e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Wrzesień 2009

 • 16.9.2009

  Róża wraca do rodziców

  Sąd Rejonowy wydał postanowienie w sprawie małej Róży. Dziewczynka na razie wraca do rodziców.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zniesienie współwłasności samochodu po rozwodzie

  Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zakupili do majątku wspólnego samochód. Głównym właścicielem w dowodzie rejestracyjnym jest mąż, żona jest wpisana jako współwłaściciel. Obecnie małżonkowie są już po prawomocnym orzeczeniu o ustaniu małżeństwa, porozumieli się bez udziału (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1216 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1215 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1214 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1213 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1212 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1211 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1210 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Monitor Polski Poz. 805 z 2009

  Komunikat Nr 9/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2009

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 800 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 799 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 798 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 797 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 796 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 795 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Poz. 794 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku

 • Monitor Polski Poz. 793 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Ignacego Witkiewicza w 70. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Poz. 792 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynającego dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddającego ten przywóz rejestracji (  Dz.U. L 208 z 12.8.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Gwarancja publiczna udzielona BT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 685) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/122/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/121/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i V do dyrektywy 2008/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5519 – E.ON/Electrabel Acquired Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/119/S

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/120/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie decyzji Rady 2009/…/WSiSW z dnia … ustanawiającej europejską sieć prewencji kryminalnej (EUCPN) i uchylającej decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2009 z dnia 14 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5467 – RWE/Essent) (1)