28.7.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wypadek przy pracy - co dalej?

Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy może dojść do wypadku przy pracy. Żaden pracodawca nie jest w stanie wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy, ale znajomość obowiązujących w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy procedur pozwoli pracodawcy uniknąć dodatkowych kłopotów. Niniejszy artykuł opisuje krok po kroku poszczególne czynności, których winien dokonać pracodawca i inne podmioty w związku z wystąpieniem w zakładzie pracy wypadku. Przepisy w tym zakresie pracodawca powinien znać już wcześniej, aby wdrożyć w zakładzie pracy odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz wyznaczyć wybranym pracownikom odpowiednie funkcje i umożliwić im odbycie właściwych szkoleń.

Definicja wypadku przy pracy

Definicja wypadku przy pracy zawarta jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Za "wypadek przy pracy" uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Do cech niezbędnych dla uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy uznaje się następujące elementy:

 1. wystąpienie urazu cielesnego bądź śmierci pracownika;

 2. wywołane przez przyczynę zewnętrzną;

 3. zdarzenie nastąpiło w związku ze świadczeniem pracy.

Porady prawne

Obowiązki pracodawcy bezpośrednio po wystąpieniu wypadku przy pracy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie w miejscu, w którym miał miejsce wypadek przy pracy. Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić udzielenie pierwszej pomocy, a także na pracodawcy ciąży obowiązek wezwania odpowiednich służb celem udzielenia pomocy lekarskiej i szpitalnej.

Dalsze obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

Jeżeli miał miejsce śmiertelny, ciężki lub zbiorowy wypadek przy pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Pracodawca ma obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

 1. dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;

 2. uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;

 3. dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody okręgowego inspektora pracy i prokuratora jest dopuszczalne tylko, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Pracodawcy nie wolno uruchamiać maszyn i innych urządzeń technicznych nawet po zabezpieczeniu miejsca wypadku. Pracodawca może uruchomić maszyny i inne urządzenia techniczne dopiero po dokonanym uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku. Natomiast w przypadku, gdy miał miejsce ciężki, śmiertelny bądź zbiorowy wypadek przy pracy zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń udziela pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie zaistnienia takich wypadków w zakładzie górniczym - także po uzgodnieniu z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

Ustalenie przyczyn wypadku przy pracy

Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności:

 1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

 2. jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku;

 3. wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

 4. zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;

 5. zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;

 6. zebrać inne dowody dotyczące wypadku;

 7. dokonać prawnej kwalifikacji zdarzenia i ustalić czy miał miejsce wypadek przy pracy, czy też nie miał miejsca taki wypadek;

 8. określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. 

W ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione. Jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół powypadkowy wykorzystuje ustalenia zespołu specjalistów, powołanego do ustalenia przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów technicznych i technologicznych.

Jeżeli wypadek przy pracy miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek przy pracy, w którym została poszkodowana osoba nie będąca jego pracownikiem, jest obowiązany w szczególności:

 1. zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu;

 2. zabezpieczyć miejsce wypadku;

 3. zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego;

 4. udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika. Pracodawca ten zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeżeli pracodawca poszkodowanego pracownika lub sam poszkodowany oraz członkowie rodziny zmarłego pracownika nie zgadza sie z ustaleniami dokonanymi w protokole powypadkowym przez pracodawcę, w którego zakładzie pracy miał miejsce wypadek, zwraca on nie zatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół nie zatwierdzony przez pracodawcę.

Protokół powypadkowy 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli protokół powypadkowy sporządzony został przez zespół powypadkowy w terminie późniejszym niż 14 dni wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, przyczyny tego opóźnienia powinny zostać podane w treści protokołu powypadkowego.

Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu jego zatwierdzenia. Jeżeli jeden z członków zespołu powypadkowego nie zgadza się z treścią tego protokołu, ma on prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. W przypadku gdy wystąpi rozbieżność zdań członków zespołu powypadkowego, o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem, do którego to protokołu powypadkowego poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, o którym to uprawnieniu zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Poszkodowany ma także prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany pracownik zmarł, zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz pouczyć ich o prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Jeżeli w protokole powypadkowym znajdzie się stwierdzenie, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga to szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Do protokołu powypadkowego należy dołączyć zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego pracownika oraz członków jego rodziny - stanowiące integralną część protokołu.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Pracodawca może zwrócić nie zatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w treści rozporządzenia. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół nie zatwierdzony przez pracodawcę. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny.

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca winien niezwłocznie doręczyć właściwemu inspektorowi pracy. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zawierający ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy, z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

W przypadku gdy pracodawca uchyla się od obowiązku sporządzenia protokołu powypadkowego, państwowy inspektor pracy może nakazać pracodawcy ustalenie, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku.

Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat.

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy określony został w załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika mogą kwestionować ustalenia dokonane w protokole powypadkowym. W tym celu powinni wnieść odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego do sądu ubezpieczeń społecznych. Pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika mogą także domagać się w postępowaniu przed sądem ubezpieczeń społecznych ustalenia, że miał miejsce wypadek przy pracy, wnosząc do tego sądu odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Rejestr wypadków przy pracy

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Rejestr taki sporządzany jest na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków przy pracy zawiera: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Statystyczna karta wypadku przy pracy

Pracodawca ma obowiązek sporządzić także statystyczną kartę wypadku przy pracy.  

Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej „protokołem powypadkowym", albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 (pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku). 

Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego lub oryginał sporządzony w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Wzór statystycznej karty wypadku określony został w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Pracodawca musi też pamiętać, że pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

 

Pamiętaj, że:

 • pracodawca ma zawsze obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć miejsce wypadku przy pracy;
 • w przypadku wystąpienia ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora;
 • zawsze należy dokonać ustalenia przyczyn wypadku oraz sporządzić protokół powypadkowy.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Świadczenia wypadkowe

Świadczenia wypadkowe

Kto podlega ubezpieczeniom wypadkowym? Krąg osób objętych ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają (...)

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Dla kogo refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych? Jeżeli ktoś miał wypadek przy pracy lub stwierdzono u niego chorobę zawodową, to ZUS może zwrócić część poniesionych przez niego kosztów (...)

Jakie ogrzewanie i wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

Jakie ogrzewanie i wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

Jaką temperaturę należy zapewnić w pomieszczeniach pracy? W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne (...)

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Bezpieczna pomoc przy zbiorach 18 maja 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza zmiana w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy (...)

Agencja pracy tymczasowej - charakterystyka instytucji

Agencja pracy tymczasowej - charakterystyka instytucji

Działalność podmiotu polegająca na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia (...)

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg konsekwencji prawnych w zakresie regulacji czasu pracy kierowców. Obecnie kwestię tę normują : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 - zwana dalej u.c.p.k.). Zastąpiła ona (...)

Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy?

Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy?

We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. Jakie oświetlenie (...)

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. ##baner## Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - (...)

Czy wypadek pijanego pracownika, to wypadek przy pracy?

Czy wypadek pijanego pracownika, to wypadek przy pracy?

Marian B. zginął pod gąsienicami koparki. Choć stało się to w pracy, jego rodzina nie dostanie po nim renty wypadkowej, bo w chwili tragedii był nietrzeźwy. Operator koparki w jednej z podlaskich kopalni żwiru Marian B. w trakcie holowania pojazdu albo wypadł z kabiny, albo schodził po poruszających (...)

Bakteriobójcza świetlówka przyczyną wypadku zbiorowego

Bakteriobójcza świetlówka przyczyną wypadku zbiorowego

Kontrola przeprowadzona w miejscowości S. w jednej ze spółdzielni pracy związana była ze zbiorowym wypadkiem przy pracy, jakiemu uległo 7 pracowników, doznając oparzeń skóry oraz podrażnienia rogówki oczu. Pracownicy przygotowywali wyroby drewniane do lakierowania (...)

Jak postępować po wypadku przy pracy?

Jak postępować po wypadku przy pracy?

Powracamy do tematu - wypadek przy pracy. Ostatnio (nr 7 gazety) pisaliśmy o czynnościach ratowniczych oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także o konieczności powiadomienia stosownych organów zewnętrznych. Na tym etapie priorytetem jest zdrowie i życie (...)

Wypadek niczego nie nauczył

Wypadek niczego nie nauczył

Prace związane z podwieszaniem sieci trakcyjnej prowadzone były z pomostów dachowych poruszającego się pociągu sieciowego. Pomosty w trakcie wykonywanych robót na wysokości nie miały postawionych barierek ochronnych. Pracownicy nie stosowali kasków ochronnych głowy. Takie nieprawidłowości (...)

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629). Jak zmieni się sytuacja pracownika w razie śmierci takiego pracodawcy? Ustawa powyższa (...)

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna? Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 (...)

Pochwycony przez frezarkę

Pochwycony przez frezarkę

  Inspektor OIP Bydgoszcz badał okoliczności i przyczyny ciężkiego wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik firmy bydgoskiej. Poszkodowany w dniu wypadku miał za zadanie wiercenie otworów i frezowanie elementów okładzin do frezarki młotkowej. Pracownik wykonał kilka okładzin (...)

Zawał przyczyną wypadku

Zawał przyczyną wypadku

  Kontrola została przeprowadzona przez inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy.  Pracownik w czasie wykonywania pracy (układania kostki brukowej) stracił przytomność i zmarł wskutek zawału mięśnia sercowego. Pracodawca (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Kontrakty terminowe  stanowią znaczną część spośród zawieranych na rynku umów o pracę. Wiele z nich to umowy zawierane na dłuższe, nawet kilkuletnie, okresy czasu. Mając to na uwadze istotna pozostaje kwestia wypowiadania takich umów. Wypowiedzenie umowy o pracę na (...)

Telepraca - odszkodowanie za wypadek

Telepraca - odszkodowanie za wypadek

Szef ma prawo wejść do domu telepracownika tylko za jego pisemną zgodą. Jeśli więc temu ostatniemu przydarzy się wypadek, ale nie wpuści komisji badającej okoliczności nieszczęścia, czekają go problemy z uzyskaniem odszkodowania. Komisja nie sporządzi bowiem protokołu powypadkowego, a (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czas pracy a umowa o dzieło

Czas pracy a umowa o dzieło

Jestem scenografem. Projektuję i wykonuję dekoracje do filmów reklamowych. Przed okresem zdjęciowym sam decyduję czy mam pracować 3 godz. dziennie czy 18. Oddaję dekorację zawsze na czas a mój (...)

Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

Czy wypadek na wycieczce szkolnej nauczyciela jest wypadkiem w pracy czy wypadkiem w drodze do pracy, a może jeszcze innym wypadkiem? Według definicji zawartej w kodeksie pracy wypadkiem przy pracy jest (...)

Wypadek podczas delegacji służbowej

Wypadek podczas delegacji służbowej

Pracownik w trakcie delegacji wieczorem spacerował po ulicy i został napadnięty i pobity. Nie wykonywał w tym czasie żadnych czynności związanych z czynnościami służbowymi. Czy takie zdarzenie (...)

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik skierował pozew do sądu pracy, a ten oddalił sprawę i skierował ją do rozpatrzenia do płatnika ewentualnych świadczeń, czyli do (...)

Wypadek na uczelni, zastosowanie przepisów dot. wypadku przy pracy

Wypadek na uczelni, zastosowanie przepisów dot. wypadku przy pracy

Jestem studentką, uległam wypadkowi na uczelni. Czy wypadek na uczelni można traktować jak wypadek przy pracy? Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów stosować należy (...)

Wypadek pracownika w drodze do pracy

Wypadek pracownika w drodze do pracy

Pracownik oddelegowany przez zakład pracy poza miejsce zamieszkania jest dowożony z hotelu do miejsca pracy środkiem transportu zapewnionym przez zakład pracy. Czas dojazdu nie jest zaliczany przez (...)

Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy

Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy

Pracownik w czasie pracy miał wypadek drogowy (wymusił pierwszeństwo) był trzeźwy. W wyniku tego wypadku zostali ranni kierowca i dwaj pracownicy jadący w tym samochodzie. Drugiemu uczestnikowi wypadku (...)

Przyczyna zewnętrzna przy wypadku przy pracy

Przyczyna zewnętrzna przy wypadku przy pracy

Przy schyleniu się po torbę służbową w drodze do pracy (bez przewrócenia się i uderzenia o cokolwiek) doszło do uszkodzenia stawu kostnego. Zakład pracy (inspektor) nie potraktował tego rodzaju (...)

Śmiertelny wypadek w czasie pracy a składki ZUS

Śmiertelny wypadek w czasie pracy a składki ZUS

Jakie konsekwencje dla pracodawcy (głównie z strony ZUS, w postaci np. zmienionych wartości składek) ma wypadek, który zdarzył się pracownikowi w czasie pracy ze skutkiem smiertelnym? Czy na ewentualną (...)

Pojęcie wypadku przy pracy

Pojęcie wypadku przy pracy

Czym jest wypadek przy pracy? Ustawodawca odróżnia pojęcia wypadku przy pracy ( i zrównanymi z wypadkiem przy pracy zdarzeniami) od wypadku w drodze do lub z pracy. Pojęcie wypadku przy (...)

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Syn - student V roku - zatrudnił się na czas określony, na okres wakacji, w firmie montażowej. W piątym dniu pracy został wysłany wraz z kierowcą, pracownikiem tejże firmy, samochodem osobowym (...)

Wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadek w drodze do lub z pracy

Pracownik jadąc na rowerze w drodze do pracy uległ wypadkowi i złamał obojczyk. Czy pracodawca musi się liczyć z jakimiś konsekwencjami typu odszkodowanie itp? Obecna ustawa o ubezpieczeniu społecznym (...)

Czynności podejmowane przez zespół wypadków przy pracy

Czynności podejmowane przez zespół wypadków przy pracy

Jakie czynności podejmuje zespół powypadkowy w przypadku stwierdzenia, że doszło do wypadku przy pracy? Zespół powypadkowy w ramach prowadzonych działań:- jest zobowiązany wykorzystywać (...)

Odszkodowanie od ZUS za doznany uszczerbek

Odszkodowanie od ZUS za doznany uszczerbek

Jestem od 25 lat zatrudniony z zakładach odzieżowych i od tego okresu pracodawca oczywiście opłaca za mnie składki do ZUS. Przed paroma miesiącami uległam w łazience we własnym domu poważnemu (...)

Świadczenia z KRUS w razie śmierci ubezpieczonego

Świadczenia z KRUS w razie śmierci ubezpieczonego

Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym, uznanym za wypadek przy pracy, miała stwierdzone przez lekarza orzecznika KRUS 100-proc. uszczerbek na zdrowiu (całkowita niezdolność do pracy). Z tego tytułu (...)

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

W jaki sposób ustala się rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową? Omawiana instytucja została uregulowana w art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków (...)

FORUM PRAWNE

Wypadek w drodze z pracy czy w pracy ?

Wypadek w drodze z pracy czy w pracy ? Czy wypadek, któremu uległ pracownik tuż za ogrodzeniem firmy (na drodze dojazdowej -wewnętrznej, do firmy), która jest jedyną drogą dojścia do przystanku, (...)

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i z pracy...

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i z pracy... Wie ktoś może, na jakiej podstawie prawnej nie wypłaca się jednorazowego odszkodowania ze świadczeń ZUS za wypadek w drodze do (...)

Wypadek w pracy czy w drodze do pracy?

Wypadek w pracy czy w drodze do pracy? Idąc do pracy, ale będąc już na terenie zakładu pracy, dokładnie na chodniku przed budynkiem potknęłam się, upadłam i doznałam złamania rzepki. Przyczyną (...)

wypadek

wypadek Czy zakłucie ostrym sprzętem medycznie ostrym jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu przepisów art. 3 w związku z art. 2 ustawy o świadczeniach z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych (...)

wypadek przy pracy

wypadek przy pracy Mam taka sprawę, czy wypadek na terenie zakładu dokładnie spadłem ze schodów poślizgnąłem się, czy należy mi się odszkodowanie, bhp nie uznało tego jako wypadek w prac uzasadniając (...)

praca na czarno a wypadek przy pracy

praca na czarno a wypadek przy pracy Pracowałam na czarno nad morzem parę dni, w trakcie których uległam wypadkowi w wyniku którego skręciłam kostkę. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od (...)

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy Czym jest wypadek przy pracy? Jest nim nagłe zdarzenie o charakterze zewnętrznym, do którego dochodzi podczas wykonywania obowiązków zawodowych ? zarówno na polecenie pracodawcy, (...)

Jazda Bez Prawa Jazdy

Jazda Bez Prawa Jazdy Witam wszystkich serdecznie mam na imię Kamil i mam następujący problem mianowicie: 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodowalem wypadek i za to sąd skazał mnie na 2 lata pozbawienia (...)

Wybity bark...

Wybity bark... Mam pytanie - czy jeśli doszło do wybicia barku na chodniku w mieście i poszkodowany ma założony gips i nie może pracować to może starać się o jakieś odszkodowanie i jeśli tak (...)

jak opisać wypadek przy pracy?

jak opisać wypadek przy pracy? jak opisać wypadek przy pracy?

UMOWA ZLECENIE A WYPADEK W PRACY !!!!

UMOWA ZLECENIE A WYPADEK W PRACY !!!! Witam, mama pracowała na umowę zlecenie, którą miała do 31.12.07 a 19 nastąpił poważny wypadek (wybuch) w pracy.Mama po pobycie szpitalnym nadal jest na chorobowym. (...)

Porady prawne