Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Pytanie:

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) – dalej: k.r.o.; ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2014.101 -j.t.) dalej: k.r.o. oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestię obowiązku alimentacyjnego w dziale III ustawy. Zgodnie z pierwszym art. tego działu:

art. 128 k.r.o. 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Jak wywodzi Tadeusz Domińczyk w: „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.”:

Porady prawne

Pokrewieństwo oznacza istnienie stosunku opartego na pochodzeniu od wspólnego przodka. Krewnym jest także dziecko uznane przez ojca. Rozróżnia się krewnych w linii wstępnej (ojciec, dziadek, pradziadek) i zstępnej (syn, wnuk, prawnuk). Pojęcie rodzeństwa obejmuje krewnych w linii bocznej (brat, siostra - także przyrodni), jeśli przynajmniej jedno z rodziców jest ich wspólnym przodkiem”. Wobec powyższego, obciążeni – w stosunku do dzieci – w pierwszej kolejności są rodzice. Pan, jako ojciec niewychowujący syna, został zobowiązany do świadczeń pieniężnych na jego rzecz. Wynika to także z dalszych przepisów przywoływanej ustawy:

art. 129 k.r.o. 

§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. 

Kwestią zasadniczą dla tej opinii jest to, jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci? Czy jest to osiągnięcie przez dziecko wieku 18 lat? Zakończenie edukacji? A może moment osiągnięcia samodzielności finansowej i zdolność utrzymania się bez pomocy materialnej rodziców? Otóż zagadnienie to jest bardzo złożone i od wielu lat stanowi kanwę rozważań polskich sądów. Do tego stanu rzeczy przyczyniają się także nieścisłe – w tym zakresie – przepisy k.r.o., które stanowią:

art. 133 k.r.o. 

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 

Powyższy przepis ustanawia więc moment, w którym obowiązek alimentacyjny wygasa, na chwilę osiągnięcia stanu, w którym dziecko może samodzielnie się utrzymać. Jest to przepis szeroko komentowany w doktrynie. Tadeusz Domińczyk w publikacji „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” wskazuje:

„Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej”.

 

Jak jednak nadmienia dalej: „Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione należy uznać dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 1998 r. (I CKN 499/97, LexPolonica nr 346264), nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 bowiem nie może pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go

Zgodnie z treścią wyroku, na który powołuje się T. Domińczyk, kontynuowanie nauki zazwyczaj przedłuża trwanie obowiązku alimentacyjnego. Podkreśla to także wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 listopada 1997 r. (III CKN 257/97):

„Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”. 

Jednak nie zawsze kontynuowanie nauki przez dziecko usprawiedliwia dalsze łożenie na jego utrzymanie przez rodziców. Warto tu przywołać wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 grudnia 1998 r. (I CKN 1104/98), który rozpatrując konkretną sytuację stwierdził:

„Pozwany skończył 20 lat życia, ma wyuczony zawód handlowca i możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Wprawdzie obecnie uczęszcza do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zamierza dalej kontynuować naukę, ale według niewadliwych ustaleń Sądu, co do stanu dochodów jego rodziców, ich możliwości łożenia na jego utrzymanie są ograniczone. Rodzice jako emeryci pobierają niskie emerytury, które w skromnym zakresie zabezpieczają ich materialne potrzeby. Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądów, iż rodziców pozwanego nie stać na dalsze utrzymywanie dorosłego pozwanego, który już usamodzielnił się, zdobył zawód i ma możliwości zatrudnienia w nim”

W innym wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 sierpnia 1980 r. (III CRN 144/80) czytamy:

„Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie”

Również otrzymywanie przez pełnoletnie dziecko renty socjalnej nie powoduje automatycznego uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Środki z renty mogą nie wystarczać na jego utrzymanie, a stopień niepełnosprawności uniemożliwiać mu może podejmowanie pracy zarobkowej.

Rodzice często – błędnie – zakładają, iż wystarczy, że dziecko ukończy 18 lat, aby móc zaprzestać płacenia alimentów. W k.r.o. wprowadzono jednak uregulowanie, zgodnie z którym:

art. 133 k.r.o. 

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się

Na podstawie powyższego przepisu rodzice mają możliwość uchylenia się od obowiązku płacenia alimentów, jeżeli spełnione są poniższe warunki: 

 dziecko osiągnęło pełnoletność, a płacenie alimentów wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców,   dziecko osiągnęło pełnoletność i nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Warunek niedokładania starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się wiąże się z prowadzonymi już przez nas rozważaniami na temat kontynuowania edukacji. Przez dokładanie starań, by osiągnąć możność utrzymania się należy rozumieć bowiem nie tylko podjęcie pracy zarobkowej, ale także właśnie kontynuowanie nauki, zdobycie zawodu, wykształcenia, które w przyszłości pozwoli dziecku osiągnąć samodzielność. Zaproponowane tutaj przez ustawodawcę rozwiązanie Marcin Klatkiewicz określa „...alternatywą dla koncepcji automatycznego wygaszania obowiązku alimentacyjnego już z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości” („Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism.”). Druga z możliwości pozwalających zobowiązanym uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego odnosi się do nadmiernego uszczerbku ponoszonego przez rodziców. Na tę instytucję zwraca uwagę Helena Ciepła w opracowaniu „Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem”:

„W dodanym § 3 ustawodawca przyznał rodzicom uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Pojęcie „nadmierny uszczerbek” jest już terminem kodeksowym (art. 134 k.r.o.). Wprawdzie nie jest zdefiniowany, jednakże w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to uszczerbek przekraczający granice środków potrzebnych do normalnej egzystencji”

Natomiast T. Domińczyk w przywoływanym już opracowaniu „Kodeks...” stwierdza:

„O ile mianowicie wydolni materialnie rodzice nie mogą się powstrzymać od obowiązku alimentowania dziecka, które nie dysponuje przychodami pozwalającymi sprostać jego potrzebom, o tyle w przypadku rodziców, dla których łożenie na potrzeby dziecka pełnoletniego oznaczałoby uszczerbek w zakresie kosztów utrzymania własnego - mogą się uchylić od takiego obowiązku”. 

Zgodnie z powyższym, istnieje możliwość uchylenia się od alimentów, jeżeli płacąc je, doznawałby Pan nadmiernego uszczerbku finansowego. Tzn. takiego, który powodowałby problemy w utrzymaniu się na poziomie normalnej egzystencji. Możliwe również, iż wysokość otrzymywanej przez dziecko renty socjalnej pozwala mu na samodzielne utrzymanie. Tego jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić, nie znając wysokości renty i zakresu potrzeb dziecka.

Zatem, w zaistniałej sytuacji faktycznej obowiązek alimentacyjny wciąż trwa. Dla uchylenia tego obowiązku konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego. Ostateczne sąd dokona analizy szczegółów sytuacji materialnej i osobistej uprawnionego do alimentów. Istotna może tutaj okazać się wysokość renty socjalnej oraz wkład w utrzymanie siebie.

W przypadku osiągania przez Pana dziecko dochodów, może Pan skorzystać również z uprawnień przewidzianych przez art. 138 k.r.o.:

art. 138 k.r.o. 

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.  Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że potrzeby dziecka zmieniają się z czasem (zarówno na większe jak i na mniejsze) dlatego przewidział przepisy pozwalające na zmianę wysokości raz ustalonego obowiązku. T. Domińczyk pisze w tym temacie: „Orzekając o alimentach, sąd bierze za podstawę rozstrzygnięcia potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 k.p.c.), ale zasądza alimenty nie tylko wymagalne w dacie orzekania, lecz także alimenty na przyszłość. Ze względu na to, że przyszłość z reguły niesie w sobie zmiany, szczególnie w zakresie potrzeb małoletnich dzieci, a częstokroć także w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych, konieczne było ustanowienie w art. 138 możliwości zmiany zasądzonych alimentów w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami”. Zaznacza on jednak, że „Jedno z rodziców zobowiązane do alimentacji dziecka pełnoletniego tylko wówczas może domagać się uchylenia obowiązku alimentacyjnego, gdy wykaże, że dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie...” dodając także, że „...na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej” - publikacja „Komentarz...”. Zgodnie z tymi rozważaniami, to na Panu ciąży obowiązek udowodnienia, że sytuacja życiowa dziecka zmieniła się w sposób, który uzasadnia zniesienie lub modyfikację obciążającego Pana obowiązku alimentacyjnego. Stanowczego podkreślenia wymaga jednak to, że Pan, jako ojciec syna nie może samodzielnie zaprzestać płacenia alimentów, nawet gdyby uznać, iż istnieją ku temu podstawy. Wydane zostało w tej sprawie zapewne orzeczenie, które posiada moc prawną, aż do jego uchylenia lub zmiany jego treści w postępowaniu sądowym (co może nastąpić, jak wskazaliśmy, na podstawie powództwa opartego na art. 138 k.r.o.). Do czasu takiej zmiany jest Pan zobowiązany uiszczać orzeczoną kwotę na rzecz dziecka. Informujemy, że w ramach nowego zamówienia możemy przygotować projekt stosowanego pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Wskazujemy również, iż ze względu na to, że w chwili orzekania o obowiązku alimentacyjnym dziecko było niepełnoletnie, w wyroku orzekającym alimenty sąd wskazał jako osobę uprawnioną do odbioru alimentów rodzica, z którym dziecko na stałe zamieszkuje. W chwili obecnej alimenty winny być jednak wypłacane bezpośrednio do rąk pełnoletniego dziecka. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 r. mającego moc zasady prawnej w sprawie o sygnaturze III CZP 14/77: „W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”. Jako „odpowiedni dokument stanu cywilnego” w doktrynie przyjmuje się skrócony odpis aktu urodzenia czy nawet dowód osobisty (J. Ignaczewski, Komentarz do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

Winien Pan zatem powiadomić organ państwa, który prowadzi egzekucję, o braku możliwości pobierania alimentów przez matkę dorosłego dziecka, jednocześnie przesyłając dokumenty potwierdzające tę okoliczność, np. akt urodzenia. Organ prowadzący egzekucję powinien odmówić prowadzenia tej egzekucji, jako że zostało wszczęte na wniosek osoby, która obecnie nie jest uprawniona do pobierania alimentów. Obecnie uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji jest wierzyciel (dziecko). Matka do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletniości reprezentowała dziecko. Obecnie, ponieważ dziecko jest pełnoletnie, matka może go reprezentować wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli matka dziecka przesłała do organu egzekucyjnego pełnomocnictwo podpisane przez dziecko, to organ będzie prowadził egzekucję, aż to uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Bez ustalenia tych okoliczności nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy egzekucja jest prowadzona w sposób prawidłowy

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, bądź dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Dowiedz się, jakim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym podlegają doktoranci. Ubezpieczenia społeczne Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. ##baner## Ubezpieczenie chorobowe jest zaś (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem jej 3-letnie wypowiedzenie umowy najmu i opuszczenia lokalu w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2004 (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

Moja sytuacja przedstawia się następująco. Od osiemnastu lat płacę alimenty na dziecko z poza małżeństwa, którego ojcostwo uznałem. Do sierpnia 2007 dziecko przebywało w spokrewnionej rodzinie (...)

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Bardzo proszę o poradę. Mój mąż odszedł od nas 10 lat temu, pozostawiając mnie i naszego syna. Teraz mój syn skończył 19-lat, dostał się na dobre studia, pracuje generalnie bardzo dobrze radzi (...)

Alimenty dla byłej żony i dorosłego syna

Alimenty dla byłej żony i dorosłego syna

Mam sąsiada w trakcie rozwodu. Sprawa rozwodowa toczy się w sądzie. Jak przypuszczam, sąd orzeknie rozwód z winy jego żony, bo jego żona młodsza od niego o 5 lat nie interesuje się ani materialnym, (...)

Ustanie prawa dziecka do alimentów

Ustanie prawa dziecka do alimentów

Mój syn ma 22 lata ukończył w ubiegłym roku technikum /2006/ i podjął pracę w pełnym wymiarze godzin w czerwcu 2006 roku. Jestem rencistą. Przy zasądzeniu alimentów wnioskowałem o potrącanie (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Porady prawne