e-prawnik.pl Porady prawne

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Odpowiedzi w temacie ()

kam18

26.2.2013

Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi o serwis pobieraczek.pl, w którym po bezpłatnym okresie testowania, trzeba było płacić abonament, o czym nie było ani słowa na stronie rejestracji użytkownika. Otóż w lipcu 2010 potrzebowałem jakiegoś pliku i zarejestrowałem się na tej stronie (jeden z największych błędów w życiu). Oczywiście nie przeczytałem regulaminu i zaakceptowałem. W dodatku nic nie pobrałem z tej strony, bo plik był uszkodzony albo nie chciał działać na moim komputerze. Po 10 dniach przyszedł mi mail z wezwaniem do zapłaty, który zignorowałem. W ciągu kolejnych 10 dni następne 2 wezwania (w tym jedno "przedsądowe"). W związku z tym, że jako 16-latek nie byłem zbyt świadomy konsekwencji, przy rejestracji podałem niekompletne dane (imię, 1. literę nazwiska, numer domu i kod pocztowy). W związku z tym, nie było możliwości kontaktu ze mną inaczej niż przez maila. Później sprawa przycichła, po tym jak informacja o praktykach pobieraczka przedostała się do mediów. Dnia 9.02.2013 (po ponad 2 latach) dostałem maila z kancelarii prawnej z wezwaniem do zapłaty i 7-dniowym terminem. Nie zaglądam na ten adres i przeczytałem to dopiero wczoraj. Podam tutaj fragment: "Niniejszym zawiadamiam, iż Spółka Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 658/3, która jest właścicielem serwisu Pobieraczek.pl, korzystając z usług Kancelarii Konsens SA podjęła skuteczne działania prawne w celu wyegzekwowania od Pana zaległej należności w wysokości 94.80zł. Wspólnikom Spółki przysługuje wobec Pana roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewywiązania się przez Pana z warunków zawartej umowy (§ 4 ust.1 Regulamin świadczenia usług "Usenet" z dnia 16.04.2010). Jednocześnie informuję, iż w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Spółka Eller Service S.C. wystąpi o zasądzenie od Pana kary umownej w wysokości 337,73zł tytułem nie wywiązania się przez Pana z warunków zawartej umowy." "Pragnę poinformować, iż rezultatem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz weryfikacyjnego jest uzasadnione podejrzenie, że podczas rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl zostały podane nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe. Warto nadmienić, iż zgodnie z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553), podawanie fałszywych danych osobowych mające na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy nosi przesłankę oszustwa i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mając na uwadze powyższe pragnę zawiadomić, iż podanie nieprawdziwych danych, może stanowić przesłankę do zawiadomienia właściwych organów ścigania oraz wszczęcia postępowania karnego." "W sytuacji braku wpłaty wyżej wymienionej kwoty informacja o zadłużeniu może zostać ujawniona w Biurze Informacji Gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)." Bardzo proszę o pomoc, nie wiem co mam teraz zrobić. Pozdrawiam kamil18

Nie znalazłeś odpowiedzi?

elpasonaso

2013-02-27 09:39:26

Dużo grup teraz pomaga z pobieraczkiem płatnie, ale turdno nazwać ich profesjonalistami, bo część znich nie ma żadnego tytułu, conajwyzej dtudent rpawa:P Moze spróbuj pomoc prawnika online z tego portalu? w takiej sprawie raczej duzo nie wezma.
https://e-prawnik.pl/zamow-opinie/ 

DorociaD

2013-02-27 13:34:23

Witam. Do Poradni Prawnej, w której działam napływa wiele pytań związanych z "pobieraczkiem". Oto, co radzimy: Z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (zwanego dalej UOKiK) wynika, że korzystanie z usług oferowanych przez spółkę nie było bezpłatne ? w rzeczywistości moment rejestracji na portalu był pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na rok. Ponadto opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero po 10 dniach. Zdaniem UOKiK taka praktyka jest nieuczciwa i wprowadza konsumentów w błąd. Wielu z nich na podstawie haseł reklamowych i informacji na stronie internetowej portalu mogło sądzić, że w ciągu 10 dni będzie mogło korzystać bezpłatnie z tej usługi. Prezes UOKiK uznała, że właściciele portalu ? spółka Eller Service ? naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich karę. 27 lutego 2012 r. SOKiK potwierdził, że właściciele portalu pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów w błąd. Zdaniem SOKiK ich działanie miało charakter umyślny, dlatego wysokość kary finansowej, którą nałożył UOKiK była prawidłowa. Obecnie UOKiK prowadzi kolejne postępowanie przeciwko właścicielom pobieraczka.pl. W tym przypadku zarzuty dotyczą m.in. sugerowania, że konsumenci poprzez podanie fałszywych danych w formularzu mogli popełnić przestępstwo oraz groźby obciążenia ich kosztami postępowania windykacyjnego. Jednocześnie UOKIK informuje, że wyrok SOKiK nie rozwiąże automatycznie problemów osób, które zawarły umowy z portalem pobieraczek.pl. Klient w przypadku kłopotów z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość pomocy powinien szukać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Ponadto porady udzielane są bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz adresem email info@federacja-konsumentow.org.pl Każdy konsument, który został wprowadzony w błąd może skorzystać z dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Konsument może wystąpić z powództwem do sądu w sytuacji, gdy praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorcę zagraża lub narusza interes konsumenta. Dochodzenie roszczeń następuje na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). Konsument może wystąpić z następującymi roszczeniami: 1) zaniechania tej praktyki; 2) usunięcia skutków tej praktyki; 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; 4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; 5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. Roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej, o których mowa w powyższych punktach 1-3 i 5, ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie, co do każdego naruszenia. Warto zaznaczyć, że w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd ciężar udowodnienia, że nie stanowi ona takiej praktyki spoczywa na przedsiębiorcy. Takie przerzucenie ciężaru dowodu na przedsiębiorcę ma na celu zapewnienie ochrony konsumentów jako słabszych uczestników rynku i umożliwienie im realnych możliwości dochodzenia swoich praw. Ponadto, konsument zawierający umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostający w błędzie co do treści czynności prawnej, na podstawie art. 88 kodeksu cywilnego może uchylić się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli, w którym wyraził wolę zawarcia umowy o świadczenie takiej usługi. W celu unieważnienia umowy, Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie przedsiębiorcy, z którego jasno będzie wynikać, iż Klient zawarł umowę pod wpływem błędu i w związku z powyższym, uchyla się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli w tym zakresie. Zgodnie z art. 88 § 2 kodeksu cywilnego uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od jego wykrycia. Jeżeli przedsiębiorca, któremu Klient złoży oświadczenie o uchyleniu się od skutków wadliwego oświadczenia woli, będzie kwestionować takie uchylenie się, wówczas może wystąpić do sądu z powództwem o świadczenie przeciwko konsumentowi.

adam.nowak

2013-02-27 16:17:13

Co zrobić? Zapłacić i mieć spokój!

DorociaD

2013-02-27 19:21:28

Należy zgłosić się do miejscowego oddziału UOKiKu (Urzędu Konkurencji i Konsumenta), w Pana miejscowości. Na pewno mają jakieś wytyczne, bo osób z takim problemem jest więcej niż Pan myśli. Zapłacenie pieniędzy nie jest rozwiązaniem.

kam18

2013-02-27 19:45:20

Dziękuję bardzo! Właśnie na taką odpowiedź czekałem ;) Teraz wiem, na czym stoję.

kam18

2013-02-27 19:51:27

Co zrobić? Zapłacić i mieć spokój!

Nie zamierzam płacić tym oszustom! Poza tym umowa ponoć przedłuża się sama po każdej wpłacie.

kam18

2013-02-27 20:06:54

@DorociaD Czy w takim razie powinienem wysyłać do firmy pobieraczek jakieś listy, odstąpienia od umowy czy coś w tym rodzaju, czy po prostu nie robić nic? Słyszałem, że oni tylko straszą procesami, a tak naprawdę jeszcze nikogo nie pozwali. Poza tym nie mają moich pełnych danych, jedynie prawdziwy adres IP, imię i kod pocztowy.

Avgata1307

2013-02-27 20:43:47

kam18-bądź spokojny! Ok.2 lata temu zalogowalam się na "Pobieraczek.pl",aby przeczytać zasady korzystania i obowiązujący regulamin na tym portalu. Ponieważ regulamin wg zasady "ja muszę, oni mogą" nie odpowiadał mi,bez pobierania plików, tego samego dnia wypowiedziałam mailem [do 14 dni!-KPC] tę "zawartą"umowę. Początkowo często, z upływem czasu coraz rzadziej byłam nękana wezwaniami do zapłaty. Odpisywałam, wyjaśniałam, tłumaczyłam- wszystko na nic! Przestałam reagować na ich wezwania i żyję spokojnie, zapewniam cię! Dziwię się, że "Pobieraczek.pl" ma jeszcze rację bytu w necie łamiąc prawo, kiedy tyle mamy instytucji do ochrony i obrony konsumenta! Jako starsza wiekiem osoba przepraszam ciebie "kam18" za taki kontakt z dorosłym życiem!

kam18

2013-02-27 20:50:58

Dziękuję bardzo. Trochę mnie pani uspokoiła :)

kam18

2013-03-01 23:19:54

Dla pewności napisałem jeszcze w tej sprawie do Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (UOKiK)pod adres porady@dlakonsumentow.pl. Wczoraj dostałem taką odpowiedź: Szanowny Panie, zalecałbym nie odpowiadać na wezwanie, a jeśli roszczenie trafi do sądu, co jest wątpliwe, może Pan odmówić zapłaty podnosząc zarzut nieważności umowy z uwagi na wiek (16 lat) w dniu zawarcia umowy (akceptacji regulaminu). Poza tym może Pan podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Po przedawnieniu roszczenia ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, może uchylić się od jego spełnienia, z tym że sąd uwzględnia przedawnienie tylko na zarzut podniesiony przez stronę. Z pozdrowieniami, S... Z... Prawnik - konsultant Konsumenckie Centrum E-porad Stowarzyszenie Konsumentów Polskich W związku z tym, już chyba wszystko się wyjaśniło. Jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu za pomoc ;) Temat można zamknąć

Avgata1307

2013-03-02 13:35:33

Najlepiej byłoby doprowadzić do zamknięcia "Pobieraczka"!!! kam18- Nie zamykaj tego tematu! Twoje doświadczenie może przydać się kolejnym, oszukanym w tym portalu osobom! Sam wiesz, jak wiele mogą pomóc "doświadczeni ,bo wrobieni"! Życzę ci tylko uczciwych kontaktów w necie!!! Na szczęście jest ich wiele!

kam18

2013-03-04 22:40:42

Racja ;) Z mojej obecnej wiedzy (2 fora, kilka artykułów i UOKiK) wynika jasno, że Pobieraczkiem naprawdę nie ma się co martwić. Pozostaje tylko czekać, kiedy przyślą następne ciekawe zawiadomienie i nic nie robić... ;)

maria15

2013-04-25 18:31:57

ja własnie dostałam takie wezwanie i nie wiem czy zapłacić czy nie nie wiem co robić? boje sie kary mama zrobic tak jak piszecie nie płacic i zlekcewarzyć wezwanie

kam18

2013-05-13 11:28:25

Faktycznie są bardzo sprytni ;) Ale od czasu kiedy napisałem mój pierwszy post, nie dostałem żadnej nowej wiadomości, więc chyba jednak mnie nie poszukują i nie będą mi wytaczać postępowania :P

domii

2014-02-04 15:36:10

witam mam nadzieje że ktoś mi jeszcze odpiszę w tym forum bo widze że dawno tu ktoś zaglądał. Dostałam dzisiaj ;ostateczne wezwanie do zapłaty' z tej własnie firmy i nie wiem co robić.120 zł to dla mnie dużo i nie chce płacić! Rodzice mnie z domu wyrzuca jak się dowiedzą. Nie przypominam sobie żebym się gdziekolwiek logowała tymbardziej że to było rok temu. Infromuję ze jestem pełnoletnia. Prosze o pomoc.

arek.burczaniuk

2014-02-04 16:00:05

sprawdź czy nie ma zapisu o dobrowolnej wpłacie - tak zakamuflowany tekst

domii

2014-02-04 21:44:49

jeju z tego wszystkiego nie wiem czy było tam tak napisane czy nie. Po przeczytaniu tych wszystkich wpisów mój tato wyrzucił to po prostu bo to nie przyszło poleconym nawet. Wiem ze było wyznaczone ze suma wynosiła te 94 czy 96 zł a teraz za odsetki jest 120 zł. Ja nawet nie pamniętam logowania do tej strony zazwyczaj po prostu wpisuje maila i jeżeli przy chodzi mi link aktywacyjny i patrze ze trzeba coś płacić to nawet nie aktywuje.:(

Mati

2017-09-14 09:27:50

Ja im napisałem "spie*dalajcie, wasze działania są nie zgodne z prawem i nie zamierzam nic płacić, tak więc mam was głęboko w dupie"

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

 • Zaplata za konto na pobieraczek.pl Mam problem z pewną stroną internetową. A mianowicie - pobieraczek.pl. Ponieważ dotychczasowa strona na której ściągałam pliki została zablokowana, szukałam (...) czytaj dalej»

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...) czytaj dalej»

 • Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...) czytaj dalej»

 • Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...) czytaj dalej»

 • PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...) czytaj dalej»

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...) czytaj dalej»

 • ojciec nie placi alimentow Chcialam 300 zl na dziecko (1,5 roku), sad okregowy po apelacji ojca dziecka ustalil 200 zl. Nie dostalam jeszcze ani zlotowki. Komornik tez nic nie moze zrobic, bo ojca nie (...) czytaj dalej»

 • Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...) czytaj dalej»

 • odmowa wydania rzeczy osobistych Witam, mam 24 lata i od 8 lat nie mieszkam w miejscu mojego stałego zameldowania. W domu mieszka mój ojciec i jeszcze do niedawna moja niepełnosprawna siostra (25 lat). (...) czytaj dalej»

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...) czytaj dalej»

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Na jakiej podstawie firma z którą żona podpisała umowe przekazuje jej dane dla firmy windykacyjnej? Czy nie łamie to ustawy o ochronie danych osobowych? (birch11) Nie łamie (...) czytaj dalej»

 • PRZEDAWNIENIE-POMOCY!!! mam problem z firmą windykacyjną Intrum.W tamtym roku wysłała do mnie pismo iż zalegam z platnoscia za fakturę polcomtel z 2000r Firma polkomtel po upływie 2,5 roku sprzedała (...) czytaj dalej»

 • nagranie TV SZUKAM OSÓB, KTÓRE MIAŁY DO CZYNIENIA Z SERWISEM POBIERACZEK, KTÓRZY DOSTALI PRZED SĄDOWE WEZWANIA DO ZAPŁATY..I INNE HISTORIE. KTO MI TYM RAZEM POMOŻE W REALIZACJI MATERIAŁU DLA TELEWIZJI. (...) czytaj dalej»

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...) czytaj dalej»

 • Czy firmy windykacyjne mają prawo posiadać moje dane?? Witam. Mam proste pytanie, czy firmy windykacyjne takie jak KRUK mają prawo posiadać moje dane?? Wszędzie ludzie piszą, że nie mają prawa, (...) czytaj dalej»

 • Jak uzyskać NIP osoby fizycznej mając dane adresowe? Jak uzyskać NIP osoby fizycznej mając dane adresowe? Klientka miała donieść numer nip do faktury i nie doniosła, mam zablokowany numer faktury (...) czytaj dalej»