Ugoda administracyjna

21.5.2020

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

W toku postępowania administracyjnego,  strony co do zasady mogą zawrzeć ugodę, skracając w ten sposób czas trwania postępowania oraz osiągając wspólnie pożądane efekty. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w drodze ugody?

Dopuszczalność ugody

Ugodę należy rozumieć jako porozumienie pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, określające ich wzajemne prawa i obowiązki w ramach danej, konkretnej sprawy administracyjnej. Zawarcie ugody jest możliwe wówczas, gdy charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Istotne jest podkreślenie, że zawarcie ugody nie może nastąpić w ramach postępowań toczących się z udziałem jednej strony. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 roku (sygn. akt I OSK 3044/18), strona nie może zawrzeć ugody z organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie.

Porady prawne

Termin zawarcia ugody

Zawarcie ugody może nastąpić zarówno na etapie pierwszej lub drugiej instancji postępowania. Granicę czasową stanowi chwila wydania decyzji w ramach danej instancji. Jeżeli istnieją przesłanki do zawarcia ugody, organ przed którym toczy się postępowanie odracza wydanie decyzji oraz wyznacza stronom odpowiedni termin do zawarcia ugody. Jeżeli jedna ze stron zrezygnuje z zawarcia ugody, organ rozstrzyga sprawę wydając decyzję. Jeżeli ugoda została zawarta w toku postępowania odwoławczego, decyzja organu pierwszej instancji traci moc z dniem, w którym stanie się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę.

Warunki zawarcia i skuteczności ugody

Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych oświadczeń stron. Przed podpisaniem treści ugody, zostaje ona odczytana stronom, chyba że ugoda sporządzona jest w formie dokumentu elektronicznego. Skuteczność ugody wymaga jej zatwierdzenia przez organ, przed którym została zawarta. Odmowa zatwierdzenia ugody obejmuje sytuacje, gdy ugoda narusza ona interes społeczny lub słuszny interes stron. Przykładem takiej sytuacji może być ugoda dotycząca wznowienia robót budowlanych, podczas gdy przepisy prawa budowlanego wymagają nakazania rozbiórki (wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2005 roku, sygn. akt VII SA/Wa/176/05). Dodatkowo organ odmówi zatwierdzenia ugody, jeżeli jej zawarcie wymaga uzyskania stanowiska innego właściwego organu, zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następują w drodze postanowienia, które powinno zostać wydane w terminie 7 dni od daty zawarcia ugody. Na powyższe postanowienie  przysługuje zażalenie. Z dniem, w którym postanowienie o zatwierdzeniu ugody stanie się prawomocne, wykonalna staje się również ugoda. Wywiera ona takie same skutki jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zawarcie ugody administracyjnej

Zawarcie ugody administracyjnej

  Kiedy można zawrzeć ugodę administracyjną? Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której strony tego postępowania zdolne są do porozumienia (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. Wspólnota odebrała budynek od inwestora, ale w protokole odbioru zaznaczono wszystkie istniejące (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, a polega na wydawaniu aktów stosowania prawa z zachowaniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Burmistrz wypowiedział lokal użytkowy. Jak się wydaje nie miał konkretnego powodu. Przez wypowiedzenie lokalu gmina wyrzuca firmę na ulicę. Nikt nie troszczy się o to co będzie dalej z firmą, (...)

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Nieruchomość, (3 kondygnacyjny budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi w parterze mający w sumie 11 niezależnych lokali oraz piwnice i strychy) była w posiadaniu 4 współwłaścicieli. Jeden ze (...)

FORUM PRAWNE

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna Poszukuję materiałów dotyczących podanego tematu (Arni) JA TAKŻE POSZUKUJĘ MATERIAŁÓW O UGODZIE, MOGĘ PODAĆ SWÓJ INTERNETOWY ADRES TO NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ, PISZĘ (...)

Porady prawne