e-prawnik.pl Porady prawne

Zajęcie nieruchomości przez komornika

Pytanie:

Niedługo będę miał tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, który ma nieruchomości i nie posiada innego łatwo egzekwowalnego majątku lub dochodów. W grę wchodzą działki objęte trzema księgami wieczystymi. Wartość wierzytelności (prawdopodobnie) nie przekracza ceny każdej nieruchomości z osobna. Na jednej z nieruchomości są inne zajęcia, pozostałe są wolne (ale być może to tylko chwilowe). Nie wiem, którą nieruchomość komornik powinien zająć i zlicytować, żeby najszybciej odzyskać pieniądze. Czy komornik może zająć tylko jedną nieruchomość czy wszystkie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zajęcie nieruchomości przez komornika

14.11.2012

Komornik w swoich działaniach jest związany wnioskami wierzyciela. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym w art. 797 kpc. We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość, wskazać jej przeznaczenie oraz dokładny adres, numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej - zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów, wskazujące właściciela i wykaz obciążeń ujawnionych w zbiorze dokumentów.

Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania (art. 923 kpc). Z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty dochodzi do zajęcia nieruchomości (art. 925 § 1 kpc). Zajętych przez komornika będzie jednak tyle nieruchomości ile zostanie wskazanych we wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

grazyna

5.11.2013 10:30:20

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Czy Komornik który egzekwuje należności z emerytury i kwoty wyegzekwowane są przeznaczane na koszty komornicze i odsetki liczone 15 % a kwota główna pozostaje bez zmian jest zgodne z prawem ?.Ponadto brak jest Stanu Sprawy kiedy dłużnik domaga się o jej wykazanie. Egzekucja trwa w nieskończoności. Kiedy zbliża się okres 10 lat( 3 miesiące) od wydania prawomocnego orzeczenia sądu Komornik zmienia tytuł wykonawczy bez sądu na wniosek wierzyciela by on wystawił postanowienie o egzekucji z nieruchomości. Nadmieniam że zadłużenie - należności głównej wynosiła 3.200,00 zł kwota która została zapłacona - wyegzekwowana z emerytury wynosi 5.132,00 zł ale ciągle pozostaje kwota należności głównej. W związku z powyższym skierowałam pismo do RPO by rzecznik skierował zapytanie prawne definicję art 125 k.p.c w którym jasno określone jest że termin przedawnienia wynosi 10 lat . Szczecin 02.11.2013r Wnioskodawca:Grażyna P. ul. 1- go Maja 26/15 71-627 Szczecin Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarnosci 77 00-090 Warszawa WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH o skierowanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Wnoszę o: rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego. w sprawie wykładni art 125 § 1 Kodeksu cywilnego dot. przerywania biegu przedawnienia prowadzonej egzekucji komorniczej 1.Czy tytuł wykonawczy wykonalności prowadzonej egzekucji dochodzonej orzeczeniem sądu i nadanym tytułem wykonawaczym przerywa bieg przedawnienia po okresie 10 lat w sytuacji, w które składane są wnioski wierzyciela do komornika o zmianie egzekucji . 2.Czy każda czynnośc wniesiona do sądu wniosek i pozew lub innym organem powołanym do rozpoznania sprawy o pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art 125 § 1 Kc., przerywa bieg przedawnienia . Motyw do przedstawienia zagadnienia prawnego do Sądu Najwyższego jest to, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin ? Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy ocenia każdy złożony wniosek do komornika przez wierzyciela , także wniosek o zabezpieczenie powództwa o pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności, z tytułu art 125 §1 K.c., oraz w sprawie umorzenia tytułu wykonawczego o częściowym umorzeniu postępowania w zakresie ograniczonego prawa rzeczowego w toku czynności egzekucyjnej stwierdzoną , że nie istnieje przedmiot egzekucji tj ograniczonego prawa rzeczowego a stanowi odrębną własnośc w której sytuacji egzekucji jest niedopuszczalna. Czy czynnośc ta dot. przerwania egzekucji ,na podstawie orzeczenia wyroku wraz z nadaną klauzulą wykonawczą wykonalności tytułowi egzekucyjnemu i nadanym tytułem wykonawczym w 2002 roku ?, Czy ma to charakter orzeczenie konstytutywnego do prowadzonej egzekucji ciagłej podczas gdy postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności sądowemu tytułowi egzekucyjnemu jest prowadzona egzekucja?, Czy jest orzeczeniem deklaratywnym?, Czy taki charakter może byc również przerywaną klauzulą wykonalności nadanemu tytułowi egzekucyjnemu wynikającej z tego że jest prowadzona egzekucja od 2003 roku przez komornika sądowego/ Czy zdaniem wnioskodawcy jest podstawą do złożenia wniosku zapytania prawnego, gdyż komornik egzekwuje wierzytelnośc z bardzo niskiej renty rodzinnej dłużnika. Wnioskodawca podkreśla że po wejściu w życie Kodeksu cywilnego, także w pismiennictwie orzecznictwa jest zamieszczone w art 123 § 1 Kc., zastrzeżenia łączacego przerywania biegu przedawnienia nie jak uprzednio z czynnościami podjetymi w celu dochodzenia ustalenia lub zabezpieczenia roszczeń, lecz z czynnościami podjętymi bezposrednio w celu dochodzenia ustaleń zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wskazanym orzeczeniem i tytułem egzekucyjnym o jaki chodzi w sprawie czynnościami podlega określenie art 125 Kc., przedawnieniu roszczenia objętego hipotezą tego przepisu czy powinno następowac z mocy prawa z upływem przewidzianego w tym przepisie termin przedawnienia lat 10 . Należy podkreslic, że termin ten nie określa innej daty przedawnienia poprzez przerywaniu biegu od nowa, a zaczyna biec odnowa od dnia uprawomocnienia się wyroku stwierdzajacego roszczenie, które było prowadzone i jest nadal prowadzone. Stanowisko wnioskodawcy o zajęciu wierzytelności i przerywającą przedawnieniem prowadzi do tego iż wierzytelnośc przedłuża się w nieskończonośc , bieg przedawnienia jest sprzeczne z celem i założeniem instytucji przedawnienia. Wnioskodawczyni nie może się zgodzic iż przerywanie biegu przedawnienia w czasie prowadzonej egzekucji dla uznania pism wniesionych do sądu pozwu i zmianą na podstawie wniosku wierzyciela o sposobie egzekucji sprawia, iż byle świstek papieru wniesonego do jakiegokolwiek sądu o zmianie komornika o sposobie egzekucji, Czy czynią zadośc przepisom formalnym dla pozwu prawomocnego a powoduje przerwę biegu przedawnienia . Temu niekorzystnemu zjawisku ustawodawca postawił tamę wprowadzając do Kodeksu postępowania cywilnego przepisy wykluczające przerywania biegu przedawnieniu w skutek złożenia pozwu lub wniosku o zabezpieczeniu , ktore zostało zwrócone lub częściowo umorzone postępowania przez Komornika a nie Sąd . Przerywanie biegu przedawnienia może byc także zamiar celowy przez wierzyciela, by składac wnioski o zmianie egzekucji zamiarem o dłuższej egzekucji. Powołam się na analogie a dochodzeniem roszczeń, które jest orzeczeniem sądu i nadanym tytułem wykonawczym , który jest jednym środkiem do osiągniecia tego celu to jest egzekucji w określonym czasie do terminu 10 lat na podstawie art 125 § 1 Kc.. Sąd Najwyższy powinien ocenic procedury prawa , czy przewidziany art 125 § 1 Kc., jest terminem przedawnienia roszczenia stwierdzajacego sądowym tytułem wykonawczym wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym może byc od daty złożenia każdorazowo wnioski wierzyciela o zmianie egzekucji niedotyczącym nadanym tytułem wykonawczym wykonalności i rozpoczynający się biegiem od nowa postępowaniem egzekucyjnym . Stąd także jest bardzo ważne orzeczenie Sądu Najwyższego wydaną uchwałą , czy przedawnienie wspomnianego roszczenia ma zastosowanie w przepisanym art 125 § 1 Kc, z upływem teminu liczonego od daty uprawomocnieniem się sądowym tytułem , czy przerywanie biegu terminu przedawnienia przerywa się na podstawie składanych wniosków wierzyciela kierowanych do komornika w celu uzyskania biegu przerywania przedawnienia ? wnioski powstające poza sądem . Zgodnie z przepisem art 125 § 1 K.c., w której bieg terminu przedawnienia stosuje przerwę wskutek zastosowania ponownego postępowania komornika na nowy środek egzekucyjny, o którym dłużnik nie został powiadomiony jest powyższy przepis w oderwaniu od całości zasad sprawiedliwości społecznej systemu polskiego prawa , ktorej może prowadzic do wniosku że każdym środkiem egzekucyjnym prowadziłby do przerywania biegu terminu przedawnienia w nieskończonośc. Coraz częsciej kwestia ta jest przedmiotem w doktrynie i wcale nie jest niejednego orzecznictwa sądów niespójna Dlatego wnioskodawca zwraca się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie zapytania prawnego do Sądu Najwyższego o wykładnie prawa. Analiza powyzszego przepisu art 125 § 1 K.c., w postępowaniu procesowym powinna prowadzic do całościowego systemu polskiego prawa w kwestii przerywania biegu terminu przedawnienia w prowadzonej egzekucji, w której termin przedawnienia wynosi lat 10 . Powstaje zasadnicze pytanie czy w tej sytuacji gdy u podstaw działania organu egzekucyjnego prowadzonej egzekucji przez kilka lat ( w czasie ciągłym) komornik nie narusza prawa w stosowaniu do przerywania biegu terminu przedawnienia by prowadzic egzekucje od nowa. Jeżeli przepis art 125 § 1 K.c. , nie stanowi inaczej jak przedawnienie egzekucji prowadzonej przez Komornika to czy należy stwierdzic że przerywanie biegu terminu przedawnienia przez komornika jest ważne ? Czy w państwie prawa nie przestrzega się przepisów Konstytucji urzeczywistniającej zasady sprawiedliwości społecznej czy postępowanie przedawnienia może wynikac ze złej interpretacji przez komornika. Przyjąc by należało że podjęta czynnośc egzekucyjna komornika na gruncie przerywania biegu terminu przedawnienia i wprowadzajac poprzez postanowienie Komornicze egzekucje na nowo, która została wydana bezprawnie bez żadnego orzeczenia sądu, a zatem czy nie powinna zostac uznana za czynośc wywołując skutki prawne, w której komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne od nowa . Wnioskodawczyni domaga się od Rzecznika Praw Obywateskich skierowania zapytania prawnego, które byłoby raz na zawsze wykładnią prawa art 125 § 1 Kodeksu cywilnego . Wnosi się jak na wstępie

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

kris

18.11.2012 17:37:23

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Poprzednie komentarze świadczą, ze porady -odpowiedzi nie są zrozumiałe dla przeciętnie rozgarniętego człowieka. Ben nie zaskoczył, że jako wierzyciel nie nabywa ( chciaż w wyjątkowych przypadkach-może) nieruchomości dłuznika. Nieruchomość jest po prostu zajęta. Komornik po pewnym czasie - braku spłat dłuznika może przystapić do opisu i oszacowania i dopiero póxniej ogłościć sprzedaż przez licytację. Kupuje ją ten kto da najwięcej. Pieniądzez uzyskane ze sprzedaży dzieli , na koszty i na wierzycieli którzy wszczęli egzekucję z nieruchomości. Hipoteka ustanowiona wczesniej zabezpiecza w pierwszej kolejności wierzyciela tak zabezpieczonego. Jak wystarczy to dopiero zaspokaja się wierzyciela egzekwującego. A.M strasznie przekombinował, wycena nie zależy od zadłużenia, a jakby wierzyciel chciał nabyć od dłuznika nieruchomość to by nie wszczynał egzekucji.

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

A.M

16.11.2012 17:35:6

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

...każdy sprzedający powinien wycenić nieruchomość wraz z zadłużeniem,Myślę ze można zaplacić właścicielowi ale z zapisem notarialnym a w ogóle to najbezpieczniej chyba jest splacić samemu dług wchodzący w sklad kwoty za ktora kupuje sie nieruchomość a reszta zostaje dla właściciela od ktorego sie nabywa nieruchomość.

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Ben

16.11.2012 15:41:51

Re: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Co nastapi w momencie jezeli nabyje nieruchomosc ktora jest np. zadluzona (pod hipoteke) czy jestem zobowiazany splacic tez ten dlug czy nie? Pozdrawiam i dziekuje za szybka odpowiedz Ben

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ