e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Wrzesień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kiedy mija okres wypowiedzenia?

  15.09.2009 roku wypowiedzieliśmy umowę o pracę zawartą na czas określony z zachowaniem 14 sto dniowego okresu wypowiedzenia. Pracownik podpisał, że wypowiedzenie otrzymał 25.09. kiedy mija czas wypowiedzenia czy od daty wypowiedzenia czy od momentu otrzymania (podpisania dokumentu wypowiedzenia) (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1298 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1296 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1295 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1292 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1291 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1290 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1289 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1288 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2009 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1285 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1284 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1283 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1282 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1281 z 2009

  Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1280 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1279 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1278 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1277 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Poz. 830 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

 • Monitor Polski Poz. 827 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 826 z 2009

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

 • Monitor Polski Poz. 825 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 824 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 823 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 822 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 821 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 820 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 819 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Komisji 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego karmienia niektórych zwierząt futerkowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5550)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7044)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5502 – Merck/Schering-Plough) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5549 – EDF/Segebel) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla ryb łososiowatych i krewetek (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5610 – Predica/SFL/Parholding) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2009 z dnia 28 września 2009 r. r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)