotnym – dematerializacja obligacji w KDPW.

Tematyczne Grupy Robocze

Grupy stanowią ważną platformę dialogu i współpracy, która pozwala na konsultowanie i wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Biorą w nich udział przedstawiciele m.in. Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), Izby Domów Maklerskich (IDM), Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i CFA Society Poland.

Działa już 7 grup:

 • Ład korporacyjny (GPW, KNF, Ministerstwo Aktywów Państwowych);
 • Zrównoważone finansowanie (GPW, KNF, Ministerstwo Aktywów Państwowych, eksperci z rynku);
 • Gold-plating (UKNF, ZBP, SEG, IZFiA, IDM, CFA Society Poland);
 • Innowacja i FinTech (GPW, KNF, IZFIA, PSIK, ZBP, IDM);
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa „MŚP” oraz Rynek Niepubliczny;
 • Ekspansja i konkurencyjność międzynarodowa (m.in. GPW);
 • Jednolita Licencja Bankowa.

W trakcie tworzenia są grupy robocze dotyczące:

 • edukacji Finansowej, której celem jest wypracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Edukacji Finansowej;
 • kosztów Rynkowych, w celu identyfikacji głównych niekorzystnych barier i obciążeń finansowych dla uczestników (emitentów i inwestorów) rynku kapitałowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne