Zmiana składu zespołu szacującego szkody łowieckie

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw? 

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. (zmiana ustawy - Prawo łowieckie przyjęta przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.), szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1. przedstawiciela gminy, którym jest: 

  • przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,
  • przedstawiciel organu wykonawczego gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona;

2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.  

Obecna nowelizacja zmienia zaś skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego wchodzić będzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Porady prawne

Pozostaje przy tym, co do zasady, niezmieniony tryb postępowania w sprawie szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowania. Koszty uczestnictwa przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich pokrywane będą z funduszu leśnego (obecnie z funduszu leśnego mogą być pokrywane koszty organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich). Wysokość zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich oraz ustalaniu wysokości odszkodowania określi rozporządzenie Ministra Środowiska wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki finansowe funduszu leśnego będą przekazywane jednostkom doradztwa rolniczego na podstawie umów, w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń.

Z powyższą regulacją wiąże się zmiana przepisu dotyczącego zadań funduszu leśnego w zakresie finansowania parków narodowych. Zadanie polegające na finansowaniu określonych działań parków narodowych zostało przeniesione do grupy zadań o charakterze fakultatywnym. Tego rodzaju zadania mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z przepisem końcowym, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne