Forum prawne

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W lutym 2009 r. część (około 25% powierzchni) wyodrębniono na cele mieszkaniowe - przekazanie nastąpiło na cele mieszkaniowe właściciela firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność, zasady ogólne, sprzedaż mieszana). Pozostała część nadal jest używana na cele działalności.
W związku z powyższym w jakim terminie należało dokonać korekty VAT? Czy w deklaracji za luty 2009 jednorazowo, czy w rozliczeniu po zakończeniu roku - czyli w deklaracji za styczeń 2010, w wysokości 1/10 wartości VAT?
Lokal jest w ewidencji środków trwałych i jego wartość przekracza 15000 złotych.

czy można zastosować analogię do opisanego przypadku - samochód
http://www.podatki.egospodarka.pl/32322,Przekazanie-samochodu-osobowego-na-cele-osobiste-a-VAT,1,65,1.html

2009.12.10 17:40:23

Odpowiedzi w temacie: częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat (1)

Przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste a VAT
Przedsiębiorcy mogą przekazywać na własne potrzeby towary należące do majątku przedsiębiorstwa. Możliwe jest wycofanie z działalności także środków trwałych, np. samochodu osobowego, i przekazanie go na potrzeby osobiste podatnika. Należy jednak pamiętać o konsekwencjach podatkowych takiego postępowania, m.in. w podatku VAT.
rzekazanie towarów należących do firmy na cele prywatne podatnika nie jest sprzedażą. Mimo to w podatku VAT czynność taką co do zasady należy opodatkować. Dlaczego?

Jak wskazuje art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na równi z dostawą towarów rozumie się także przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (z wyjątkiem przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek).
ak zatem wynika z powyższego, jeżeli przy nabyciu danego samochodu osobowego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, przy jego przekazaniu na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (czyli np. na cele prywatne przedsiębiorcy) należy zapłacić podatek VAT.

W zakresie samochodów osobowych należy jednak pamiętać o pewnej sytuacji szczególnej. Otóż, jak wskazuje § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się z tego podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, jeżeli pojazdy te są towarami używanymi.

Art. 86 ust. 3 ustawy mówi natomiast, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Definicja towaru używanego znalazła się natomiast w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Rozumie się przez nie towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku (w odniesieniu do towarów innych niż budynki, budowle i ich części oraz gruntów).

Ponieważ przekazanie na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą jest traktowane na równi z dostawą, to ma do niego zastosowanie także § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT, a co za tym idzie, jeżeli samochód taki był używany przez podatnika przez co najmniej pół roku, przekazanie takie będzie zwolnione z podatku.

Należy jednak w takiej sytuacji pamiętać także o art. 91 ustawy o VAT, który nakazuje w takiej sytuacji jednorazowo skorygować naliczony VAT od zakupu takiego samochodu w związku ze zmianą jego przeznaczenia (z wykorzystywanego do czynności opodatkowanych na zwolnione). Okres korekty wynosi natomiast:
1 rok ? jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15 000 zł (czyli jest mniejsza lub równa 15 000 zł)
5 lat ? jeżeli wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł

Jeżeli natomiast podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu takiego samochodu, jego przekazanie na cele osobiste nie wywoła skutków w podatku VAT.
tytuł : Przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste a VAT
oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

2009.12.10 17:42:32

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika