Stosunek pracy

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny

Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Zatrudniam 80 osób. Proszę podać możliwość zwolnienia z opisem, na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę. W zakładzie nie ma organizacji związkowej, zaś pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Opinia prawna

Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia z jego winy jest możliwe jedynie w razie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (52 § 1 pkt 2), taką przyczyną jest bez wątpliwości picie alkoholu w pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie (pracodawca składa oświadczenie, że rozwiązuje stosunek pracy z dniem .... bez wypowiedzenia z tej przyczyny) jest możliwe jeśli nie upłynął okres 1 miesiąca od daty zdarzenia (art. 52 § 2). Po tym czasie nie można rozwiązać stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia, ale to nie znaczy, że nie można tej przyczyny podać jako podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Aby udowodnić fakt, że pracownik spożywał alkohol w miejscu pracy potrzebne byłyby przynajmniej zeznania świadków, ewentualnie dowód z dokumentów, że do pracownika wystosowałaby Pani upomnienie lub zastosowała inny środek dyscyplinarny. Jeżeli jednak jest Pani w stanie przedstawić świadków, którzy zeznają, że widzieli alkohol w biurku i czuli od pracownika alkohol - powinien to być wystarczający dla sądu argument przemawiający za zasadnością rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy trzeba liczyć się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, w zależności od tego, jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi. Okresy wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy u konkretnego pracodawcy.

Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy w wypowiedzeniu powinna być podana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie. Przyczyną tą może być także ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, a zatem pracodawca ma wybór, którą z form rozwiązania stosunku pracy zastosuje. Przyczyną wypowiedzenia może być ponadto inne naruszenie przez pracownika obowiązków, np. spóźnianie się do pracy, niewykonywanie lub niedostateczne wykonywanie powierzonych mu zadań.

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy.

Sugerujemy: albo zwolnić pracownika za wypowiedzeniem podając uzasadnione przyczyny, które można poprzeć zeznaniami świadków, albo, jeżeli nie upłynął okres 1 miesiąca od dnia popełnienia przez pracownika wykroczenia przeciwko jego obowiązkom (picie alkoholu) zwolnić go w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. W obu przypadkach pracownik ma możliwość odwołania się do sądu pracy. Ma tę możliwość w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę. Nie da się zapewnić takiego sposobu zwolnienia pracownika, który pozwoliłby uniknąć odwołania się pracownika do sądu. Jednakże orzecznictwo i nasze doświadczenie w tego typu sprawach wskazuje na to, że świadkowie (zwłaszcza jeśli jest ich kilku) są wystarczającym dowodem tego, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia jego obowiązków oraz tego, że zaistniała przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy.

Dokonanie wypowiedzenia umowy z tej przyczyny, że pracownik pił w pracy i tym samym rażąco naruszył swoje obowiązki i regulamin pracy ma jeszcze tę zaletę, że w postępowaniu przed sądem może Pani wskazać, że nie skorzystała Pani z możliwości rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym pomimo, że były ku temu powodu, gdyż chciała Pani być dobra dla pracownika i nie pozbawiać go prawa do zasiłku dla bezrobotnych (w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika traci on prawo do zasiłku na dłuższy czas). Sąd weźmie zapewne pod uwagę Pani zachowanie jako okoliczność wskazującą na to, że nie chciała Pani skrzywdzić swojego pracownika i będzie zapewne bardziej skłonny aby ewentualne powództwo pracownika oddalić.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: