Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

Co stanie się po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty?

Nowe przepisy pozwalają zadłużonym spłacić długi w granicach ich możliwości finansowych i uwolnić się od pozostałego długu, który przerasta możliwości finansowe. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego objętych planem spłaty oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego. Umarzając zobowiązania upadłego, których nie udało się zaspokoić w przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym, sąd wymieni wierzyciela, tytuł i sumę zobowiązania, podlegającego umorzeniu. Umorzenie części długów może więc nastąpić dopiero wtedy, gdy dłużnik wykona cały ustalony przez sąd plan spłaty.

Co to oznacza dla dłużnika i wierzycieli?

Nie ma więc możliwości umorzenia zobowiązań dłużnika w stosunku do tych wierzycieli, którzy nie brali udziału w postępowaniu upadłościowym, ponieważ np. dłużnik rozmyślnie ich pominął przy sporządzaniu spisu wierzycieli i listy wierzytelności. Umorzenie zobowiązań nie dotyczy też zobowiązań upadłego, obejmujących świadczenia okresowe (np. alimentów, renty), których tytuł prawny nie wygasł, oraz zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości.  

O umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego sąd orzeknie na wniosek upadłego, po przeprowadzeniu rozprawy, o której terminie zawiadomi wszystkich wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań, po częściowej lub pełnej spłacie długów, powoduje, iż dłużnik będzie mógł zacząć nowe życie - bez naliczania kolejnych odsetek i komorników.

Przykład:

  • Mieszkanie dłużnika warte jest 200 tys. zł, a dłużnik miał 500 tys. zł długów. Jeżeli mieszkanie to zostanie zlicytowane, to dłużnik ma jeszcze 300 tys. zł do spłaty. Dostanie ponadto pieniądze na 12-miesieczny czynsz, czyli np. 9 tys. zł. Jeśli w wyniku wykonania planu spłaty dłużnik zdoła zaspokoić jeszcze 50 tys. zł długów, to dzięki nowej ustawie pozostałe 250 tys. zł długów zostanie mu po 5 latach umorzone.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne