Zwrot VAT w 25 dni zamiast po pół roku

11.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Przedsiębiorca, który w danym miesiącu nie wykonał żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu musi czekać na zwrot VAT aż 180 dni. Czas ten można skrócić do 60 dni jeśli uzyska się np. gwarancję bankową na wnioskowany zwrot. Skuteczny przedsiębiorca może jednak odzyskać zwrot VAT już po 25 dniach.

Podatnicy VAT, którzy wykazali w rozliczeniu nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, muszą czekać 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na zwrot tej różnicy. Jest to podstawowy termin (co więcej, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia). W znacznie gorszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) nie wykonali czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

W ich przypadku termin zwrotu VAT przedłuża się aż do 180 dni przy czym trzeba pamiętać, że w tej sytuacji konieczne jest złożenie nie tylko deklaracji ale także umotywowanego wniosku. Taki termin może więc na pół roku zblokować środki firmy. Niejednokrotnie jest to problem nowych przedsiębiorców, którzy w pierwszych okresach swojej działalności dużo inwestują (mają więc znaczne kwoty do zwrotu), jednak nic jeszcze nie sprzedają.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego (czyli wynikającego z dokumentów zakupowych) jest w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu albo kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego (wynikająca m. in. z faktur dokumentujących dostawę towarów czy świadczenie usług), powstaje nadwyżka, którą przedsiębiorca może wykazać do zwrotu albo do przeniesienia do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

Czynności podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju to:
- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
- eksport towarów;
- import towarów;
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Można uzyskać zwrot w 60 dni

Ustawa przewiduje jednak, że nawet w takim przypadku przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot w podstawowym terminie 60 dni. Niestety jest to rozwiązanie w wielu przypadkach niedostępne. Wiąże się bowiem z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:
1. gwarancji bankowej;
2. poręczenia banku;
3. weksla z poręczeniem banku;
4. czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5. czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku.

Warto więc tak pokierować działaniami firmy by nastąpiła jakakolwiek sprzedaż. Przepisy nie wymagają w tym zakresie żadnych limitów kwotowych. Jeżeli więc przedsiębiorca nie ma jeszcze perspektywy znaczących kontraktów, warto by przed zakończeniem miesiąca (kwartału), w którym robił zakupy firmowe, dokonał chociażby jednej drobnej sprzedaży lub świadczenia usług. W ten sposób będzie czekał na zwrot VAT 60 dni (lub co może być nieraz korzystniejsze, może wykazać kwotę do rozliczenia w następnym miesiącu).

Rzetelni mogą odzyskać nawet w 25 dni

Jeżeli więc przedsiębiorca dokona chociażby jednej czynności opodatkowanej, może już starać się o zwrot nawet w terminie 25 dni. Tak krótki termin jest jednak zastrzeżony tylko dla tych przedsiębiorców, którzy szybko płacą swoje zobowiązania. Jeżeli kwoty podatku naliczonego wykazanego do zwrotu wynikają z faktur dokumentujących zobowiązania, które zostały w całości zapłacone (lub odpowiednio z zapłaconych np. dokumentów celnych), to przedsiębiorca może razem z deklaracją złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwrot VAT w terminie 25 dni.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne