Odprawa emerytalna

Pytanie:

11 września 2009 roku osiągnę wiek emerytalny, ostatnio przez dwa lata byłam zatrudniona na czas określony w Kuratorium Oświaty. Obecna umowa jest na czas określony do 30 września 2009 roku. 1. Czy jeżeli umowa jest na czas określony przysługuje odprawa emerytalna? 2. Kiedy przysługuje odprawa emerytalna: po wygaśnięciu umowy i rozwiązaniu stosunku pracy, czy z momentem osiągnięcia wieku emerytalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 921 § 1 kodeku pracy uzależnia prawo do odprawy rentowej od ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepis ten nie rozróżnia, czy stosunek pracy istnieje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony czy określony. Należy zatem przyjąć, że skoro ustawa tej sytuacji nie rozróżnia to odprawa emerytalna przysługuje niezależnie od tego czy stosunek pracy istnieje w oparciu o umowę terminową, czy zawartą na czas nieokreślony.

Uregulowanie to znajdzie zastosowanie jako podstawa prawna roszczenia o wypłacenie odprawy emerytalnej, jeżeli nie znajdą w tym zakresie zastosowania przepisy szczególne np. §14 ust. 1 Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych: Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: 

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat; 

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - po przepracowaniu co najmniej 10 lat

W tym akurat przypadku oba przepisy są tożsame w zakresie przyznania prawa do odprawy emerytalnej.

Zgodnie z wyrokiem SN z 23 listopada 1993 r., I PRN 111/93, LexPolonica nr 300790 (OSNCP 1994, nr 12, poz. 243), przewidziany w przepisach regulujących prawo do odprawy „związek" między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej może mieć nie tylko charakter przyczynowy, czasowy, ale także funkcjonalny. Posługując się samym pojęciem „związku", innym, aniżeli związek przyczynowy, ustawodawca pozostawił większą swobodę organom orzekającym w zakresie obejmowania prawem do odprawy także tych pracowników, w wypadku których rozwiązanie stosunku pracy nie zbiega się ściśle w czasie z nabyciem prawa do emerytury lub renty.

Moment, od jakiego przysługuje prawo do odprawy emerytalnej nie jest ściśle określony. Daje to większą swobodę organom podejmującym decyzję w tej sprawie. Z pewnością momentem tym będzie wygaśnięcie stosunku pracy w sytuacji, gdy osiągnięcie wieku emerytalnego nastąpiło wcześniej.

Podsumowując, odprawa emerytalna przysługuje Pani, jeżeli była Pani zatrudniona na umowę o pracę na czas określony. Co do momentu od jakiego przysługuje Pani roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej, należy stwierdzić, że z pewnością będzie to moment wygaśnięcia Pani umowy o pracę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

NA SKÓTY