Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Pytanie:

Czy z tytułu likwidacji mojego zakładu pracy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne? Obecnie mam 59 lat, przepracowane 41 lat. Posiadam również gospodarstwo rolne około 3,5 h.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013r. nr 170 – j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym przede wszystkim wyjaśnienie, w opisywanych okolicznościach może się Pan ubiegać o świadczenie przedemerytalne.

Osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń przedemerytalnych zostały wymienione w art. 2 przywołanej powyżej ustawy. Zgodnie z tym przepisem prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1) utraciła pracę z uwagi na likwidację pracodawcy lub jego niewypłacalność, z tym że u tego pracodawcy musiała być zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz ukończyła co najmniej 61 lat (mężczyzna) i posiada okres uprawniający do emerytury (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszący co najmniej 25 lat (dla mężczyzn),

2) utraciła pacę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat (mężczyzna);

3) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i za ten okres opłacała składki na ubezpieczenie społeczne oraz ogłosiła upadłość, a do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 60 lat (mężczyzna) i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 25 lat (mężczyzna);

4) osoba która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) która traciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;

6) która do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 39 lata dla mężczyzn;

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie wymienionej powyżej po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna; 

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych; 
3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Do okresu 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa powyżej wlicza się m.in. okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 180-dniowego okresu, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Jak wynika z przytoczonego powyżej przepisu świadczenia przedemerytalne otrzymują osoby, które „utracą pracę” nie ze swojej winy, ale z przyczyn dotyczących zakładu albo z powodu likwidacji bądź niewypłacalności pracodawcy. Umowa nie musi być rozwiązana za wypowiedzeniem, może być rozwiązana za porozumieniem stron, jednak z porozumienia musi wynikać, że stosunek pracy nie jest rozwiązywany z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Mając na uwadze przytoczone powyżej warunki stwierdzić należy, że jeżeli zakład pracy zostanie zlikwidowany i z tego powodu to wydaje się, że w Pana przypadku mogłyby wejść w grę okoliczności opisane w punkcie 6 powyżej, z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że ma Pan zgromadzone wymagane 41 lat, aczkolwiek ten warunek stażowy należałoby przeliczyć dokładnie na podstawie dokumentów, gdyż z okresów składkowych wyklucza się np. zwolnienia chorobowe, czy urlopy bezpłatne.

Problemem w Pana przypadku, który może „stanąć na drodze” do uzyskania świadczenia przedemerytalnego jest posiadanie gospodarstwa rolnego. Jak wynika bowiem z przedstawionych powyżej warunków, przed przyznaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. Osobą bezrobotną nie jest zaś osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlega ubezpieczeniom emerytalnemu lub rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy z przykrością, że nie spełni Pan warunków uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Rodzaj pracy, który Pan wykonywał jest pracą w szczególnych warunkach uprawniającą do wcześniejszej emerytury (o czym wspominaliśmy we wcześniej sporządzonej dla Pana opinii) jednak ten rodzaj pracy nie został wymieniony w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych, więc także nie przysługuje Panu prawo do emerytury pomostowej. Stwierdzić więc należy, że świadczenie emerytalne lub rentowe nie będzie Panu jeszcze przysługiwało.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY