Forum prawne

Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki?

Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki?

2010.11.4 13:30:25

Odpowiedzi w temacie: Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki? (1)

Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania odpowiadają:
1. subsydiarnie - czyli wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w chwili, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, chociaż nie ma przeszkód prawnych do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Jeśli zobowiązania spółki powstały przed jej wpisaniem do rejestru, wierzyciel może nie czekać na \"efekt\" postępowania egzekucyjnego, tylko od razu kierować egzekucję do majątku wspólników, gdyż subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań spółki powstałych przed jej wpisem do rejestru.
Majątkiem spółki jawnej jest wszelkie mienie wniesione jako wkład lub też nabyte w trakcie jej istnienia.
2. Każdy wspólnik takiej spółki za jej zobowiązania odpowiada bez ograniczenia solidarnie całym swoim majątkiem, czyli wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń w całości lub w części od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego ze wspólników zwalnia pozostałych ze spłaty zobowiązania.
Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe nie tylko po jej przystąpieniu do niej ale także przed dniem jej przystąpienia. Oczywiście nowy wspólnik odpowiada tylko za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności tej spółki. Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Gdy zarzut wspólnika wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę, wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Jednak wówczas wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie.

2010.11.8 12:18:17

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika