Rodzinny kapitał opiekuńczy gotowy

Rodzinny kapitał opiekuńczy gotowy

Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Celem tej ustawy jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Już wkrótce do wielu polskich rodziców trafi zupełnie nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. Rozwiązanie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

W zaprezentowanym w maju br. "Polskim Ładzie" znalazła się obietnica pomocy rodzinom w lepszym godzeniu życia rodzinnego z pracą zawodową. O co chodzi? O zupełnie nowe, dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

– "Obiecaliśmy, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi. I dotrzymaliśmy słowa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2022 r. To nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów" – wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzicu, sam zdecydujesz na co przeznaczyć pieniądze... Świadczenie wypłacane będzie w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców. Rodzice sami zdecydują też, na co wydać pieniądze – np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem.

W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Rząd dopłaci do opieki w żłobku

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.

1,5 mld zł na program „Maluch+”

Zwiększone zostaną także nakłady na program „Maluch+”, czyli wsparcie rozwoju sieci instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju – zarówno w dużych ośrodkach, jak i mniejszych miejscowościach.

Dzisiaj budżet programu to 450 mln zł rocznie, po zmianach będzie to aż 1,5 mld zł rocznie.

Inne zmiany 

W celu realizacji powyżej wskazanych założeń ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zmienia następujące ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa zawiera także przepisy przejściowe i dostosowujące umożliwiające wdrożenie regulacji. 

Kiedy nowe przepise wejdą w życie? 

Ustawa ma, co do zasady, wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r. (przepisy regulujące dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna) oraz niektórych przepisów o charakterze dostosowującym, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika