Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

Minister Finansów wydłużył termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. To jedno z rozwiązań resortu finansów, które ułatwia m.in. najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 r. 

CIT-8 dot. dochodów wolnych można składać do 31 października 2019 r.

W rozporządzeniu z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r. Dotyczy osób osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), które nie mają obowiązku w roku podatkowym – za który ma być złożone zeznanie – do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie o PIT. 

Nowe przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmiotowo do zwolnień (np. stowarzyszenia), którzy nie pełnili funkcji płatnika (tj. nieobowiązanych w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT) i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają zeznania „zerowe”).

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 i weszło w życie 23 marca br.

Do końca 2018 r. istniała możliwość składania zeznań w formie dokumentu pisemnego przez podatników CIT pełniących równocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub nie pełniących w ogóle funkcji płatnika w odniesieniu do osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiło zaś pełne przejście na formę elektroniczną. Pociąga to za sobą obowiązek opatrzenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) za 2018 r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wiele małych podmiotów sygnalizowało problemy z dostępem do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Należy zatem zwrócić uwagę na możliwość ustanowienia w tym celu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o ustanowieniu lub o odwołaniu pełnomocnictwa składa się naczelnikowi urzędu skarbowego. Udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bowiem czynność ta zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Stąd właśnie Ministerstwo Finansów wprowadza rozwiązania, zarówno na poziomie systemowym, jak i technicznym, które ułatwią małym podmiotom (podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych), wywiązywanie się przez nich z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Terminy dla sprawozdań finansowych

W związku z pytaniami dotyczącymi terminu sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego, MF przypomniało też, że:

  • termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela),
  • termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2019 r. (niedziela),
  • termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do: 
    • KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 15.07.2019 r.;
    • Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż do 30.04.2019 r.;
    • naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia - tj. nie później niż do 10.07.2019 r.

Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych CIT 

Rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Nowe przepisy zostały opublikowane 26 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 570. Weszły w życie 27 marca 2019 r.

Rozporządzeniem tym Minister Finansów określił nowe wzory części formularzy obowiązujących w zakresie CIT: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK. Wzory w nim określone stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r. Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym, uznaje się je za prawidłowe.

Wejście w życie rozporządzenia przed upływem terminu do składania zeznań podatkowych za 2018 r., który dla większości podatników przypada na 1 kwietnia 2019 r., nie wpłynęło też na wybór wzoru zeznania. Dotychczasowe wzory mogą być bowiem stosowane do 1 kwietnia 2019 r. (zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia do dnia 1 kwietnia 2019 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018  r. mogą być stosowane wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13–17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym).

Także podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) stosują w tym roku podatkowym wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zakres nowej regulacji w kontekście rozporządzenia Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 549). Jak już informowano wyżej, niektórym podatnikom Minister Finansów przedłużył nim termin do składania zeznań (za rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.).

Grupa podatników korzystająca z tego rozwiązania, czyli składająca zeznania po 1 kwietnia 2019 r., obowiązana będzie do korzystania z nowych wzorów. 

Przedłużenie terminów w PIT i CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)

Terminy do złożenia deklaracji i wpłaty podatku zostały przedłużone do 7 lipca 2019 r.

Rozporządzeniemz dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zyskówMinister Finansów przedłużył do dnia 7 lipca 2019 r. terminy do złożenia - przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych - deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 197. Weszło w życie 1 lutego 2019 r. 

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów oraz składanie CIT-8 za 2018 r. przez koła gospodyń wiejskich

Rozporządzeniem z 7 stycznia 2019 r. Minister Finansów określił dla kół gospodyń wiejskich sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna ona odpowiadać.  

Rozporządzenie zostało opublikowane 14 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 70. Weszło w życie 15 stycznia 2019 r.

Resort finansów odniósł się także do składania zeznań podatkowych CIT-8 za 2018 r. przez koła gospodyń wiejskich (KGW), które rozpoczęły działalność po 28 listopada 2018 r.

Termin złożenia pierwszego zeznania podatkowego na druku CIT-8 i CIT-8/O i zapłaty należnego podatku przypadnie dlań na rok 2020 r. (do dnia 31 marca 2020 r.).

29 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (ustawa o KGW, Dz.U. z 2018 r. poz. 2212). Na ich podstawie, KGW podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Na podstawie tego przepisu pierwszy rok podatkowy KGW, powstałych na mocy ustawy o KGW, może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

Wydłużenie roku podatkowego nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony podatnika, w szczególności informowania o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalny podatek dochodowy)

Ministerstwo Finansów udzieliło też wyjaśnień do pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r.

Od 2018 r. obowiązują regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego – art. 24b ustawy z 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej "ustawa o CIT"). Przepisy wprost określają przypadki, kiedy podatek ten może nie zostać wpłacony bądź też odliczony od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Podatnicy mają również możliwość wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot całości lub części tego podatku.

Co do zasady, minimalny podatek dochodowy wyznacza minimalny poziom podatku CIT, który podatnik jest obowiązany zapłacić. W sytuacji zatem, gdy podatek obliczony wg zasad ogólnych zgodnie z art. 19 ustawy o CIT nie występuje lub jest niższy od minimalnego podatku dochodowego, wówczas minimalny podatek dochodowy - w całości lub części - nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata.

W sytuacji jednak, w której podatnik wpłacił większą kwotę podatku minimalnego niż należna i jednocześnie nie odliczył jej od podatku obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o CIT, może wystąpić o zwrot tej różnicy składając stosowny wniosek na podstawie art. 24b ust. 15 ustawy o CIT.

Aktualizacja danych dużych podatników CIT 

Ministerstwo Finansów na swoim nowym portalu opublikowało aktualizację indywidualnych danych podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

Dane te dotyczą zeznań za lata podatkowe, które u podatników zakończyły się w okresie 2012-2017 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?