Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych za rok 2020 w ramach EU ETS

17.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało prowadzącym instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), że zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1122  z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii, do rozliczenia emisji powstałej w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS (2013-2020) można wykorzystać wyłącznie uprawnienia do emisji utworzone w tym samym okresie. 

Porady prawne

Co to oznacza?

Oznacza to, że uprawnienia do emisji pochodzące z czwartego okresu rozliczeniowego EU ETS (2021-2030) nie będą mogły zostać użyte do rozliczenia emisji powstałej w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS.  

 Ważne do rozliczenia emisji za rok 2020

Należy podkreślić, że do rozliczenia emisji za rok 2020, którego termin upływa 30 kwietnia 2021 r., będzie można użyć uprawnień do emisji:

  • wydanych w ramach bezpłatnego przydziału przed 2021 r.;
  • zakupionych na aukcjach przed 2021 r.

Uprawnienia z trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS (2013-2020) w roku 2021 będą dostępne już tylko na rynku wtórnym, na którym uprawnienia do emisji z trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS oferują te przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie, które osiągnęły nadwyżki przydziału uprawnień (np. wskutek podejmowanych działań redukcyjnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych) lub firmy inwestycyjne zajmujące się obrotem instrumentami finansowymi (2021 roku równolegle będą odbywać się transakcje uprawnień zarówno z czwartego jak i trzeciego okresu EU ETS) .

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z KOBiZE.

 

Przydatne linki:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem działalności gospodarczej. To także obniżenie pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki w stosunku (...)

Będą rekompensaty dla branż energochłonnych

Będą rekompensaty dla branż energochłonnych

Dla kogo rekomprensaty? Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych – takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza – będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2. Takie będą efekty ustawy MPiT, którą podpisał już prezydent Andrzej Duda. Rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać konkurencyjność (...)

Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych nie dyskryminuje

Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych nie dyskryminuje

W poszanowaniu ogólnego zobowiązania powziętego przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie na mocy Protokołu z Kioto, którego celem jest zmniejszenie w latach 2008-2012 całkowitej emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2), o przynajmniej 5 % w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., prawodawca wspólnotowy przyjął, w dniu 13 października (...)

Redukcja emisji

Redukcja emisji

Nowelizacja przepisów wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, zobowiązującej państwa członkowskie do redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych amoniaku i pyłu drobnego. Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy (...)

Kto jest \

Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  Czym mały podatnik wyróżnia się od pozostałych podatników VAT? Definicję podatnika podatku VAT zawiera art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt zmian podatkowych na 2019 r.? Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, (...)

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne? W Sejmie jest projekt, w którym zaproponowano uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie (...)

Obowiązki związane z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

Obowiązki związane z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wynika z potrzeby dostosowania krajowych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych do przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. Celem ustawy jest dostosowanie regulacji krajowych do zmienionych i obowiązujących (...)

Wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej

Wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej

Weszła w życie ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która dostosowuje prawo do regulacji UE. Fluorowane gazy cieplarniane są wykorzystywane w chłodnictwie i klimatyzacjach, środkach ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyce. Ustawa określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze (...)

Pakiet Fit for 55

Pakiet Fit for 55

Publikacja pakietu jest kluczowym etapem prac nad architekturą wdrażania celów redukcyjnych UE na 2030 r., gdyż otwiera dyskusję nad konkretnymi elementami pakietu z udziałem wszystkich państw członkowskich. Dokumenty, które zostały opublikowane, są wypadkową wielu dyskusji i powinny być zgodne z wytycznymi, jakie zostały przyjęte przez Radę Europejską. ##baner## Nowy (...)

Wicepremier Pawlak o rozwoju sektora paliwowo-energetycznego

Wicepremier Pawlak o rozwoju sektora paliwowo-energetycznego

- Polska może być liderem pozytywnych propozycji i stosowania nowych technologii wychwytywania i magazynowania CO2 - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Debata „Pakiet klimatyczny - sukces czy rozczarowanie?", zorganizowana przez Konfederację Pracodawców Polskich (KPP), odbyła się 7 maja br. w Warszawie.W opinii wicepremiera Pawlaka najważniejszym elementem (...)

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta RP Celem nowelizacji jest zapewnienie środków na walkę ze społeczno-ekonomicznymi efektami COVID-19 oraz nadanie impulsu do rozwoju gospodarki. 29 października 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o (...)

Wyjątkowy budżet na 2020 rok?

Wyjątkowy budżet na 2020 rok?

Rząd przyjął 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Prospołeczny i prorozwojowy projekt zakłada, że w przyszłym roku wydatki budżetu państwa zostaną zrównoważone wpływami i wyniosą 429,5 mld zł. Oznacza to, że budżet na 2020 r. ma być pierwszym budżetem bez deficytu od 1990 r. Budżet na 2020 r. bez deficytu – po raz pierwszy od 1990 r. Rada (...)

Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Mała działalność gospodarcza plus (MDG+) - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza plus – MDG+), wejdź na eSkladka.pl i skorzystaj z kalkulatora. Już teraz możesz obliczyć podstawę wymiaru składek według (...)

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja budżetu 2020

Nowy impuls dla rozwoju gospodarki 20 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydatki 508,0 mld (o 72,7 mld więcej od zakładanych). 109,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na stymulację rozwoju (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan dotyczące rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan dotyczące rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS)

Podobnie jak inne europejskie organizacje biznesowe, PKPP Lewiatan nie może się zgodzić na wdrażanie regulacji w formie proponowanej przez Komisję Europejską, gdyż niosą one realne zagrożenie dla konkurencyjności i stabilności europejskiego biznesu. Dlatego też, przedstawiamy stanowisko PKPP Lewiatan z rekomendacjami zmian do dyrektywy EU ETS, które umożliwią spełnienie ambitnych (...)

Po spotkaniu z Ministrem Środowiska prof. Maciejem Nowickim

Po spotkaniu z Ministrem Środowiska prof. Maciejem Nowickim

25 maja br. prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska spotkał się z Zarządem oraz z kluczowymi członkami PKPP Lewiatan. Regulacje unijne dotyczące ochrony środowiska stanowią już blisko 40% ogółu regulacji KE. Konieczność dostosowania się do nich jest coraz większym wyzwaniem w działalności operacyjnej i strategicznej polskich firm. Szczególnym zagrożeniem jest niepewność co do (...)

Czy limity w handlu emisjami zagrożą firmom w UE?

Czy limity w handlu emisjami zagrożą firmom w UE?

29 kwietnia 2009 roku na posiedzeniu grupy Europejskiego Programu ds. Zmian Klimatu (ECCP) Komisja Europejska zaprezentowała pierwsze, szacunkowe wyniki dotyczące analizy sektorów narażonych na zjawisko wycieku emisji tj. carbon leakage w ramach Dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS).  Carbon leakage to nic innego jak utrata konkurencyjności europejskich podmiotów gospodarczych (...)

System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji

System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji

Czego dotyczy projekt?31 marca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji, przedłożony przez ministra środowiska. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Projekt ustawy stwarza warunki do zarządzania krajowym pułapem emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji w sposób, który zapewni Polsce wywiązanie się z (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

ulga termoizolacyjna

ulga termoizolacyjna Witam wszystkich. Przy odliczeniu faktur za ulgę termoizolacyjną za rok 2020 zabrakło podatku do zwrotu, pomimo że wartość faktur znalazła pokrycie w dochodzie. Czy mogę odliczyć (...)

Opłaty za centralne ogrzewanie

Opłaty za centralne ogrzewanie Czy SM może dokonywać korekt za CO za rok 2018 w roku 2021? Jesteśmy rozliczani wg.ryczałtu ponieważ na całym osiedlu nie ma liczników do pomiaru ciepła. Wszystkie (...)

PIT37

PIT37 Witam, Otrzymałem list w którym się zawiadomienie o nakazie zapłaty tytuł "Podatek PIT37, kwota ok. 500zł. za rok 2019 Po sprawdzeniu czy wszystkie pity rozliczyłem w programie epity.pl, (...)

Przedawnienie

Przedawnienie Dzień dobry postaram się opisać problem dokładnie W 2013 roku zostałem skazany przez Sąd Rejonowy w Mieście X Wydział Karny Dostałem 1000 zł grzywnach oraz 200 zł kosztów sądowych oraz (...)

Wniosek o podział majątku

Wniosek o podział majątku Dzień dobry, Nie jestem pewny czy wybrałem prawidłową kategorię sprawy - jeżeli nie to bardzo proszę o przeniesienie wątku do właściwego działu. Bardzo proszę (...)

Porady prawne