Odpowiedzialność nabywcy za składki ZUS

Pytanie:

Osoba prywatna chce kupić działkę budowlaną od firmy będącą składnikiem majątku firmy. Żeby się zabezpieczyć, kupujący chce uzyskać od sprzedawcy zaświadczenie z ZUS że sprzedawca nie ma zaległych zobowiązań. Czy uzyskanie takiego zaświadczenia uwolni nabywcę od odpowiedzialności i ewentualnego zajęcia kupionej działki przez ZUS z tytułu niezapłaconych składek ZUS sprzedawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 112 ustawy Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 112 Ordynacji Podatkowej, nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Zgodnie z paragrafem 6 cytowanego przepisu, nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g Ordynacji Podatkowej. W prawie podatkowym uzyskanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowej zbywcy chroni w pewnym stopniu nabywcę, natomiast na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, sprawa ta nie jest jednoznaczna. Zgodnie z jednym z wyroków WSA w Warszawie: „Odpowiednie stosowanie" polegające na przenoszeniu określonych rozwiązań prawnych, zawartych w jednej z ustaw, na grunt innej regulacji ustawowej, musi respektować postanowienia tego ostatniego aktu normatywnego. Nie do zaakceptowania byłaby bowiem taka sytuacja, w której „odpowiednio stosowany" przepis wypaczałby sens i cel regulacji o znaczeniu zasadniczym i podstawowym. Zastosowanie na gruncie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74, ze zm.) na podstawie odesłania z art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.,) art. 306g tej ostatniej ustawy, nie może mieć miejsca (tak WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 615/2008). Tak więc na gruncie ubezpieczeń społecznych uzyskanie stosownego zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami  (o ile ZUS zgodzi się wydać takie zaświadczenie) będzie służyło przede wszystkim uzyskaniem dowodu na to, że nabywca dochował należytej staranności i mimo jej zachowania nie mógł wiedzieć o zaległościach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Mając takie zaświadczenie moźna, pomimo wskazanego wyżej wyroku  również argumentować, że nabywca nie odpowiada za zaległości ZUS, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, a więc, że art. 112 par. 6 znajdzie zastosowanie również w przypadku składek ZUS. Proszę również pamiętać, że w zaświadczniu o niezleganiu zostanie wskazany stan na dzień wydania zaświadczenia, dlatego też (miedzy innymi ze względu na wskazane wyżej trudności interpretacyjne), należy starać się, by transakcja zbycia następowała w tym samym dniu co wydanie zaświadczenia lub niedługo po jego wydaniu, tak by nie można było zarzucić braku należytej staranności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY