Zmiany w Kodeksie wykroczeń

7.5.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa eliminuje z art. 130 § 1 wadliwe przywołanie art. 120 oraz nadaje takie brzmienie art. 147a § 1, które będzie zbieżne z pierwotną intencją ustawodawcy.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń wprowadza dwie zmiany redakcyjne w przepisach Kodeksu wykroczeń (zwanego dalej „k.w.”).

Pierwsza z tych zmian dotyczy art. 130 k.w. i eliminuje z treści wprowadzenia do wyliczenia w § 1, wadliwe odwołanie do art. 120 kw. Art. 130 § 1 k.w. wyłącza stosowanie niektórych przepisów kodeksu (art. 119, art. 120, art. 122 i art. 124) dotyczących kradzieży, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. Efektem tego wyłączenia jest traktowanie czynu jako przestępstwo, a nie wykroczenie.

W grupie wyłączonych przepisów znajduje się art. 120 kw dotyczący tzw. kradzieży drzewa z lasu. W przypadku tego czynu przedmiotem czynu jest drzewo wyrąbane lub powalone, którego przywłaszczenia dokonuje sprawca czynu. Z tej przyczyny zawarte w art. 130 § 1 odwołanie do przepisu art. 120 ustawodawca ocenił jako wadliwe i uznał za właściwe jego usunięcie.

Porady prawne

Druga zmiana, ma na celu dostosowanie brzmienia przepisu art. 147a § 1 k.w. do nowej terminologii, zastosowanej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.). Omawiany przepis art. 147a § 1 k.w., posługuje się w dalszym ciągu określeniem „zakład opieki zdrowotnej”, które zostało wyeliminowane z obrotu prawnego w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej i jednoczesną utratą mocy przez ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.). W znowelizowanym przepisie ustawa odnosić się będzie do podmiotów „wykonujących działalność leczniczą”.

Kiedy zmienione przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne