Cechy charakterystyczne stosunku pracy

Pytanie:

Jakie cechy, odróżniające od innych stosunków pracy, posiada stosunek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Cechy charakterystyczne stosunku pracy

Zgodnie z art. 22 par. 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Następnie zgodnie z art. 22 par. 1 z ind. 1 k.p. zatrudnienie w warunkach określonych w par. 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Z cytowanego przepisu wynikają cechy stosunku pracy, odróżniające go od innych stosunków prawnych, a mianowicie:

- osobiste świadczenie pracy przez pracownika

- pracownikiem może być tylko osoba fizyczna,

- świadczenie pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, przy czym koniecznym elementem tego stosunku jest podporządkowanie pracownika,

- świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną

Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną

Jak kodeks pracy charakteryzuje stosunek pracy? W art. 22 Kodeksu pracy w § 1 stwierdzono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, (...)

Czy warto zatrudnić się w charakterze telepracownika?

Czy warto zatrudnić się w charakterze telepracownika?

Kogo dotyczą przepisy o telepracy? Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu pracy przepisy, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Propozycje dla telepracowników

Propozycje dla telepracowników

Kogo dotyczą proponowane przepisy? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje przede wszystkim wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie ich (...)

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle (...)

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

  Stan faktyczny Zamierzam podjąć pracę w pewnej firmie, której szef pozostawił mi do wyboru podstawę prawną podjęcia pracy. Chciałbym dowiedzieć się, czym różnią się od siebie umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło?   Opinia prawna Na czym polega umowa (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez (...)

Oznaczenia napojów spirytusowych

Oznaczenia napojów spirytusowych

22 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Ustawa ta określa:  zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 2001 do marca 2006 byłam zatrudniona na stanowisku handlowca, na zasadach tzw. samozatrudnienia. Do obowiązków wynikających z umowy zlecenia należało m.in. pozyskiwanie i obsługa klientów. Wynagrodzenie otrzymywane było przeze mnie miesięcznie (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Agencja pracy tymczasowej - charakterystyka instytucji

Agencja pracy tymczasowej - charakterystyka instytucji

Działalność podmiotu polegająca na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Co do zasady w okresie choroby pracownik może liczyć najpierw na wynagrodzenie chorobowe (33 dni), następnie na zasiłek chorobowy (182 dni). Jednak może się zdarzyć, iż pomimo tego, iż wszystko wskazywać będzie na to, iż pracownik wyjdzie z choroby, to jednak nie uda mu się to w ramach czasu (...)

Pragmatyki służbowe

Pragmatyki służbowe

Czym są pragmatyki służbowe?Nazywane są tak ustawy, które regulują kwestie związane ze stosunkiem pracy, ale czynią to w sposób szczególny i nie powszechnie, ale wobec pewnych grup pracowników. Regulują one prawa i obowiązki określonych grup zawodowych.Określa się (...)

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Związki zawodowe mają szereg różnorakich uprawnień. Jednak mogą z nich korzystać, gdy spełnią określone warunki. I tak prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych właśnie ma reprezentatywna organizacja (...)

Co to jest spółka cicha i jaki jest jej status w porządku prawnym?

Co to jest spółka cicha i jaki jest jej status w porządku prawnym?

  Co oznacza zasada swobody zawierania umów? Przewidziana kodeksem cywilnym naczelna zasada prawa cywilnego mówi o tym, że strony mogą dowolnie ustalać treść stosunku prawnego, jaki na podstawie zawieranej umowy między nimi zaistnieje (zasada swobody zawierania umów). (...)

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

Podatek jest nieodpłatnym (i nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym (czyli powszechnym), które jest nakładane jednostronnie przez państwo lub inny związek publicznoprawny i przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych.  Podobna (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. "roszczenia niezupełnego", czyli takiego, które (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa zlecenie z młodocianym

Umowa zlecenie z młodocianym

Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, (...)

Egzekucja ze świadczenia urlopowego

Egzekucja ze świadczenia urlopowego

Czy dotacja z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wczasy pod gruszą (wypłacana wraz z wynagrodzeniem) podlega egzekucji z tytułu egzekucyjnego z wynagrodzenia o pracę? W doktrynie (...)

Konstytutywne elementy stosunku pracy

Konstytutywne elementy stosunku pracy

Jakie okoliczności są powszechnie uznawane za cechy konstytutywne stosunku pracy? Cechy stosunku pracy były doprecyzowane wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Najbardziej, naszym zdaniem, (...)

Cechy wykonywania działalności gospodarczej

Cechy wykonywania działalności gospodarczej

Jakie cechy są charakterystyczne dla wykonywania działalności gospodarczej? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą należy oprzeć się na pojęciach przewidzianych w art. 2 Ustawy z dnia 2 (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej (...)

Naruszenie przez pracownika przepisów BHP

Naruszenie przez pracownika przepisów BHP

Czy pracownik może ponosić konsekwencje z tego powodu, że pracodawca dopuścił go do pracy bez okresowego badania lekarskiego oraz przeszkolenia BHP? Podczas rozprawy sądowej Sąd uznał, że nie (...)

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy będę chciała podjąć się dodatkowej pracy w domu na urlopie macierzyńskim. Mam się tylko zdecydować czy chcę pracować na umowę (...)

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Co to znaczy, że żeby utwór był chroniony prawem autorskim musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze? Odnosząc się do przesłanki twórczości, podkreślenia (...)

Alimenty a regres

Alimenty a regres

W związku z tym, że zgodnie z wyrokiem sądu matka była pełnomocnikiem małoletnich dzieci upoważniona do odbioru alimentów, to czy w chwili obecnej odrębne pełnomocnictwo jest potrzebne od dorosłych (...)

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości? Umowa rachunku powierniczego nie jest umową nazwaną, a zatem nie jest szczegółowo regulowana przepisami prawa. (...)

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, a jakie pracownik w przypadku gdy pracownik współpracuje z pracodawcą na zasadzie "samozatrudnienia" i chce udowodnić przed sądem, iż w rzeczywistości jest (...)

Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany

Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany

Czy osoby pracujące przez okres 2 lat i nie mające przez ten czas żadnej umowy o pracę, mogą wyegzekwować swoje wynagrodzenia za okres przepracowany? Przez dwa lata otrzymywali tylko część obiecanego (...)

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę?

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę?

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę? Jeśli \"tak\" to do jakiej wysokości? Odpowiedź na zadane przez Pana pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks (...)

Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie cechy ma stosunek służbowy powstały na podstawie mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej? Należy wskazać, że stosunek służbowy strażaka Państwowej Straży Pożarnej jest administracyjnym (...)

stosunek mianowania funcjonariusza Policji

stosunek mianowania funcjonariusza Policji

Czym różni się stosunek mianowania funkcjonariusza Policji od stosunku mianowania w Kodeksie Pracy? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że "stosunek służbowy policjanta (...)

FORUM PRAWNE

zwolnienie przy umowie zlecenie

zwolnienie przy umowie zlecenie witam. Byłam zatrudniona w restauracji na umowę zlecenie z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Zostałam zwolniona i do wyboru dano mi albo wypowiedznie za porozumieniem (...)

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu (...)

Praca na umowe-zlecenie, godz. pracy i wynagrodzenie.

Praca na umowe-zlecenie, godz. pracy i wynagrodzenie. Zostalem zatrudniony na umowe-zlecenie w panstwowej firmie ze stawka 6zl/godz.Pracuje 12gdz.,nastepnie mam 24godz. przerwy i ponownie 12godz. pracy.I (...)

Umowa o dzieło - potrącenie wynagrodzenia

Umowa o dzieło - potrącenie wynagrodzenia Mam następujący problem. Pracowałam w call center sprzedażowym przez kilka tygodni. Podczas rekrutacji powiedziano mi, że będę pracowała na umowę zlecenie. (...)

MŚCIWOŚĆ OPUSZCZONEJ ŻONY

MŚCIWOŚĆ OPUSZCZONEJ ŻONY PONOC MIŁOŚĆ JEST SLEPA. ZGADZAM SIĘ Z TYM STWIERDZENIEM.JESTEM Z MĘŻCZYZNA, KTÓRY ODSZEDŁ OD ŻONY BOWIEM BYŁA DLA MNIE CODZIENNYM KOSZMAREM.ZONA ZNĘCAŁA SIE NADE (...)

pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"...

pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"... Wczoraj w pubie koło domu wdałem się w bójkę przy piwie mozna by powiedzieć. Kilka łysych małolatów(takokoło 20-22 lata) zaczepiało kumpla przy barze, zepchneli (...)

ślub z obywatelem Turcji

ślub z obywatelem Turcji Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie ten sam problem i próbuje (...)

Cechy normy i decyzji mogą się mieszać w wypowiedzi generalno-konkretne lub indywidualno -abstrakcyjne.

Cechy normy i decyzji mogą się mieszać w wypowiedzi generalno-konkretne lub indywidualno -abstrakcyjne. Cechy normy i decyzji mogą się mieszać w wypowiedzi generalno-konkretne lub indywidualno -abstrakcyjne. (...)

Egzamin

Egzamin Witam, Proszę serdecznie o pomoc. Mam jutro egzamin z przedmiotu prawoznawstwo i niestety ostatni poprawkowy. Wiem, że pytania są "banalne" ale nie wiem dlaczego wszyscy odpowiedziawszy na nie (...)

Pobicie wandala i chuligana.

Pobicie wandala i chuligana. Witam chłopak mojej siostry został wczoraj wieczorem zawinięty przez patrol wezwany przez anonimowe zgloszenie. Jak wracał do domu od nas, to zobaczył typa który przebija (...)

pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"...

pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"... Wczoraj w pubie koło domu wdałem się w bójkę przy piwie mozna by powiedzieć. Kilka łysych małolatów(takokoło 20-22 lata) zaczepiało kumpla przy barze, zepchneli (...)

ślub z obywatelem Turcji

ślub z obywatelem Turcji Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie ten sam problem i próbuje (...)

Cechy normy i decyzji mogą się mieszać w wypowiedzi generalno-konkretne lub indywidualno -abstrakcyjne.

Cechy normy i decyzji mogą się mieszać w wypowiedzi generalno-konkretne lub indywidualno -abstrakcyjne. Cechy normy i decyzji mogą się mieszać w wypowiedzi generalno-konkretne lub indywidualno -abstrakcyjne. (...)

Egzamin

Egzamin Witam, Proszę serdecznie o pomoc. Mam jutro egzamin z przedmiotu prawoznawstwo i niestety ostatni poprawkowy. Wiem, że pytania są "banalne" ale nie wiem dlaczego wszyscy odpowiedziawszy na nie (...)

Pobicie wandala i chuligana.

Pobicie wandala i chuligana. Witam chłopak mojej siostry został wczoraj wieczorem zawinięty przez patrol wezwany przez anonimowe zgloszenie. Jak wracał do domu od nas, to zobaczył typa który przebija (...)

Opinia o pracowniku

Opinia o pracowniku Co powinna zwierać opinia o pracowniku? Kto ją powinien napisać? Co zrobić, jeżeli zawiera ona nieprawdę? W opinii o pracowniku chodzi o to, by przedstawić cechy danej osoby (...)

MŚCIWOŚĆ OPUSZCZONEJ ŻONY

MŚCIWOŚĆ OPUSZCZONEJ ŻONY PONOC MIŁOŚĆ JEST SLEPA. ZGADZAM SIĘ Z TYM STWIERDZENIEM.JESTEM Z MĘŻCZYZNA, KTÓRY ODSZEDŁ OD ŻONY BOWIEM BYŁA DLA MNIE CODZIENNYM KOSZMAREM.ZONA ZNĘCAŁA SIE NADE (...)

Spółki współzależne

Spółki współzależne Witam, Chciałbym się upewnić czy po analizie swojej sprawy dokonałem odpowiedniej kwalifikacji spółki w oparciu o cechy normatywne. Mianowicie... Sprawa wygląda tak, że (...)

Wzor przemysłowy, ochrona

Wzor przemysłowy, ochrona Witam Potrzebuje pomocy osób którzy mogą coś mi podpowiedzieć. Sytuacje jest następna. Były Polski producent, Spółka Akcyjna jest na etapie upadłości likwidacyjnej, (...)

Szukam pomocy dobry prawnik łódź?

Szukam pomocy dobry prawnik łódź? Szukam dobrego prawnika z Łodzi zajmującego się sprawami rozwodowymi i podziałem majątku. Czeka mnie trudny rozwód i niestety bez pomocy prawnika nie jestem (...)

Domki pod wynajem na teren zabudowy hotelowej i mieszkaniowej

Domki pod wynajem na teren zabudowy hotelowej i mieszkaniowej WItam, czy jest możliwość wybudowania 10 domków drewnianymi pod wynajem na takiej działce: -w promieniu 500 metrów są zarówno pensjonaty, (...)

Porady prawne