Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny

W regulaminie wynagradzania, w sp. z o.o. zostały ustalone wysokości diet zagranicznych. Stawki te są jednak niższe od stawek podanych w tabeli wskaźników i stawek z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Czy spółka z o.o. może obniżyć wysokość diet zagranicznych dla pracowników poniżej kwot podanych w tabeli wskaźników i stawek albo nawet do wysokości diety krajowej? Jak należy rozumieć Art. 77 [5] § 4 Kodeksu Pracy? Kto może podjąć decyzję w sprawie wysokości diet w sp. z o.o.? Czy zmiana wysokości diet musi być zatwierdzona w formie uchwały wspólników?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie:

  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) - dajej kp;

  • Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - dalej rozporządzenie.

  • Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002 r. Nr. 236, poz. 1991 ze zm.) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej ksh

Koszty podróży służbowej

Zgodnie z art. 77[5] § 1 kp, pracodawcę obciążają niezbędne koszty, które wynikają z wykonywania na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem świadczenia pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa w § 2 art. 77[5], co do zasady określa wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami. Pozostałym pracownikom, warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Zgodnie z art. 77 [5] § 4 k.p., postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej.

W takiej jednak sytuacji, zgodnie z w/w przepisem, wysokość diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju nie może być niższa od wysokości diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju, która została ustalona dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej w rozporządzeniu. Może zatem być wyższa, o ile regulamin pracy, układ zbiorowy pracy lub umowa o pracę tak stanowią.

W związku z w/w przepisami, w przedstawionym stanie faktycznym, spółka ma prawo obniżyć wysokość diet dla pracownika w układzie zbiorowym, regulaminie lub umowie, jednakże nie mogą one być niższe, niż diety przysługujące pracownikom budżetówki za podróż służbową na obszarze kraju.

W przypadku braku takiej regulacji (regulamin, układ zbiorowy pracy, umowa) pracownikom będą przysługiwały należności wynikające z rozporządzeń wydanych na podstawie art. 77[5] § 2 k.p.

Kto podejmuje decyzję w sprawie wysokości diet dla pracowników w sp. z o. o.?

Zgodnie z art. 228 ksh, uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w ksh lub umowie spółki, wymaga:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

  2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

  4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 

  5. zwrot dopłat,  

  6. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh. 

Jak więc wynika z w/w przepisu, nie wymaga się podjęcia uchwały wspólników w celu ustalenia wysokości diet dla pracowników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 3[1] kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Sposób reprezentacji spółki z o.o. w sprawach z zakresu prawa pracy może być więc odmienny od ogólnych zasad. Zgodnie z ogólnymi zasadami, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, spółkę reprezentować może dwóch członków zarządu lub członek zarządu i prokurent. Oprócz tego spółkę może reprezentować również prokurent czy pełnomocnik. Natomiast w/w przepis kodeksu pracy daje możliwość rozszerzenia tego kręgu osób. W szczególności regulamin pracy obowiązujący w zakładzie pracy prowadzonym przez spółkę może postanawiać, iż spółkę będzie reprezentować jeden członek zarządu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1998 r., I PKN 286/98, OSNAPiUS 1999, nr 18, poz. 585, zgodnie z w regulaminie pracy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest wyznaczenie na podstawie art. 3[1] kp osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sposób odmienny niż przewidziany w art. 205 ksh.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne