Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

5.1.2016

Anna Jasielska-Papierkowska

Anna Jasielska-Papierkowska

Pracownicy podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w postaci kursów, szkoleń czy też przedmiotowych studiów podyplomowych, wychodzą z założenia, że przysługuje im ustawowo prawo do urlop szkoleniowy na ten cel. Kierując do pracodawcy wniosek o jego udzielenie, z zaskoczeniem uzyskują informację, że nie zostaje pozytywnie rozpoznany.

Co do zasady, zgodnie z kodeksem pracy, prawo do urlopu szkoleniowego przyznane zostało pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, jeśli proces kształcenia kończy się przystąpieniem do egzaminu: eksternistycznego, maturalnego, dyplomowego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyjątek dotyczy pracownika uczęszczającego na studia kończące się przygotowaniem pracy dyplomowej, któremu urlop przysługuje również na przygotowanie tej pracy w ostatnim roku studiów. Zatem w przypadku, gdy podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie wiąże się z przystąpieniem pracownika do jednego z wymienionych egzaminów to urlop szkoleniowy pracownikowi nie przysługuje.

Porady prawne

W dniu 1 października 2011 r., weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167). Paragraf 6 w/w aktu prawnego wśród warunków ukończenia studiów podyplomowych wymienia obecnie ,,pracę końcową" lub ,,egzamin końcowy". Powyższe sformowania zastąpiły użyte w poprzednio obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu pojęcia ,,praca dyplomowa" i ,egzamin dyplomowy". W związku z tą zmianą, aktualnie nie ma już żadnych wątpliwości i niejasności, jakie występowały do tego momentu, że pracodawca nie ma obowiązku udzielić urlopu szkoleniowego pracownikowi - słuchaczowi studiów podyplomowych.

Co więcej, w ocenie MPiPS podnoszenie przez pracownika wiedzy ogólnej nie zobowiązuje pracodawcy do udzielania mu jakichkolwiek świadczeń, gdyż nie mieści się w pojęciu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że pracodawca w takim przypadku może jedynie dobrowolnie przyznać pracownikowi jakieś świadczenia, (stanowisko MPiPS – Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, dostępne na: www.mpips.gov.pl).

Obowiązujące obecnie przepisy prawa pracy nie stoją jednak na przeszkodzie, żeby pracownikowi, który podjął studia podyplomowe po 1 października 2011 r., pracodawca dobrowolnie przyznał urlop szkoleniowy zgodnie np. z art. 1033 kodeksu pracy, jako świadczenie dodatkowe. Katalog świadczeń dodatkowych, z racji tego, że jest katalogiem otwartym, umożliwia przyznanie bardzo różnych świadczeń, poczynając od tych wymienionych w przepisie, jak opłata za kształcenie, koszty przejazdu, zakwaterowania czy podręczników, a kończąc na płatnym urlopie szkoleniowy, w zakresie, w jakim wykracza poza wymiar określony w art. 1031 kodeksu pracy, albo w sytuacji, w której urlop taki pracownikowi nie przysługuje. Co jednak istotne i o czym nie można zapominać, to przyznanie takich fakultatywnych świadczeń zależy wyłącznie od woli pracodawcy i od uzgodnień między zainteresowanymi stronami.

W praktyce można zaobserwować dwie sytuacje, gdzie albo pracodawca kieruje sam pracownika na studia podyplomowe, albo, kiedy takie studia wynikają wyłącznie z jednostronnej decyzji pracownika. Wówczas, jeśli to pracodawca kieruje samodzielnie pracownika na studia podyplomowe (czy też jakiekolwiek inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych) to, co do zasady przyznaje mu świadczenie dodatkowe w postaci płatnego urlopu szkoleniowego, tym bardziej, kiedy podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika tyczy się obszaru wiedzy koniecznego i uzasadnionego z punktu widzenia działalności pracodawcy. Natomiast, kiedy pracownik podejmuje studia podyplomowe na własną rękę, a wiedza z nich zdobyta nie jest w obszarze zainteresowania pracodawcy, wówczas najczęściej udzielany jest pracownikowi na ten cel urlop bezpłatny.

W związku z powyższym, zanim pracownik podejmie kształcenie podyplomowe, winien skonsultować uprzednio swoją decyzję z pracodawcą, tak, aby mieć świadomość, czego może oczekiwać od pracodawcy w zakresie ewentualnego urlopu szkoleniowego, gdyż, co do zasady nie ma on roszczenia o jego udzielenie. 

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji (...)

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od (...)

Dodatkowy urlop dla żądnych wiedzy

Dodatkowy urlop dla żądnych wiedzy

Nawet 21 dni dodatkowego urlopu należy się pracownikowi, któremu szef pozwolił zostać studentem i podnieść kwalifikacje zawodowe. Firma, która sama skieruje pracownika na szkolenie lub naukę w szkole albo zgodzi się na jego udział w takich zajęciach, będzie musiała udzielić mu wolnego. Takie obowiązki nakłada na szefa obowiązująca od dzisiaj nowelizacja kodeksu pracy (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. ##baner## Nabycie prawa (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // pracach // rozwojowych. Zastępuje ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do (...)

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? 3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); podejmowania i setOstatni( '3' ); odbywania setOstatni( '4' ); przez setOstatni( '5' ); cudzoziemców setOstatni( '6' ); studiów i setOstatni( '7' ); szkoleń oraz ich setOstatni( '8' (...)

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Sąsiad zalał twoje mieszkanie? Złodziej ukradł Twój komputer? Odniosłeś rany w wypadku na drodze? W takich sytuacjach można zażądać od sprawcy odszkodowania w drodze powództwa cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 415 kodeksu cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Składając pozew o odszkodowanie, trzeba udowodnić następujące (...)

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Jak skutecznie powiadomić dziecko o naruszeniu dotyczących jego danych osobowych? Jakie prawa przysługują dziecku w takiej sytuacji? Czy potrzebny jest udział rodzica w informowaniu o naruszeniach? Dzieci mają prawo być informowane o naruszeniach, które ich dotyczą Motyw 38 do preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zawiera postulat (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu? Jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego? W pierwszej kolejności abonent powinien zgłosić fakt kradzieży do najbliższej jednostki policji i poprosić o wydanie (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla (...)

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Komu przysługuje dodatek elektryczny? Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. Dodatek elektryczny to jednorazowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy

Pracownik złożył podanie do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na dalszą kontynuację studiów 2-letnich uzupełniających systemem wieczorowym na kierunku ściśle związanym z wykonywaną pracą. (...)

Wymiar urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu szkoleniowego

Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie pracy magisterskiej. 10.06.2002 (...)

Urlop dodatkowy na obronę pracy magisterskiej

Urlop dodatkowy na obronę pracy magisterskiej

Mam zatrudnionego studenta na umowę o pracę na pełny etat. Proszę mi napisać czy przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop na obronę pracy magisterskiej? Kwestie związane z zadanym pytaniem reguluje (...)

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Lekarz zatrudniony w przychodni publicznego ZOZ zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 4 dni w związku z odbywaniem praktyk w ramach rozpoczętych studiów (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Wymogi na stanowisko inspektora BHP

Wymogi na stanowisko inspektora BHP

W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym stanowisku pracuje pracownik, (...)

Dofinansowanie studiów pracowników

Dofinansowanie studiów pracowników

Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy? Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)

Zasada ochrony praw nabytych

Zasada ochrony praw nabytych

Osoba A w 2003 roku rozpoczęła 5 letnie dzienne magisterskie studia w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Program tych studiów w chwili ich rozpoczęcia był zgodny z ówczesnym prawem (...)

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Jakie kwalifikacja należy posiadać, aby objąć stanowisko zastępcy kierownika USC? Ubiegać się o stanowisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w świetle obecnie obowiązujących przepisów (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

urlop szkoleniowy

urlop szkoleniowy urlop szkoleniowy Witam, rozpoczęłam studia podyplomowe zaocznie na własną rękę ( pracodawca nie wysłał mnie na te studia), czy nadal przysługuje mi urlop szkoleniowy, jeśli (...)

urlop szkoleniowy

urlop szkoleniowy BArdzo fajny artykuł z money.pl polecam do przeczytania sobie osoby zainteresowane i czesto odbywajace szkolenia;) http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/komu;nalezy;sie;urlop;szkoleniowy,36,0,846372.html

Wypowiedzenie a urlop szkoleniowy

Wypowiedzenie a urlop szkoleniowy Witam, w lipcu 2016 podpisałam z pracodawcą umowę o dokształcanie na studiach magisterskich. Pracodawca zobowiązał się do opłaty 50% czesnego oraz udzielenie 21 (...)

Urlop szkoleniowy-umowa

Urlop szkoleniowy-umowa Witam Mam pytanie kiedy pracownik może dostac urlop szkoleniowy dokładnie mi chodzi jaka umowa musi być spisana?Z góry dziękuję

jak napisac podanie o urlop szkoleniowy?

jak napisac podanie o urlop szkoleniowy? jak napisac podanie o urlop szkoleniowy?

Pofinansowanie do studiów

Pofinansowanie do studiów czy ktoś może wie , na jakich zasadach można lub nie można dofinansować prokurentowi sp. z o.o.( umowa o pracę) studia podyplomowe? Prosze o pilną pomoc!!!!! (ivone7777) (...)

Aplikacja kuratorska

Aplikacja kuratorska W środe idę na rozmowę kwalifikacyjną do Sądu Okręgowego w sprawie aplikacji kuratorskiej.Jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć z czego się przygotować i jak wygląda taka (...)

Praca w sądzie

Praca w sądzie Nie wiecie może, jaki egzamin trzeba zdać aby dostać pracę w sądzie (pracownik biurowy)? Pani która przyjmowała podanie sttwierdziła, że trzeba przejść egzamin z UPC czy coś (...)

Gdzie i jakie studia podyplomowe należy skończyć aby zostać kuratorem zawodowym

Gdzie i jakie studia podyplomowe należy skończyć aby zostać kuratorem zawodowym Witam serdecznie, jestem studentem,od października będę na 4roku. Obecnie odbywam praktyki w Zespole Kuarorskim. Interesuje (...)

Studia Facility Management

Studia Facility Management Studia Podyplomowe ?Facility Management ? zarządzanie budynkiem? na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Edycja jesienna 2009 Studia podyplomowe "Facility (...)

Prawo cytatu a podręcznik edukacyjny

Prawo cytatu a podręcznik edukacyjny Czy w niżej wymenionych przypadkach ma zastosowanie Prawo cytatu (dotyczy to podręcznika do nauki języka obcego)? - wykorzystanie fragmentu istniejącego tekstu (...)

Nieuwzględnienie zaświadczenia od lekarza przez pracodawcę

Nieuwzględnienie zaświadczenia od lekarza przez pracodawcę Dzień dobry, dnia 09.11.2022 otrzymałam zaświadczenie o pracy wyłącznie zdalnej. Od 09 do 18.11.2022 byłam na zwolnieniu lekarskim. Od (...)

Nękanie głuchymi telefonami z numeru zastrzeżonego - gdzie mogę to zgłosić?

Nękanie głuchymi telefonami z numeru zastrzeżonego - gdzie mogę to zgłosić? Witam, Od kilku miesięcy średnio raz na kilka dni dostaję głuche telefony z numeru zastrzeżonego. Osoba dzwoniąca (...)

Syndyk i wypłata odpraw

Syndyk i wypłata odpraw Witam, w maju tego roku sąd uznał upadłość firmy w której pracuje, w październiku syndyk rozwiązał moja umowę. Do czasu wygaśnięcia umowy wynagrodzenie otrzymywałam. (...)

Sąsiadki prostytutki

Sąsiadki prostytutki Dzień dobry, Mam pewien kłopot, jak już wynika z tematu, mieszkam vis a vis w bloku z paniami lekkich obyczajów, które przyjmują dość dużo klientów. Sytuacja ta ciągnie (...)

Porady prawne