Ustalanie dochodu i opodatkowanie przy likwidacji działalności gospodarczej

Na podatnikach będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku jej likwidacji ciążą określone obowiązki. Poznaj zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

Jakie są obowiązki w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej?

Na podatnikach będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku jej likwidacji ciążą obowiązki, których zasady zostały uregulowane w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "updof”,
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwana dalej "uzpdof”,
 • rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwane dalej "rpkpir”.
Porady prawne

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w zależności od wybranej formy opodatkowania, podatnik zobowiązany jest:

- skala podatkowa lub jednolita 19% stawka podatku:

 • sporządzić spis z natury;
 • w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem;
 • wpisać spis z natury do księgi przychodów i rozchodów;
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika ;
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;
 • złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku;
- zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych:
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika ;
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;
 • złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku.
- karta podatkowa:
 • najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty likwidacji działalności gospodarczej powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-16Z o likwidacji działalności;
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika; 
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;
 • po roku podatkowym, w terminie do 31 stycznia złożyć deklarację wg ustalonego wzoru (PIT-16A).

Jakie są zasady ustalania dochodu i opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, ustalając dochód do opodatkowania za ostatni miesiąc działalności, podatnicy nie mają obowiązku ustalenia zaliczki z uwzględnieniem różnic remanentowych na dzień likwidacji. Obowiązek ustalenia dochodu z uwzględnieniem sporządzonego remanentu powstaje tylko w sytuacjach przewidzianych w updof, czyli remanentu sporządzonego na koniec miesiąca z woli podatnika lub na zarządzenie naczelnika urzędu skarbowego.

W sytuacji likwidacji działalności gospodarczej przez osobę, która prowadzi ją na własne nazwisko, ustalając dochód do opodatkowania podatnik ten stosuje zasady rozliczenia zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania. Natomiast w przypadku likwidacji spółki osobowej bądź wystąpienia z takiej spółki wspólnika (który zaprzestaje w niej wykonywać działalność), tylko otrzymane środki pieniężne mają wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania, z tą różnicą, że zasady te obowiązują podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, oraz jeżeli otrzymane środki pieniężne dotyczą:

 • wystąpienia ze spółki osobowej – wówczas są opodatkowane w nadwyżce nad dochodem/przychodem już opodatkowanym przez cały okres, w którym wspólnik działał w tej spółce; ustalając dochód do opodatkowania (w przypadku środków pieniężnych otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej), uwzględnia się wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce;
 • likwidacji spółki osobowej – wówczas są wyłączone z przychodów do opodatkowania.
Przykład rozliczenia w sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej:

Spółkę jawną tworzy czterech wspólników. Prawo do udziału w zyskach określono w równych częściach po ¼. Jeden ze wspólników występuje ze spółki. W związku z tym otrzymuje 1.600 zł i wniesione aportem składniki majątku. Przed wystąpieniem ze spółki wspólnik nie otrzymał żadnych środków pieniężnych od spółki. Spółka osiągnęła: 

 • przychody w wysokości: 20.000 zł
 • koszty w wysokości: 16.000 zł
 • dochód: (20.000zł – 16.000 zł) 4.000 zł.
     Dochód przypadający na wspólnika zgodnie z udziałem wynosi: 1.000 zł (4.000 zł x ¼).

Dochód wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki i otrzymania środków pieniężnych podlegający opodatkowaniu wynosi 600 zł (1.600 zł – 1.000 zł).

[Przykład publikowany w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów Nr 1 (93) z 2011 r., s. 14]


Podstawa prawna:
 

Na podst. sip.mf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne