Przekształcenie użytkowania w prawo własności

Pytanie:

Czy gmina wydając decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ma prawo obciążyć wnioskodawcę kosztami wyceny nieruchomości lub też innymi kosztami związanymi z przeprowadzeniem postępowania? Czy cena za przekształcenie może być ustalona przez gminę w wysokości wyższej niz różnica pomiędzy wartością wieczystego użytkowania a własnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych:

  • którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 
  • które uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). 

Pozostałe osoby, na rzecz których prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności nieruchomości, są obowiązane do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, może zostać również udzielona bonifikata, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na określone cele lub określonym podmiotom.

Ustawa nie wskazuje wprost kto powinien ponosić koszty związane z postępowaniem w tym z wyceną nieruchomości. W tym zakresie należy więc zastosować ogólne reguły, zgodnie z którymi  stronę obciążają te koszty postępowania, które  zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. W przypadku postępowania wszczętego w interesie strony – strona nie powinna zostać obciążona kosztami postępowania tylko jeżeli organ wszczął postępowanie z urzędu. W omawianej sytuacji to strona występuje z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, leży to w jej interesie, a więc powinna więc ponieść koszty tego postępowania (w tym także koszty wyceny nieruchomości).

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Z powyższego wynika, iż nie można żądać od użytkownika wieczystego zapłaty kwoty (na poczet ceny nieruchomości) przekraczającej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

F.Ciemała

18.11.2010 10:40:7

Re: Przekształcenie użytkowania w prawo własności

Czy Gmina ma obowiązek zapewnienia oznaczenia granicy przekształcanej działki ,a w przypadku jego braku,dokonać tego na własny koszt przed wydaniem decyzji/


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY