Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Kiedy dłużnik decyduje się na skorzystanie z postępowania układowego musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek (podanie) oraz dołączyć do niego – między innymi – propozycje układowe. Dłużnik propozycji układowych nie może formułować w sposób dowolny. Dłużnik ma prawo przedstawić wierzycielom propozycje w granicach wskazanych przez ustawodawcę i powinien liczyć się ze stanowiskiem wierzycieli. Wierzyciele natomiast mogą te propozycje odrzucić bądź mogą je zmodyfikować w sposób niekorzystny dla dłużnika.

Jaką treść mogą mieć propozycje układowe?

Zgodnie z wolą ustawodawcy propozycje układowe mogą obejmować tylko:

  1. odroczenie spłaty długów,
  2. rozłożenie spłaty długów na raty,
  3. zmniejszenie sumy długów, przy czym dopuszczalne jest również i rozłożenie na raty zmniejszonej sumy,
  4. wskazanie, czy i w jaki sposób wykonanie zobowiązań, objętych układem, ma być zabezpieczone.

Oprócz powyższych warunków należy pamiętać, iż propozycje układowe składane przez przedsiębiorstwa państwowe lub spółdzielnie mogą ponadto wskazywać na planowane przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w całości lub w części w spółkę, na podział lub połączenie przedsiębiorstwa państwowego albo na podział lub połączenie spółdzielni, z udziałem lub bez udziału wierzycieli.

Jedną z możliwych propozycji układowych jest wskazanie, czy i w jaki sposób wykonanie zobowiązań objętych układem dłużnik zamierza zabezpieczyć. Natomiast to zabezpieczenie to zabezpieczenia unormowane w prawie cywilnym, np. hipoteka lub zastaw, w tym zwłaszcza zastaw rejestrowy ustanowione przez samego dłużnika lub przez osobę trzecią. Osoba trzecia może zabezpieczyć wykonanie układu przez dłużnika, udzielając poręczenia lub innego zabezpieczenia osobistego.

Zabezpieczenie wykonania układu może polegać również na ograniczeniu swobody dłużnika w zarządzaniu jego przedsiębiorstwem.

Jakie obowiązki w związku z przedstawieniem propozycji układowych ma dłużnik?

Obowiązkiem dłużnika jest określenie w propozycjach układowych terminu, do którego spłata długu ma być odroczona. Propozycje układowe dłużnika doręcza się każdemu wierzycielowi. Dłużnik ma obowiązek złożyć odpowiednią do liczby wierzycieli ilość kopii tych propozycji. Może to uczynić już przy podaniu, albo później, najdalej po otwarciu postępowania układowego.

Czy jakieś propozycje układowe mogą być niedozwolone?

Niedozwolone są takie propozycje układowe, które zmierzają do zmiany treści dotychczasowego zobowiązania. Jednak bardzo istotne dla składanych propozycji układowych jest to, iż zgłoszone przez dłużnika przy podaniu nie są wiążące. Zarówno wierzyciele, jak i sam dłużnik mogą na zgromadzeniu zgłaszać do nich zmiany i uzupełnienia.

Pamiętaj, że:

  • Propozycje układowe powinny być jednakowe w stosunku do wszystkich wierzycieli, chyba że poszczególny wierzyciel wyraźnie zgodził się na warunki mniej korzystne,
  • W propozycjach układowych dłużnik może przyznać szczególne korzyści wierzycielom, mającym drobne wierzytelności.Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem (Dz. U. 1934 r., Nr 93, poz. 836 ze zmianami).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika