Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

 

 

 

Wbrew powszechnemu poglądowi procedura udzielenia absolutorium dotyczy nie tylko spółek kapitałowych oraz nie tylko członków ich zarządów, a konsekwencje tego aktu sięgają znacznie dalej niż tylko powstanie odpowiedzialności względem spółki za wyrządzoną szkodę.

Na czym polega udzielenie absolutorium?

Absolutorium, zwane pod rządami Kodeksu handlowego skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez powołany do tego organ uchwałodawczy działań oraz sposobu sprawowania funkcji przez osoby powołane na stanowiska w organach wykonawczych i nadzoru (zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej). Absolutorium udzielane jest przez zgromadzenie wspólników bądź walne zgromadzenie akcjonariuszy. Już z powyższej definicji wynika, iż absolutorium jest wewnętrznym aktem spółki charakterystycznym dla tych typów spółek, w których występują wskazane wyżej organy. Instytucja absolutorium charakterystyczna jest dla spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej), niemniej w przedmiocie tym występują dwa wyjątki, które dotyczą:

 • spółki komandytowo-akcyjnej – w odniesieniu do komplementariuszy (tj. wspólników odpowiadających subsydiarnie lecz bez ograniczeń za zobowiązania spółki) oraz członków rady nadzorczej (rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym w tego typu spółkach, w których liczba akcjonariuszy przekracza 25);
 • spółki partnerskiej – w umowie spółki partnerzy mogą bowiem powierzyć prowadzenie jej spraw i reprezentowanie zarządowi. Członkom zarządu nie udziela się jednakże absolutorium, gdyż przepisy regulujące kompetencje walnego zgromadzenia wspólników nie przyznają takiego uprawnienia temu organowi.

Jak udzielane jest absolutorium?

Absolutorium udzielane jest uchwałą zwyczajnego zgromadzenia wspólników, co do zasady oddzielną dla każdego z członków organów spółki. Zgromadzenie wspólników w przedmiocie udzielenia absolutorium powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 231 § 1, 395 § 1 k.s.h.). Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad (art. 238, 402 k.s.h.). Zgromadzenie zwołuje zarząd, a w wyjątkowych wypadkach rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. W umowie spółki prawo zwoływania zgromadzenia można przyznać również innym osobom (art. 235, 399 k.s.h.).

Uchwały o udzieleniu absolutorium należy podejmować w głosowaniu tajnym, bowiem dotyczą one spraw osobowych. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w których w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz (art. 420 § 3 k.s.h.).

Przykład:

 • Treść uchwały może przyjąć następującą formę: "udziela się członkowi Zarządu Janowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku".

Oczywiście w przypadku osób, które przestały sprawować funkcję bądź zaczęły ją pełnić w trakcie roku obrotowego, należy podać faktyczny okres zasiadania przez te osoby w organach spółki.

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje dla uchwał o udzieleniu absolutorium specjalnych wymogów względem quorum oraz większości kwalifikowanej. Zastrzeżena takie mogą znaleźć się jednakże w umowie spółki.

Jeżeli walne zgromadzenie odbyło się już po wskazanym terminie, oznaczać to będzie, iż odbyło się ono nieprawidłowo, zatem podjęte na nim uchwały będą nieważne (art. 58 k.c.). Istnieje jednakże również pogląd odmienny, wyrażony m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1998 roku, zgodnie z nim uchwała podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie terminu sześciu miesięcy, licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że naruszenie terminu przewidzianego w art. 390 § 1 KH (obecnie art. 395 k.s.h.) miało wpływ na jego treść (sygn. akt I CKN 243/98).

Nie ma natomiast wątpliwości, iż uchwały w przedmiocie absolutorium można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad (art. 240, 405 k.s.h.). Przepisy natomiast wprost wyłączają możliwość podjęcia ww. uchwał w drodze pisemnej. To samo dotyczy rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 231 § 4 k.s.h.). Tryb pisemnego głosowania występuje poza tym tylko w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jeszcze powinno się zająć zwyczajne walne zgromadzenie?

Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia winno być także m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jest to o tyle zrozumiałe, iż ocena sposobu sprawowania funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład organów możliwa jest w dużej mierze właśnie dzięki rozpatrywaniu podczas obrad walnego zgromadzenia ww. sprawozdań.

Jakie uprawnienia przysługują byłym członkom organów spółki?

Z powyższym korelują również uprawnienia byłych członków organów spółki. Przysługuje im bowiem prawo do:

 • udziału w walnym zgromadzeniu, w tym wypowiadania się w przedmiocie swojego absolutorium,

 • przeglądania oraz przedkładania uwag na piśmie do sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegłego rewidenta (art. 231 § 3, 395 § 3 k.s.h.).

Osoby pragnące skorzystać z przedstawionych uprawnień powinny wystąpić do zarządu z odpowiednim żądaniem na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem.

Nie jest wykluczone ponadto podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla osoby, która zmarła przed odbyciem zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Uchwała negatywna wpływać może w określonych sytuacjach na obowiązek spadkobierców do naprawienia szkody wyrządzonej działaniem bądź zaniechaniem spadkodawcy.

Jakie prawa przysługują wspólnikom i akcjonariuszom w związku z walnym zgromadzeniem w sprawie absolutorium?

Wspólnikom i akcjonariuszom przysługuje natomiast prawo żądania wydania odpisów wskazanych sprawozdań i opinii, najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem (art. 231 § 4, 395 § 4 k.s.h.). Akcjonariusze mogą ponadto żądać: wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 k.s.h.) oraz udzielenia przez zarząd podczas obrad walnego zgromadzenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 k.s.h.).

Należy również pamiętać, iż zarówno wspólnik, jak i akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium (art. 244, 413 k.

s.h.). Z brzmienia przytoczonego przepisu wynika, iż zakaz w nim przewidziany nie dotyczy udziału w dyskusji oraz zgłaszania wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium. Zakaz nie obejmuje również zastawnika oraz użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu. Przepis nie rozstrzyga, czy zakaz obowiązuje także w sytuacji, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika bądź akcjonariusza. W praktyce spotkać można rezygnację z podejmowania uchwał w tym przedmiocie i zastąpienie ich stwierdzeniem, iż w związku z dyspozycją art. 244, bądź 413 k.s.h. odstąpiono od podjęcia uchwały.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do KRS-u? 

Co prawda uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, niemniej takiemu wpisowi podlega uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności. W praktyce uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wskazanych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium spisywane są w tym samym protokole, składanym następnie w aktach rejestrowych spółki. Celem złożenia wskazanych dokumentów do akt spółki należy złożyć formularz „KRS-Z30 Sprawozdanie finansowe i inne dokumenty”. Jednakże, w przypadku gdy prócz sprawozdania pragniemy zarejestrować jeszcze inne zmiany, np. zmiany umowy spółki lub zmiany w składzie osobowym organów, należy złożyć wniosek o zmianę danych; w zależności od rodzaju spółki będzie to:

 • KRS-Z3 – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,

 • KRS-Z2 – w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej.

Do wskazanego wniosku dołączamy formularz „KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. Składając jedynie formularz KRS-Z30 ponosimy koszt wpisu stałego w wysokości 40 zł. W drugim przypadku wpis stały wynosi 400 zł. Ponadto należy uiścić opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 250 zł, opłatę tę uiszczamy w obu przypadkach, gdy wniosek dotyczy spółki akcyjnej (art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości). W przypadku pozostałych spółek roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły one co najmniej dwa z następujących warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Jakie są skutki udzielenia absolutorium?

Udzielenie absolutorium zwalnia w zasadzie członków organów spółki od odpowiedzialności względem spółki za wyrządzoną jej szkodę. Akt udzielenia absolutorium może być bowiem traktowany jak zwolnienie z długu, o którym mowa w art. 508 k.c. Jednakże w sytuacji, gdy szkoda wyniknęła z działania bądź zaniechania sprzecznego z prawem, skutek powyższy wystąpi tylko, gdy skwitowania udzielono pomimo przedstawienia wspólnikom materiałów, z których jednoznacznie wynikał fakt wyrządzenia spółce szkody. Pod pojęciem sprzeczności z prawem należy rozumieć sprzeczność zarówno z normami kodeksu spółek handlowych, umową bądź statutem spółki, jak i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

Wskazana wyżej zasada zna liczne wyjątki; i tak udzielenie absolutorium nie zwalnia członków organów spółki z o.o. od odpowiedzialności za:

 • świadome zgłoszenie do rejestru zawyżonej wartości wkładów niepieniężnych wniesionych przez wspólników (art. 175 § 2 k.s.h.),

 • dokonanie niezgodnej z prawem lub umową spółki wypłaty na rzecz wspólnika (art. 198, 350  k.s.h.),

 • szkodę wyrządzoną spółce w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika spółki bądź w przypadku upadłości spółki (art. 296 w zw. z art. 295 k.s.h.; analogiczną możliwość w spółce akcyjnej przewiduje art. 387 w zw. z art. 386 k.s.h.),

 • szkody, o których mowa w art. 291-294 k.s.h., w przypadku gdy zgromadzenie wspólników podejmujące uchwałę o udzieleniu absolutorium nie miało wiedzy o szkodzie.

Udzielenie absolutorium nie ma również wpływu na ewentualną odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania wobec wierzycieli oraz za zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność ta aktywuje się w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Można się od niej uwolnić jedynie, gdy wykaże się, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z winy członka zarządu, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego, wierzyciel nie poniósł szkody. Skwitowanie nie wyłącza również odpowiedzialności administracyjnej, karnej bądź karnoskarbowej za zachowanie sprzeczne z prawem, których dopuścił się członek organu spółki.

Podjęcie uchwały w przedmiocie nieudzielenia danej osobie absolutorium nie pociąga dla niej automatycznie negatywnych skutków, prócz niemożności powołania się na akt skwitowania celem uniknięcia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Osoba, której nie udzielono absolutorium, nie traci co do zasady swojego stanowiska. Niemniej brak akceptacji przez wspólników spółki sposobu postępowania członka jej władz może być przyczyną podjęcia uchwały o odwołaniu tejże osoby ze stanowiska. W umowie spółki można wszakże zastrzec, iż brak skwitowania skutkować będzie utratą mandatu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94., poz. 1037, ze zmianami; art. 175, 198, 231, 235, 238, 240, 244, 295, 296, 350, 395, 399, 386, 387, 402, 405, 407, 413, 420, 428);

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami; art. 58, 508);

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.; art. 64 ust. 1 pkt 4)

Źródła:

 • A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II, Zakamycze 2005;

 • J.Strzępka [red.], Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 1- 300, Warszawa 2005;

 • J.Strzępka [red.], Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 301- 633, Warszawa 2005

Potrzebujesz porady prawnej?

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

PE odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę

PE odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę

Parlament Europejski odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę Ministrów UE za 2007 rok. 571 posłów głosujących za (przy 41 przeciwnych i 21 wstrzymujących się) uznało, że administracyjne wydatki Rady Unii Europejskiej budzą wątpliwości, dlatego Parlament (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia (...)

Jak stosować RODO?

Jak stosować RODO?

Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów, uwzględniając doświadczenia z pierwszego półrocza stodowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu tego rozporządzenia na (...)

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

Jakie akty prawne zawierają regulacje dotyczące zamówień publicznych? Obecnie w Unii Europejskiej obowiązują następujące akty prawne regulujące problematykę zamówień publicznych: Dyrektywa Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych (...)

Procedura wobec Polski za nieprzyjmowanie „uchodźców”

Procedura wobec Polski za nieprzyjmowanie „uchodźców”

Polska, Czechy i Węgry – to kraje, wobec których Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o nierealizowanie decyzji Rady w sprawie relokacji uchodźców. Relokacja: Komisja wszczęła postępowania w sprawie (...)

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej. Czemu służy wprowadzenie procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania? Od 2016 r. organy podatkowe mogą przeciwdziałać praktykom (...)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach następuje wykluczenie dostawców (wykonawców)? Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  Dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Co to jest patent europejski?

Co to jest patent europejski?

Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja Monachijska z 5.10.1973 r.). Patent europejski udzielany jest na poszczególne kraje - strony Konwencji, wybrane przez zgłaszającego. W każdym państwie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o

Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o

Jednoosobowa spółka z o.o. została przejęta przez jej spółkę "matkę" w sierpniu br. Mandaty członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki przejętej wygasły z dniem jej przejęcia. W maju (...)

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej wybrany trzyosobowy Zarząd wpisany jest do Księgi wieczystej. Zarząd ten podpisuje umowę o zarządzanie z licencjonowanym Zarządcą. We wspólnocie tej od kilku (...)

Brak absolutorium dla zarządcy

Brak absolutorium dla zarządcy

Jakie mogą być konsekwencje prawne w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej (przedstawionego przez zarządcę) oraz w przypadku nieudzielenia Zarządowi Wspólnoty (...)

Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

Na zebraniu właściciele lokali zdecydowali, że zanim udzielą absolutorium zarządowi, należy przeprowadzić audyt (przegląd dokumentacji finansowej i organizacyjno-prawnej). Czy mogą przerwać zebranie (...)

Brak wykonania uchwały wspólnoty przez zarząd

Brak wykonania uchwały wspólnoty przez zarząd

Jakie kroki prawne pozwalają członkowi wspólnoty na - niejako - zmuszenie zarządu wspólnoty / administratora do wyremontowania dachu - (części wspólnej budynku). Przez wspólnotę mieszkaniową (...)

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia za zabezpieczenie

Opodatkowanie wynagrodzenia za zabezpieczenie

Jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podpisałem ze spółką umowę na udzielenie jej zabezpieczenia w postaci ustanowienia kaucji pieniężnej (depozytu gotówkowego) w banku, (...)

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Jak w świetle orzeczenia TK z dnia 28 kwietnia 2003 zmieniły się przepisy dotyczące dochodzenia ojcostwa przez ojca? Ojciec ma teraz legitymację procesową i może złożyć pozew o ustalenie jego (...)

Wykonywanie czynności bez odpowiedniego nr PKD

Wykonywanie czynności bez odpowiedniego nr PKD

Firma wykonuje usługi nie mając w we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiednich nr PKD. Wystawia za te usługi faktury. Czy jest jakaś kara lub czy są jakieś konsekwencje za wykonywanie (...)

Uchwała wspólnoty protokołowana przez notariusza

Uchwała wspólnoty protokołowana przez notariusza

Zarząd sprawowany przez Dewelopera (ustanowionego jako zarząd zwykły rok temu na mocy aktu notarialnego spisanego przy udziale pierwszego Właściciela) zwołuje roczne zebranie, przy uczestnictwie (...)

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Jakie prawne konsekwencje i korzyści wynikają z podpisania notarialnie przedwstępnej umowy dotyczącej zakupu mieszkania od dewelopera? Jakiej wysokości opłaty są pobierane przez notariusza? Przedwstępna (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami (...)

Udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

W spółce z o.o. odbędzie się zgromadzenie wspólników, gdzie będzie głosowanie nad absolutorium za rok 2006 dla organów sprawujących władzę. Były już zarząd, tzn. vice-prezes oraz prokurent, (...)

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Spółka akcyjna /niepubliczna/ zarząd jednoosobowy. Prezes zarządu może nie otrzymać absolutorium na tegorocznym WZA. Czy w przypadku, gdy prezes zarządu nie otrzyma absolutorium na WZA /podkreślam (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami (...)

Udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

W spółce z o.o. odbędzie się zgromadzenie wspólników, gdzie będzie głosowanie nad absolutorium za rok 2006 dla organów sprawujących władzę. Były już zarząd, tzn. vice-prezes oraz prokurent, (...)

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Spółka akcyjna /niepubliczna/ zarząd jednoosobowy. Prezes zarządu może nie otrzymać absolutorium na tegorocznym WZA. Czy w przypadku, gdy prezes zarządu nie otrzyma absolutorium na WZA /podkreślam (...)

Udzielenie absolutorium członkom organów sp.zo.o.

Udzielenie absolutorium członkom organów sp.zo.o.

W 3 osobowy skład Zarządu spółki z o.o. wchodzą wszyscy wspólnicy,z rozłożeniem na głosy 45, 30, 15 co daje łącznie 90 głosów w tym przypadku 100%.Wspólnicy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...)

Udzielenie absolutorium Prezesowi stowarzyszenia przez walne zgromadzenie

Udzielenie absolutorium Prezesowi stowarzyszenia przez walne zgromadzenie

Czy udzielenie absolutorium Prezesowi stowarzyszenia przez walne zgromadzenie, zwalnia go od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w okresie pełnienia przez niego funkcji? Kwestia udzielenia absolutorium (...)

Nieudzielenie absolutorium

Nieudzielenie absolutorium

Spółka akcyjna niepubliczna, 5 członków rady nadzorczej kadencja na 3 lata. Jeżeli członek rady nadzorczej którego kadencja ma trwać jeszcze 2 lata, nie otrzyma absolutorium na WZA w tym roku, (...)

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej wybrany trzyosobowy Zarząd wpisany jest do Księgi wieczystej. Zarząd ten podpisuje umowę o zarządzanie z licencjonowanym Zarządcą. We wspólnocie tej od kilku (...)

Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

Spółka ma dwóch udziałowców, 85% i 15% udziałów. Udziałowiec większościowy jest Prezesem jednoosobowego Zarządu. Według art. 244 ksh nie może on głosować w sprawie absolutorium dla siebie. (...)

Absolutorium w spółce z o.o.

Absolutorium w spółce z o.o.

Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. było m.in. skwitowanie trzyosobowego zarządu, w skład którego wchodzili wspólnicy, za rok 2002. Uchwała w przedmiocie absolutorium (...)

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań rzeczowych np. zaplanowanych inwestycji? (...)

Absolutorium a roszczenia po likwidacji spółki

Absolutorium a roszczenia po likwidacji spółki

Na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. podjęto m.in. uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków likwidatorowi. Złożono odpowiednie wnioski do KRS i spółkę wykreślono z (...)

Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o

Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o

Jednoosobowa spółka z o.o. została przejęta przez jej spółkę "matkę" w sierpniu br. Mandaty członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki przejętej wygasły z dniem jej przejęcia. W maju (...)

Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

Na zebraniu właściciele lokali zdecydowali, że zanim udzielą absolutorium zarządowi, należy przeprowadzić audyt (przegląd dokumentacji finansowej i organizacyjno-prawnej). Czy mogą przerwać zebranie (...)

Odwołanie członków zarządu

Odwołanie członków zarządu

Uzasadnione zastrzeżenia członków spółdzielni mieszkaniowej do pracy zarządu przejawiły się wnioskiem zebrań grup członkowskich o nieprzyjęcie rocznego sprawozdania z pracy zarządu. Z jakimi (...)

Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej udziela corocznie członkom zarządu absolutorium, w tym także osobom znajdującym się na stanowisku prezesów. Prezes spółdzielni jest zatrudniony na (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011 Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających od A do Z Termin: 2011.09.30, Łódź ________________________________________ Zapraszamy (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Utrata prawa jazdy

Utrata prawa jazdy Witam Mam pytanie Jadąc samochodem uderzyłem w drzewo Byłem pod wpływem alkoholu 2,52 promila w wydychanym powietrzu. Jechałem sam o godzinie 4 rano po mało uczęszczanej drodze. (...)

sprawa alimentacyjna -adwokat Łódź!

sprawa alimentacyjna -adwokat Łódź! Witam! Czeka mnie trudna sprawa o alimenty od męża. Czy ktoś by mógłby mi polecić jakiegoś dobrego , niedrogiego adwokata najlepiej z Łodzi? Z góry dziękuję! (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

Niebieska Karta

Niebieska Karta Witam! Piszę z prośbą o pomoc i radę w sprawie sprzed kilku dni. Bardzo proszę o rzeczowe i możliwie szybkie odpowiedzi, ponieważ czas może tu być czynnikiem kluczowym. Z góry (...)

Ukończenie wyższej uczelni

Ukończenie wyższej uczelni Czy jest jaka prawna definicja "ukończenia szkoły wyższej"? Pojawil sie problem jak traktowac osobe, która ukończyła szkołę średnia (posiada świadectwo) (...)

Pytanie dot. absolutorium i walnego zebrania członków

Pytanie dot. absolutorium i walnego zebrania członków Witam, mój ojciec trochę wojuje ze spółdzielnią jeżeli chodzi o koszty, czynsze itp. I poprosił mnie żebym "zapytała internety" o dwie rzeczy. (...)

Absolutorium dla zarzadu spoldzielni

Absolutorium dla zarzadu spoldzielni Witam . NA WALNYM ZEBRANIU CZLONKOW SPOLDZIELNI GLOSUJACYCH BYLO 36 ZA BYLO 13 PRZECIW 3 RESZTA GLOSUJACYCH SIE WSTRZYMALA . CZY TAKI STOSUNEK GLOSOW WYSTARCZY DO (...)

Ukończenie wyższej uczelni

Ukończenie wyższej uczelni Czy jest jaka prawna definicja "ukończenia szkoły wyższej"? Pojawil sie problem jak traktowac osobe, która ukończyła szkołę średnia (posiada świadectwo) (...)

Pytanie dot. absolutorium i walnego zebrania członków

Pytanie dot. absolutorium i walnego zebrania członków Witam, mój ojciec trochę wojuje ze spółdzielnią jeżeli chodzi o koszty, czynsze itp. I poprosił mnie żebym "zapytała internety" o dwie rzeczy. (...)

Absolutorium dla zarzadu spoldzielni

Absolutorium dla zarzadu spoldzielni Witam . NA WALNYM ZEBRANIU CZLONKOW SPOLDZIELNI GLOSUJACYCH BYLO 36 ZA BYLO 13 PRZECIW 3 RESZTA GLOSUJACYCH SIE WSTRZYMALA . CZY TAKI STOSUNEK GLOSOW WYSTARCZY DO (...)

czy w spółce komandytowej udziela się absolutorium?

czy w spółce komandytowej udziela się absolutorium? czy w spółce komandytowej udziela się absolutorium?

czy udziela się absolutorium dla prokurenta?

czy udziela się absolutorium dla prokurenta? czy udziela się absolutorium dla prokurenta?

Spolka z o.o -absolutorium dla prezesa zarządu

Spolka z o.o -absolutorium dla prezesa zarządu Prezes zarządu w spółce z o.o. został wybrany zgodnie z umową spółki na trzyletnią kadencję. Po roku czasu Zebranie Wspólników nie udzieliło (...)

czy uchwały o udzieleniu absolutorium radzie nadzorczyj należy dołączyć do krs z30?

czy uchwały o udzieleniu absolutorium radzie nadzorczyj należy dołączyć do krs z30? czy uchwały o udzieleniu absolutorium radzie nadzorczyj należy dołączyć do krs z30?

skutki uchylenia uchwał

skutki uchylenia uchwał w lutym tego roku właściciele wspólnoty podjęli w trybie mieszanym uchwały wg zasady jeden głos jeden właściciel; zarząd powołał się na wcześniej podjętą uchwałę (...)

SPÓLNOTA MIESZKANIOWA

SPÓLNOTA MIESZKANIOWA Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej w niewielkim bloku liczącym ok. 100 lokali. Zarząd robi przekręty. Czy jest jakaś instytucja która może na wniosek członka lub członków (...)

Spółka z o.o. (3)

Spółka z o.o. (3) Dokładna charakterystyka sp. z o.o. (l_bienek) gdzie? e-prawnik odpowiedzialność członków w spółce z o.o. wg. nowego kdeksu spółek handlowych , a zwłaszcza w przypadku likwidacji (...)

Obrona pracy dyplomowej po latach jest możliwa ?.

Obrona pracy dyplomowej po latach jest możliwa ?. Witajcie witajcie ludzie z tego forum. 4 lata temu skończyłem studia wszystko zaliczone, absolutorium zdane na 4,5. Niestety z pracą dyplomowa było (...)

Porady prawne