Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 r.

25.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W dniu 24.06.2008 r. Rada Ministrów RP przyjęła Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 r. 

W roku 2007 podstawę funkcjonowania systemu zamówień publicznych stanowiła ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Wartość udzielonych zamówień publicznych w roku 2007 wyniosła ponad 103,1 mld zł.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 195.003 ogłoszenia, w tym 101.945 ogłoszeń dotyczących wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 97,7% wszystkich przetargów ogłoszonych w BZP było realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego.

Porady prawne

Roboty budowlane stanowiły 51%, dostawy - 23%, a usługi - 26% wartości udzielonych zamówień.

W 95,2% udzielonych zamówień ogłoszonych w Biuletynie zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej (w latach 2006-2005 - 93%, w roku 2004 i 2003 - 84%, w roku 2002 - 80%, w roku 2001 - 70%, w roku 2000 - 66%). W 87% wszczętych postępowań cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wynosiła 2,29 (w roku 2006 - 3,62). W przypadku robót budowlanych średnia ta wyniosła 2,57 (w roku 2006 - 3,24), a dla dostaw i usług odpowiednio 2,35 i 1,94 (w roku 2006 - odpowiednio 4,01 oraz 3,64).

Polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11.197 ogłoszeń o przetargach i konkursach, co stanowiło 8% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 40% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie.

Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE wynika, że 98% zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 54 kontrakty na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

Prezes Urzędu przeprowadził 349 kontroli postępowań o zamówienie publiczne, w tym 273 kontrole uprzednie. W 71% postępowań poddanych kontroli uprzedniej stwierdzone zostały naruszenia przepisów ustawy, z tego w 4% przypadków kontrole zakończyły się zaleceniem unieważnienia postępowania.

Liczba odwołań wnoszonych do Prezesa UZP w roku 2007 wyniosła 1.582 (w roku 2006 - 3.077)

W roku 2007 w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej ukazało się ponad 3.930 artykułów dotyczących zamówień publicznych.

Całe sprawozdanie jest dostępne tu: Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 roku (plik w formacie pdf)

Źródło:www.uzp.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne