e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Proszę o podanie zasad przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej komercyjnej oraz komercyjnej niezabudowanej, przy uwzględnieniu faktu, iż wieczystym użytkownikiem nieruchomości od roku 2007 jest osoba prawna.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania wieczystego

2.1.2008

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy (13 październik 2006 r.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa powyżej, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 

  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób wskazanych powyżej.

Osoby te mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.

Jak więc wynika z powyższego na podstawie w/w ustawy mogą wystąpić o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości, wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. W przedstawionym stanie faktycznym wieczysty użytkownik nie spełnia powyższych warunków, gdyż jest on osobą prawną oraz posiada w użytkowaniu nieruchomości komercyjne (nie mieszkaniowe).

W związku z tym do opisanej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie, bowiem, z art. 32 w/w ustawy, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Z powyższego przepisu wynika, iż:

  • prawo do nabycia własności nieruchomości przysługuje wyłącznie użytkownikowi wieczystemu (bez potrzeby przeprowadzania przetargu);

  • właściciel nieruchomości (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) nie ma obowiązku sprzedaży nieruchomości - użytkownikowi wieczystemu nie przysługuje roszczenie o zobowiązanie przez sąd właściciela nieruchomości, do złożenia oświadczenia woli o sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 64 kc;

Użytkownik wieczysty (w przedstawionym stanie faktycznym - osoba prawna) może zatem wystąpić do właściciela nieruchomości (np. gminy) z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości obciążonej użytkowaniem wieczystym. Jak już wcześniej wspomniano właściciel nieruchomości nie musi się na to zgodzić.

Zgodnie z art. 69 w/w ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ