e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja naleznosci za wykonane roboty = gwarancja platnosci = hipoteka legalna

Odpowiedzi w temacie (0)

fraco

7.10.2004

Szanowni Panstwo, Przekazuje Panstwu ciekawa informacje, ktorej wprowadzenie w Polsce pozwoiloby na uzdrowienie stosunkow - Inwestor - GWwykonawca- Powdykonawcy /dostwcy i inni uczstnicy procesu Inwestycyjnego / budowlanego - a w szczegolnosci uzdrowiloby kwestie platnosci i odpowiedzialnosci za nie. Przez wprowadzenie tej procedury zabezpieczylubysmy wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego - nie bylobyjuz mozliwosci unikania odpowiedzialnosci przez fikcyjne bankructwo / procedury ugodowe czt tp. machnacje Inwestora / Generalnego czy ktoregokolwiek uczestnika Procesu unikajacego placenia swych naleznosci BO NALEZNOSC BYLABY ZABEZPIECZONA PRAWEM DO HIPOTEKI NA OBIEKT BEDACY PRZEDMIOTEM ROBOT INWESTYCYJNYCH (oczywiscie w zakresie wartosci wykonywach robot, tzw. wartosc dodana) Polecam Panstwu przestudiowanie zalaczonego artykulu, ktory stworzylismy wspolnie Z Prawnikiem z Polski Mecenasem Tomaszem Galeckim. Wierze, ze w koncu znajdzie sie grono zainteresowane naprawde uzdrowic te sytuacje - majac tak proste narzedzie. Zycze milej lektury, i oczekuje rychlego kontaktu dla dalszego propagowania tematu, az do ostatecznego celu t.j. wprowadzenia w zycie procedury HIPOTEKI LEGALNEJ w Polsce. OBY JAK NAJSZYBCIEJ !!!!!!!!!!!!!!!! Czego zycze Panstwu i Wszystkim Uczestnikom przyszlych Procesow Budowlanych. Lacze uklony tadeusz Jurkiewicz 0 600 209 893 PS. Jesli widzicie Panstwo gleboki sens niniejszego, przekazcie te informacje zaprzyjaznionym Firmom. Wspolnie dobrniemy swych zabezpieczen. UWAGA: Sa owszem proby "zabezpieczen" - modyfikacja art. 647 KC i przepis o Gwarancjach Inwestorskich - ale to wszystko jest fakultaywne i w zyciu sie nie sprawdza.Poza tym nie obejmuje WSZYSTKICH uczestnikow Procesu Inwestycyjnego. DLACZEGO DOSTWACY USLUG (WYNAJEM SPRZETU dzis juz tak popularnbe) MATERIALOW, CZY TEZ PROFESJONALISCI NIE SA ZABEZPIECZANI - przepis mowi tylko o robotach budowlanych Ciekaw jestem ilu Uczestnikow Prosesow Budowlanych od czasu wejscia w zycie przedmiotowych przepisow "Skorzystalo" z nich i z jakim efekrtem ? TJ Hipoteka legalna - alternatywna forma zabezpieczenia należnoœci za roboty budowlane. Art. 6471 dodany do kodeksu cywilnego ustawš z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 408) oraz ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wprowadziły regulacje ochrony należnoœci wykonawców i podwykonawców w procesie budowlanym. Bazujš one zasadniczo na mechanizmie odpowiedzialnoœci solidarnej inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców za należnoœci z tytułu robót budowlanych oraz uprawnieniu wykonawców (podwykonawców) do żšdania zabezpieczenia ich należnoœci za pomocš gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, akredytyw bankowych oraz poręczeń banków. Zagadnienia te były przedmiotem licznych publikacji i polemik, w zwišzku z tym ich szczegółowe omówienie zostanie pominięte. Ochrona ustanowiona przez te przepisy powstała na fali zjawiska zatorów płatniczych występujšcego przy płatnoœciach za roboty budowlane i pomimo faktu, iż wykładnia przepisów jš regulujšcych może budzić pewne problemy interpretacyjne, stanowi niewštpliwie krok w dobrym kierunku. Natomiast jej mankamentem jest brak kompletnoœci uregulowania. Nie zabezpiecza bowiem wierzytelnoœci wszystkich podmiotom zaangażowanym w proces inwestycyjny. Ochronš obejmuje jedynie wykonawców i podwykonawców robót budowlanych zapominajšc o projektancie, dostawcach materiałów budowlanych, usług i maszyn. Rozwišzanie takie nie wydaje się być niczym uzasadnione. Tym bardziej, że porównanie polskich i zagranicznych uregulowań w tym zakresie pokazuje, iż te ostatnie często przewidujš o wiele szerszy dostęp do takiej ochrony. Dla przykładu warto przeœledzić alternatywne rozwišzania regulujšce tę materię występujšce w innych prawodawstwach. Jednym z ciekawszych jest kanadyjskie instytucja tzw. hipoteki legalnej (hipoteque legale) przewidziana w Kodeksie cywilnym prowincji Quebec. Zabezpiecza ona należnoœci wykonawców i podwykonawców robót budowlanych, chronišc jednoczeœnie interesy innych podmiotów bioršcych udział w procesie inwestycyjnym np. projektanta czy dostawców materiałów i urzšdzeń. Jest ona swoistym mechanizmem gwarancji należnoœci przysługujšcych podmiotom uczestniczšcym w budowie lub remoncie z tytułu robót wykonanych na nieruchomoœci. Hipoteka legalna jest prawem rzeczowym obcišżajšcym nieruchomoœć, na której realizowana jest inwestycja – zbliżona jest do hipoteki występujšcej w polskim systemie prawnym. Pozwala ona na sšdownš sprzedaż nieruchomoœci, którš obcišża w sytuacji, gdy należnoœci zwišzane z procesem inwestycyjnym nie sš regulowane. Cena sprzedaży jest w całoœci lub w częœci uzależniona od wysokoœci należnoœci na rzecz wykonawców, podwykonawców, dostawców materiałów i usług, itp. Hipoteka ta po jej wpisaniu w Biurze Rejestrowym (katastralnym) obcišża nieruchomoœć niezależnie od tego, kto jest jej właœcicielem. W zwišzku z tym jakiekolwiek zmiany w zakresie prawa własnoœci nie przekreœlajš jej skutecznoœci. Należy podkreœlić, iż hipoteka legalna przysługujšca uprawnionym z tytułu realizacji inwestycji na etapie zaspakajania wierzycieli ma pierwszeństwo przed hipotekš zwykłš ustanowionš na tej nieruchomoœci na zabezpieczenie innych roszczeń. Jest więc ona ważnym elementem relacji między kredytobiorcš (inwestorem) a podmiotami finansujšcymi inwestycję, gdyż bezpoœrednio wpływa na gwarancję spłaty kredytu. Z instytucji hipoteki legalnej mogš korzystać zarówno wykonawcy bezpoœrednio kontraktujšcy z inwestorem, jak i podwykonawcy. Należy zaznaczyć, że Kodeks Budowlany Quebec’u przewiduje możliwoœć wykreœlenia hipoteki legalnej wykonawcy, który nie posiada ważnej licencji budowlanej wydanej przez Zarzšd Budownictwa (przyp. autora: instytucja zajmujšcš się w Quebec’u nadzorem w zakresie budownictwa). Prawo do skorzystania z niej dajš roboty budowlane i remontowe, ale pod warunkiem, iż zwiększajš one wartoœć nieruchomoœci. Ta zwiększona wartoœć okreœlana jest mianem wartoœci dodanej. Tak więc proste prace utrzymania i konserwacji nieruchomoœci nie dajš prawa do ustanowienia tego prawa. Wartoœciš dodanš jest również wartoœć materiałów użytych w trakcie robót. Zaznaczyć należy, iż tylko roboty zlecone przez właœciciela nieruchomoœci mogš być podstawš do ustanowienia hipoteki. Następstwem tej reguły jest zasada, iż tylko podmiot posiadajšcy prawo własnoœci do nieruchomoœci może inicjować możliwoœć obcišżenia nieruchomoœci poprzez ustanowienie takiego zabezpieczenia. Tak więc roboty zlecone przez osobę nie będšcš właœcicielem, np. lokatora nieruchomoœci nie dajš prawa do ustanowienia hipoteki na rzecz wykonawców robót. Prawo hipoteki powstaje w różnych terminach w zależnoœci od rodzaju więzi łšczšcej właœciciela nieruchomoœci z wykonawcš lub dostawcš. W przypadku wykonawców zwišzanych z inwestorem bezpoœredniš umowš, hipoteka powstaje z chwilš zawarcia takiej umowy. Powstanie hipoteki innych uczestników robót (np. podwykonawcy czy dostawcy materiałów, działajšcych na zlecenie wykonawcy) wymaga procedury zgłoszenia. Polega ona na powiadomieniu właœciciela o istnieniu umowy dostawy lub podwykonawstwa w zakresie realizowanej inwestycji. Zawiadomienie to musi być dokonane na piœmie oraz zawierać opis zasadniczych postanowień umowy, w szczególnoœci cenę, a ponadto wyrażać intencję skorzystania z prawa do ustanowienia hipoteki legalnej. Zawiadomienie to pozwala właœcicielowi dokonywać zatrzymania należnoœci wykonawcy (generalnego wykonawcy) w celu zapewnienia należnych płatnoœci na rzecz podwykonawców i dostawców (w wysokoœci stanowišcej równowartoœć tych należnoœci), aż do momentu uzyskania od nich oœwiadczenia poœwiadczajšcego otrzymanie należnoœci od wykonawcy. Opisane zatrzymanie należnoœci stanowi dla właœciciela swego rodzaju mechanizm obronny, chronišcy go z jednej strony przed ustanowieniem hipoteki legalnej, a z drugiej zabezpieczajšcy go przed „podwójnym” płaceniem należnoœci w przypadku jej ustanowienia. Dla skutecznoœci powstania hipoteki legalnej uprawnieni zobowišzani sš przestrzegać terminu do jej zgłoszenie w Biurze Katastralnym, tj. terminu trzydziestu dni od dnia zakończenia robót. Taki sam trzydziestodniowy termin obowišzuje w przypadku zaprzestania robót w czasie realizacji inwestycji (spowodowanej np. nagłš niewypłacalnoœciš właœciciela i jego odstšpieniem od dalszej realizacji inwestycji). Nie skorzystanie przez uprawnionego z prawa do zaspokojenia się z opisanego zabezpieczenia przez okres 6 miesięcy od zakończenia robót zasadniczo powoduje wygaœnięcie hipoteki legalnej. Niezależnie od tego sšd może zarzšdzić zastšpienie hipoteki innym sposobem zabezpieczenia, jeœli wymaga tego sytuacja przedstawiona przez właœciciela, np. jeœli możliwa jest sprzedaż nieruchomoœci, ale kupujšcy deklaruje jej nabycie bez obcišżeń). W takim wypadku właœciciel musi zaoferować uprawnionemu inne zabezpieczenie, z zastrzeżeniem, iż będzie ono równie pewne jak hipoteka legalna – w praktyce będš to najczęœciej gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM