Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jakie zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewidziano?

 

Proponowana nowelizacja zakłada wprowadzenie do ustawy rozwiązań, dzięki którym więcej producentów rolnych będzie mogło zawierać umowy ubezpieczenia swojej produkcji – z dopłatą z budżetu państwa do składki ubezpieczenia – zawierające ryzyko suszy.

Porady prawne

W projekcie ustawy proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 6 ust. 3 ustawy. Nadanie nowego brzmienia ust. 3 ma na celu wprowadzenie większego udziału własnego producenta rolnego (tzw. franszyzy redukcyjnej) w przypadku wystąpienia ryzyka suszy i określenie jej wysokości w zależności od wariantu ubezpieczenia, który zostanie wybrany przez producenta rolnego na poziomie 20%, 25% lub 30% wartości szkody. Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej przyczyni się do tego, że ubezpieczeniem od ryzyka suszy objęta zostanie szersza grupa gospodarstw rolnych. W związku z tym zakłady ubezpieczeń będą miały możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej w przypadku oferowania umów ubezpieczenia zawierających w swoim zakresie ryzyko suszy.

Producenci rolni będą więc mogli sami zdecydować, na ile chcą się ubezpieczyć od ryzyka suszy. Sami wybiorą poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia - w zamian za niższą składkę.

Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10% wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

Po co zmiany?

W związku z tym, iż w ostatnich latach nasila się występowanie niekorzystnych dla rolnictwa zjawisk atmosferycznych powodujących duże straty w produkcji rolnej, niski poziom ochrony ubezpieczeniowej produkcji rolnej ma znaczący wpływ na sytuację finansową gospodarstw rolnych oraz zakres wznawianej produkcji rolnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, w szczególności w przypadku ryzyka suszy.

Nowe przepisy powinny przyczynić się do większego zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy – przez możliwość ubezpieczenia w dostępnej cenie – co w praktyce powinno prowadzić do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw.

Propozycje nie spowodują skutków dla budżetu państwa – dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczeń będą na poziomie wskazanym w ustawie z 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustaw o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe rozwiązanie zostanie wdrożone po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany programu pomocowego dotyczącego stosowania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne