Przychód z umowy o dzieło, pochodzący z dwóch różnych źródeł. Interpretacja.

Odpowiedzi w temacie (0)

robomanus

10.8.2013

Witam serdecznie! Najpierw zadam pytanie, a następnie przedstawię pewną sytuację i opiszę własne stanowisko oraz interpretację Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "updof". Pytanie: Czy może się tak zdarzyć, że dany przychód będzie można zakwalifikować do dwóch źródeł przychodu opisanych w art. 10 updof? Jak wtedy należałoby obliczyć podatek, jeżeli nie ma konkretnego wskazania, jakie kwoty pochodzą z danego źródła. Czy należałoby wtedy rozdzielić dany przychód na dwie części i obliczyć podatek stosownie do każdej części? A teraz sytuacja w której wg mojej opinii pytanie powyższe ma sens oraz moja interpretacja. OPIS SYTUACJI Zawarta zostaje umowa o dzieło pomiędzy osobą prawną, występującą w roli Zamawiającego, a osobą fizyczną, występującą w roli Wykonawcy. Osoby fizycznej nie wiąże z osobą prawną stosunek pracy, wynikający z umowy o pracę. Przedmiotem zawartej umowy o dzieło jest stworzenie artystycznego wykonania pewnego utworu, w rozumieniu art. 85, ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca nie posiada praw majątkowych do utworu, który ma być wykonany, jednakże Zamawiający zawarł z twórcą utworu umowę o korzystanie z utworu ("licencja"), również w zakresie zlecania jego wykonania osobom trzecim. Wykonawca za wykonanie dzieła otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100 zł. MOJE STANOWISKO W ŚWIETLE UPDOF W świetle przepisów art. 10 updof źródłem przychodów mogą być m.in.: działalność wykonywana osobiście lub prawa majątkowe. Na podstawie art. 13, pkt 8 updof: "Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się: przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowa-ne, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora ? jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nie-ruchomością ? z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodar-czej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;". Z opisanej powyżej sytuacji wynika, że przychód pochodzi z tytułu wykonania usługi na podstawie umowy o dzieło (świadczy o tym zapis: "za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100 zł"), należałoby więc zaliczyć ten przychód do źródła opisanego w art. 13 pkt 8. Na tym etapie są dwie możliwe opcje, które zamierzam przedstawić. Pierwsza z nich. Artystyczne Wykonanie, które jest przedmiotem umowy o dzieło nie powstaje po raz pierwszy w momencie wykonywania umowy. Wykonawca musiał je stworzyć wcześniej, przygotowując się do wykonania umowy o dzieło. Należy więc przyjąć, że Wykonawca tworzy swoje artystyczne wykonanie po raz któryś z rzędu. Artystyczne wykonanie zostało więc ustalone wcześniej, a wraz z jego ustaleniem Wykonawca otrzymał prawa majątkowe do owego artystycznego wykonania. Należałoby przy tym zaakcentować fakt, że artystyczne wykonanie nie musiało zostać utrwalone, a jedynie ustalone przez Wykonawcę. Wobec powyższego należy przyjąć, że Wykonawca, aby wykonać dzieło, musi skorzystać z praw majątkowych do artystycznego wykonania, ponieważ gdyby tego nie zrobił, nie mógłby wykonać dzieła. W tej sytuacji wynagrodzenie, które Wykonawca otrzymuje za wykonanie dzieła, jest nie tylko przychodem z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof, ale także przychodem z tytułu korzystania z praw majątkowych do artystycznego wykonania, o którym mowa w art. 18 updof. Wobec powyższego wydaje mi się uzasadnionym przyjęcie, że przychód, który Wykonawca uzyskuje pochodzi z dwóch źródeł: z działalności wykonywanej osobiście (art. 13) oraz z praw majątkowych (art. 18). Pojawia się więc następujące pytanie: Czy wobec powyższego stanowiska należy przyjąć, że przychód pochodzi w równych częściach z każdego żródła i obliczyć należny podatek od uzyskanego przychodu w następujący sposób: 1. Połowa pochodząca z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a więc kwota 50 zł, ponieważ jest kwotą nieprzekraczającą 200 zł, powinna być na podstawie art. 30, ust. 5a opodatkowana zryczałtowanym podatkiem, w wysokości 18%, 2. Połowa pochodząca z tytułu korzystania z praw majątkowych (również 50 zł) powinna być opodatkowana wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27, ust. 1, po odliczeniu 50% kosztów uzyskania przychodu. Należny podatek wyniósłby więc w tym przypadku: 1. 18% * 50zł = 9 zł 2. 18% * 50% * 50zł = 18% * 25 zł = 4,5 zł, a więc zaokrąglając do pełnych złotych = 5 zł Razem: 9zł + 5 zł = 14 zł. Teraz zamierzam przedstawić drugą, prostszą opcję. Artystyczne wykonanie powstaje za każdym razem od nowa w chwili jego ustalania. Nie można więc powtórzyć artystycznego wykonania. Każde artystyczne wykonanie, choćby dotyczyło tego samego utworu i było wykonane przez tę samą osobę jest za każdym razem niepowtarzalne. Stąd Wykonawca zawierając nawet 10 umów na wykonanie tego samego utworu stworzyłby tak naprawdę 10 różnych artystycznych wykonań. Przyjmując takie założenie zasadnym jest stwierdzenie, że artystyczne wykonanie nie istnieje, dopóki Wykonawca go nie wykona. A więc, dopóki Wykonawca nie wykona dzieła, nie można mówić o posiadaniu przez niego praw majątkowych do artystycznego wykonania, ponieważ ono jeszcze nie powstało. Wobec tego wykonując dzieło Wykonawca nie korzysta w żaden sposób ze swoich praw majątkowych, ponieważ jeszcze ich nie posiada. Wynagrodzenie zatem jest płacone wyłącznie za wykonanie dzieła, a więc pochodzi wyłącznie z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13). Wobec tego należałoby obliczyć podatek od takiej umowy, zgodnie z art. 30, ust. 5a, a więc zastosować zryczałtowany podatek 18% do całości przychodu, a więc do kwoty 100 zł. Kwota podatku wyniosłaby w tej sytuacji 18 zł. Można by jednak założyć, że w umowie o dzieło następuje przeniesienie praw majątkowych do tego konkretnego artystycznego wykonania (wykonanego jako dzieło) z Wykonawcy na Zamawiającego. Jeżeli tak by się stało, to znów należy domniemywać, że wynagrodzenie, które otrzyma Wykonawca pochodzi z dwóch źródeł, a więc z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13) oraz z tytułu rozporządzenia prawami majątkowymi (art. 18). Wracamy więc do punktu wyjścia, a więc do postawionego pytania o sposób podzielenia przychodu i obliczenia należnego podatku. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych stanowisk. Pozdrawiam Marcin

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: