Sposób obliczania okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z nauczycielem akademickim

Sposób obliczania okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z nauczycielem akademickim

Na wstępie wskazać należy, iż ustanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony z nauczycielem akademickim, może nastąpić w wyniku jego rozwiązania, to jest na podstawie porozumienia stron, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, bądź w wyniku jego wygaśnięcia (w następstwie zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi). Artykuł 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym jednoznacznie wskazuje, że ustanie umowy o pracę nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony następuje według reguł ustalonych w kodeksie pracy. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, iż  zastosowanie w takim wypadku będą miały także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy, które regulują problematykę rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy, jak np. przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponadto należy również posługiwać się regulacjami zawartymi w aktach niższego rzędu, jak na przykład w postanowieniach zawartych w statutach uczelni, w szczególności jeżeli unormowania te będą dotyczyć trybu dokonywania przez uczelnię czynności prawnej rozwiązującej umowę o pracę. W tym przypadku jednak należy zbadać, czy regulacje te nie są mniej korzystne od regulacji zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu. Nadto art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie wskazuje długości okresu wypowiedzenia, poza wskazaniem, że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Mając na uwadze powyższe unormowanie wskazać zatem należy, iż w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu zastosowanie będą miały okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy, zaś terminy wypowiedzenia nie będą miały w tym wypadku zastosowania (sobota lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego – art. 30 § 21 kodeksu pracy).

Porady prawne

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania prawne wskazać zatem należy, iż w praktyce prowadzić to będzie do sytuacji, w której złożenie wypowiedzenia w danym semestrze spowoduje, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia mający zastosowanie do umów zawartych na czas określony zostaje przedłużony aż do końca tegoż semestru. Ponadto jeżeli zdarzy sytuacja, że koniec dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, złożonego w danym semestrze przypada już po zakończeniu tego semestru, to rozwiązanie stosunku pracy następuje dopiero z końcem następnego semestru. Zasada powyższa, ma zastosowanie zarówno przypadku, gdy wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje uczelnia, jak i w przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje sam nauczyciel akademicki.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika